Bekijk het origineel

'„Samen op Weg^ moet voor 1986 laatste fase ingaan

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

'„Samen op Weg^ moet voor 1986 laatste fase ingaan

Geref. Bond wijst eenwording af

4 minuten leestijd

DEN HAAG — Tussen 1984 en 1986 zal in de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerken een bezinning op gang moeten komen over de definitieve vormgeving van het samen op weg-gaan van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland. Deze bezinning moet uitlopen op een definitieve kerkelijke overeenstemming tussen beide kerken. Eind 1986 zullen beide kerken verklaren dat zij zich „in staat van hereniging" bevinden.

Dit is in het kort de inhoud van de voorstellen tot besluitvorming die de synodes van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland voorgelegd krijgen tijdens hun gemeenschappelijke vergadering op 17 en 18 november.

Ontwerp

De werkgroep Kernen van Belijden zal eind 1984 een ontwerpovereenstemming opstellen. In 1985 vindt dan het raadplegen plaats van de plaatselijke kerken en gemeenten, van de classicale en provinciale vergaderingen en van de particuliere synodes. Vervolgens wordt er naar gestreefd dat in de gemeenschappelijke vergadering van de hervormde en gereformeerde synodes in 1986 de definitieve overeenstemming en de intentieverklaring worden vastgesteld. Daarmee zullen de beide kerken zich „in staat van hereniging" verklaren.

Intussen dient dan voortgang gemaakt te worden met het gelijktrekken van de grenzen van de classes en de provinciale kerkvergaderingen en particuliere synodes van beide kerken. Ook zullen de organen van. bijstand van de Gereformeerde Kerken moeten zoeken naar vormen van intensievere samenwerking.

Door deze stappen zullen beide kerken zich zeer sterk aan elkaar binden. Daardoor wordt het ook mogelijk dat er een geleidelijke invulling plaatsvindt van de gezamenlijke kerkorde (de zogenaamde „tussenorde"), waarin al die kerkordelijke bepalingen en regelingen worden opgenomen die noodzakelijk zijn voor het groeiproces van het samen-op-wegzijn.

Moeilijke kwesties

Aan de eenwording van de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken zit nog wel het een en ander vast.

Een aantal in het oog springende zaken die opgelost moeten worden, zijn de geref'Okwesties rond de classicale grenzen, de hervormde geboorteleden, de weerstanden tegen „Samen op Weg" met name binnen de Hervormde Kerk en het samenvoegen van organen van bijstand en deputaatschappen.

Het gelijktrekken van classicale grenzen is moeilijk, omdat het hier niet alleen gaat om de vraag welke gemeenten en kerken wel en welke niet bij een bepaalde classis horen, maar' vooral om de vraag wat de bevoegdheden en taken van de classicale vergadering zijn. Deze bevoegdheden en taken lopen bij hervormden en gereformeerden uiteen, hetgeen ook consequenties heeft voor de samenstelling van de synodes. De afgevaardigden van hervormde en gereformeerde synodes worden verschillend gekozen.

Gereformeerde Bond

In het verslag van de werkgroep Samenwerking Plaatselijk Vlak wordt een analyse gegeven van de houding van hervormde gemeenten ten opzichte van Samen op Weg.

Volgens de werkgroep zijn er drie typen hervormde gemeenten: die waar geen of vrijwel geen samenwerking is, die waar men vrijwel volledig samenwerkt met de gereformeerden en die waar men voor een deel en op een aantal terreinen samenwerkt.

Over de gemeenten waar geen sprake is van samenwerking, wordt gezegd: „In het algemeen betreft dat gemeenten waar aan hervormde zijde de richting van de Gereformeerde Eond alle of heel veel invloed heeft. Onmiskenbaar is dat de plaatselijke samenwerking in dergelijke suttatics te lijden heeft onder de in bet algemeen negatieve publiciteit die het samenop-weg-gebeuren ondervindt in de publikaties vanuit de leiding van de Gereformeerde Bond."

De werkgroep zegt hier nauwelijks mogelijkheden te zien om te komen tot verandering van deze situatie en stuit hier ook op „de nogal bittere realiteit" dat een gereformeerde kerk dikwijls goed samen kan werken met een hervormde deelgemeente, terwijl de gemeente van gereformeerdebondssignatuur buiten dit gebeuren blijft.

Aanvaarding

De werkgroep concludeert dat deze problemen niet binnen korte tijd op te lossen zijn. „Vanuit de landelijke kerken zou er gepleit moeten worden voor een aanvaarden van elkaar, inclusief de verscheidenheden en modaliteiten. Dit aanvaarden behoeft nog geen acceptatie te zijn van datgene waar men grote bezwaren tegen heeft, maar is wel voorwaarde om in het gesprek en het beleid verder te komen", aldus de werkgroep.

Omdat de grote omvang van de gemeenschappelijke vergadering van beide synodes een goede-samenwerking bemoeilijkt, wordt voorgesteld een „kemsynode" in het leven te roepen. Deze kemsynode zou bij voorbeeld kunnen bestaan uit beide brede moderamina van de synodes, waardoor eenvoudiger tussentijdse besluiten kunnen worden genomen.

Als de beide synodes inderdaad in 1986 verklaren „in staat van hereniging" te zijn, dan is dat 13 jaar nadat beide synodes voor het eerst na het uiteengaan van beide kerken in de vorige eeuw weer bijeenkwamen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 4 oktober 1982

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

'„Samen op Weg^ moet voor 1986 laatste fase ingaan

Bekijk de hele uitgave van maandag 4 oktober 1982

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken