Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Stemming over „Yerseke Moer

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Stemming over „Yerseke Moer"

Ruilverkaveling noodzaak

4 minuten leestijd

YERSEKE — Na een voorbereiding van vele jaren is het thans zo ver, dat op donderdag 21 november aanstaande de stemming zal plaatsvinden over de ruilverkaveling Yerseke Moer. Het gebied waarop de ruilverkaveling betrekking heeft is gelegen ten westen van de kern Yerseke en is circa 1330 hectare groot.

  De landbouw- en fruitteeltbedrijven in dit gebied worden in hun bedrijfsvoering ernstig belemmerd door een aantal ongunstige cultuurtechnische omstandigheden, zoals een sterke versnippering van het grondgebruik en een ongunstige vorm en grootte van de percelen. Daarnaast ontbreken er veelal huiskavels van voldoende omvang en is de afstand van de bedrijfsgebouwen naar de bijbehorende grond vaak te groot.
  Om te voldoen aan de eisen, die door de ontwikkelingen in de landbouw aan de inrichting van het gebied worden gesteld, is het gewenst deze tekortkomingen op te heffen. Door het toepassen van ruilverkaveling kan verbetering in bovengenoemde factoren worden gebracht. Tevens worden hierdoor mogelijkheden geschapen om andere belangen te behartigen. Dit gebeurt door binnen het kader van de voorgenomen verbeteringen, kwaliteiten van natuurwetenschappelijke en landschappelijke aard te behouden, te versterken of te ontwikkelen en door voorzieningen ten behoeve van de openluchtrecreatie te treffen. 

Kavelinrichting
  Om binnen het stramien van wegen, waterlopen en het landschapsplan goed bewerkbare kavels en percelen van goede vorm en grootte te krijgen, zijn zogenaamde kavelinrichtingswerken nodig. Deze bestaan uit twee soorten werken, namelijk kavelaanvaardingswerken en kavelverbeteringswerken. Onder de kavelaanvaardingswerken vallen die werken, die nodig zijn om binnon de nieuw gevormde kavels te komen tot percelen, die qua grootte, vorm en ligging van het maaiveld, in redelijke mate vergelijkbaar zijn met de percelen die men in de oude situatie in gebruik had.
  
Tot kavelverbeteringswerken kunnen onder meer gerekend worden plaatselijke egalisaties, het aanleggen van verharde bedrijfswegen en het woelen of mengen van gronden met storende lagen. De uitvoering van deze werken berust echter op vrijwillige basis.
  
In het kader van de ruilverkaveling zal de bemaling van het gebied sterk worden verbeterd. In samenhang met het in voorbereiding zijnde plan van Rijkswaterstaat tot verbreding van het Kanaal door Zuid-Beveland, zal een nieuw gemaal worden gebouwd, circa 600 meter ten noorden van Vlake. Belangrijk aspect hierbij is, dat bij een positieve stemming de bouw van het gemaal kan plaatsvinden vooruitlopend op de realisering van de kanaalverbreding. Verder zullen door het graven van nieuwe of het verruimen van bestaande waterlopen de knelpunten in de waterbeheersing kunnen worden opgeheven.
  
In het ruilverkavelingsgebied komt over het algemeen een voldoende dicht wegennet voor. In enkele gevallen is het gewenst om verbeteringen aan te brengen. Vooral de moderne, zware transportmiddelen stellen bepaalde eisen aan de breedte en de kwaliteit van de wegen. De breedte van de kruin, alsmede de verhardingsconstructie van enkele wegen voldoet niet aan de gestelde eisen. Plaatselijk zullen de tracés van enkele wegen worden verbeterd.

Reservaat
  
In het stemmingsrapport worden de terreinen met natuurwetenschappelijke of landschappelijke waarden onderscheiden in reservaatsgebieden, beheersingsgebieden en overige natuurwetenschappelijk waardevolle terreinen. Onder de reservaatsgebieden wordt gerekend het centrale poelgebied ten westen van de Reeweg, de Koude en Kaarspolder en het Oudland ten westen van de Kaarsweg. De totale oppervlakte bedraagt 279 hectare. Getracht zal worden deze gronden op vrijwillige basis te verwerven ten behoeve van de Stichting Het Zeeuwse Landschap, of door middel van uitruil met gronden elders gelegen in het blok. Een gedeelte van deze gronden is reeds in eigendom van het Zeeuwse Landschap.
  De beheersgebieden zijn gelegen aan de rand van het reservaatsgebied en ten noorden van de Postweg en beslaan een oppervlakte van 96 hectare. In deze gebieden kan op vrijwillige basis een beheersovereenkomst met het Bureau Beheer Landbouwgronden worden gesloten. In deze overeenkomst zijn beperkende bepalingen opgenomen, waar een financiële vergoeding tegenover staat.
  
Bij het behoud van de natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden van het landschap wordt onder meer gedacht aan de Hollenstelle aan de Akkerseweg, de zilte graslanden ten zuiden van de Breedsendijk en de berm van de Zanddijk ten zuiden van Rijksweg 58.
  
In het algemeen kan gesteld worden dat in de omgeving van het ruilverkavelingsgebied voldoende recreatieve mogelijkheden aanwezig zijn. In het kader van de ruilverkaveling zullen ook enkele recreatieve voorzieningen in het blok worden aangebracht. Hierbij wordt gedacht aan het geschikt maken van het middengedeelte van de Smalleweg voor fietsers en wandelaars en het bereikbaar maken van een verhard pad op de zeedijk bij Yerseke voor gehandicapten. De kosten van deze recreatieve voorzieningen worden geraamd op 40.000 gulden. Deze zullen echter niet ten laste van de gezamenlijke eigenaren in het blok worden gebracht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 november 1985

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Stemming over „Yerseke Moer

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 november 1985

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken