Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ruilverkaveling in Brabant kost 18 miljoen extra

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ruilverkaveling in Brabant kost 18 miljoen extra

Gebied van 9400 hectare met ruim 5000 belanghebbenden

8 minuten leestijd

SPRANG-CAPELLE - De ruilverkaveling Het Zuiderafwateringskanaal - De beneden Donge is al zeventien jaar aan de gang. En het ziet er naar uit dat het zeker nog tot in de jaren negentig duurt voor het karwei is geklaard. De kosten bedragen thans circa 68 miljoen gulden, bijna 18 miljoen gulden meer dan was begroot. Voorts is becijferd dat een bedrag van zo'n vijftienhonderd gulden per hectare voor rekening van de grondeigenaars komt.

De ruilverkaveling omvat 9400 hectare en reikt van de Bergse Maas tot aan de lijn Tilburg-Dongen-Oosrterhout. Ruim 5000 belanghebbenden onder wie een 4000 eigenaren en .. pachters- zijn bij de verkaveling betrokken. De verkavelingscommissie -tegenoordig spreekt men van landinrichtingscommissie- heeft nog een klein jaar nodig voor het afhandelen van de vele bezwaarschriften die in 1985 zijn ingediend. Bezwaarschriften tegen het plan van toedeling, dat aangeeft waar de boeren en grondeigenaren hun kavels grond krijgen.

Protesten

Nadat het plan ter inzage had gelegen, ontving de ruilverkaveling liefst ...7 brieven met protesten en wensen, in aantal waarop de commissie noch de dienst Landinrichting in Tilburg had gerekend. Sommigen stuurden wel twee of drie keer een bezwaarhrift in. Het aantal rechtsgeldige bezwaren dat overbleef was ongeveer .... Tot nu toe heeft de commissie met ruim 250 grondeigenaars en pachters onderhandeld over de ligging van hun toekomstige percelen. Met 50 van hen kon geen overeenstemming worde bereikt. In hun geval zal de rechter - commissaris er aan te pas moeten komen. Vijftig is reeds een behoorlijk aantal als men weet dat de commissie nog meer dan de helft van de te behandelen beroepschtiften voor de boeg heeft.

Ingewikkeld

„Het afdoen van al die bezwaren is een ingewikkeld werk", zegt W. Th. .. ijlmans uit Waspik, de voorzitter van de verkaveling. „Twee leden van de conunissie en een landmeter zijn er vier dagen in de week mee bezig. Soms is het nodig met de belanghebbenden meer dan eens overleg te plegen. En als er in het plan van toedeling iets gewijzigd wordt, raakt dat weer de belangen van anderen. Ook met hen moet de commissie dan om de tafel. Aan de meeste bezwaren kan echter onmogelijk worden tegemoetgekomen. Want meer profijt voor de een leidt veelal tot meer nadeel voor de ander. Zaken waarbij de besprekingen stroef verlopen, schuiven we gewoonlijk snel door naar de rechtercommissaris. Blijkt hem dat wij iets verkeerd gedaan hebben, dan kan hij ons opdragen de kwestie met de belanghebbenden nog eens door te nemen".

Rechter-commissaris mr. E. Maan uit Breda begint overigens pas met zijn werk als de landinrichtingsdienst de 650 bezwaarschriften heeft behandeld. Het is zijn taak te bemiddelen, de partijen tot elkaar te brengen. Lukt dat niet, dan rest de grondeigenaar nog de mogelijkheid de rechtbank in te schakelen. Verwacht wordt dat een kwart van de bezwaren bij de rechter-commissaris komt.

Ing. N. Koopman van het kadaster in Breda denkt dat begin 1989 de akte van toedeling kan worden getekend. De boeren zijn dan wettig eigenaar of gebruiker van de nieuwe kavels. Na het passeren van de akte van toedeling begint de ruilverkaveling met het in orde maken van de resterende percelen. Op sommige plaatsen kan dit werk mogelijk eind 1988 al ter hand worden genomen.

Eindfase

Het aantal kavels zal in de eindfase zijn verminderd van twaalfduizend tot een kleine zesduizend, of van zeven a acht kavels per bedrijf tot gemiddeld drie.
Van 3500 hectare zijn de nieuwe kavels gereed, in hoofdzaak in het gebied onder Oosterhout en Dongen. Voor de aanleg van wegen en waterlopen hebben de grondeigenaren in totaal- ruim tweehonderd hectare moeten afstaan.
Volgens Koopman moest door het voortdurend verkopen, ruilen of opnieuw verpachten van percelen grond het plan van toedeling vele malen worden gecorrigeerd. Jaarlijks zijn ongeveer achthonderd wijzigingen voorgekomen in het grondbezit, tweemaal zoveel als in verkavelingen elders in Nederland. Sinds juli 1983 hield de commissie geen rekening meer met de wensen van hen die grond hadden gekocht. Dit om te verhinderen dat het nog langer zou duren eer het plan van toedeling rond was.P
rovincie

Provincie en Rijkswaterstaat hebben met hun plannen voor de aanleg van Rijksweg 62 (route TilburgWaalwijk) naar de mening van voorzitter Zijlmans en ing. Koopman de voortgang van de verkaveling eveneens sterk vertraagd. Want na veel wijzigingen kon pas een paar jaar geleden de lijn voor deze weg worden afgebakend. Eerst toen ook is Rijkswaterstaat begonnen met de aankoop van de gronden.
Met de ruilverkaveling zou naar raming een bedrag gemoeid zijn van 50,8 miljoen gulden. Inmiddels zjn de kosten evenwel opgelopen tot ongeveer 68 miljoen gulden als gevolg van de stijging van lonen en prijzen met acht miljoen en een stijging met een kleine tien miljoen door wijzigingen in het plan. Die wijzigingen behelzen het verbeteren van wegen die oorspronkelijk niet op de lijst van werken stonden en het alsnog aanbrengen van kunstwerken, zoals duikers, bruggen en sluizen.
Het Rijk betaalt van de kosten van de verkaveling zestig procent. De overige veertig procent is voor de provincie, de gemeenten, de waterschappen en de grortdeigenaren.

Rente

Zijlmans licht toe dat de grondeigenaars zowat vijftienhonderd gulden per hectare moeten opbrengen. De kosten kunnen straks jaarlijks met bijbetaling van vijf procent rente worden voldaan, en dat over een periode van circa dertig jaar. Iemand met een grondbezit van veertig hectare betaalt dan negentigduizend gulden. In Noord-Bfabant zijn negentien


ruilverkavelingen in uitvoering. De omvangrijkste is die van Midden- Maasland in Oost-Brabant met 14.000 hectare, gevolgd door de verkaveling van het Land van Cuijk met 11.000 hectare en de verkaveling van Kruisland-Wouw in West-Brabant met 9500 hectare. In voorbereiding is de ruilverkaveling bij Sint-Oedenrode. Deze verkaveling wordt met bijna 16.000 hectare de allergrootste van Brabant. De kosten belopen meer dan honderd miljoen gulden.

Heggen

Zo'n 560 hectare natuurgebeid ligt in de verkaveling Het Zuiderafwateringskanaal- De Beneden Donge. Hiervan is tachtig hectare toegewezen (de zogenaamde artikel 13-gronden) aan Staatsbosbeheer. Dit terrein, met veel smalle percelen en begrensd door heggen, ligt in Sprang- Capelle en Waalwijk, ten zuiden en ten noorden van de Winterdijk. Van dit gebied is ook een paar hectare naar Rijkswaterstaat gegaan voor de aanleg van Rijksweg 62. Staatsbosbeheer krijgt verder nog een aantal verspreid liggende stukken grond in eigendom, in totaal vijftig hectare. Het provinciaal bestuur heeft in Noord-Brabant elfduizend hectare gereserveerd als 'beheersgebied'. Voor vierduizend hectare is een beheersplan gemaakt. Boeren die met zo'n plan te maken krijgen, kunnen met het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) vrijwillig een overeenkomst aangegaan. Zo'n overeenkomst houdt een aantal beperkingen in als het gaat over bemesten, maaien en beweiden van de percelen. De boeren kunnen die percelen grond ook verkopen aan het BBL. In de ruilverkaveling Het Zuiderafwateringskanaal- De Beneden Donge- liggen geen gronden die vallen onder de term beheersgebied.

Twintig ton

In Brabant heeft hel BBL tot nu toe voor tweehonderd hectare een overeenkomst kunnen sluiten, vertelt ing. H. Kolsters. In de overeenkomst staat dat op die percelen in de groeiperiode hoogstens twintig ton mest van rundvee mag worden verspreid en dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen slechts beperkt is toegestaan. Er staat eveneens in dat heggen in stand moeten worden gehouden, dat slootkanten niet mogen worden bemest en met bestrijdingsmiddelen mogen worden bewerkt, en dat grasland niet mag worden omgeploegd en opnieuw ingezaaid.

De boeren ontvangen hiervoor jaarlijks een vergoeding van het BBL van minimaal zeshonderd gulden per hectare. Afhankelijk van wat de grond bij normaal gebruik opbrengt, kan de vergoeding oplopen tot een bedrag van zeventienhonderd gulden per hectare.

Secretaris K. Bankers van het Landbouwschap in deze provincie vindt dat de overheid voor al die opgelegde beperkingen een behoorlijke schadevergoeding geeft. Maar om meer boeren in een beheersgebied ertoe te brengen een overeenkomst te tekenen, zou naar zijn idee Den Haag best met nog wat meer geld over de brug mogen komen. Bankers: „Een goede boer zal er met zo'n beheersovereenkomst mogelijk in zijn portemonnee wat op achteruit gaan; een minder goede boer stellig niet".

Boerderijen

Met subsidie van het Rijk zijn in de ruilverkaveling Het Zuiderafwateringskanaal- De Beneden Donge vijfendertig boerderijen gebouwd, waarvan zestien in de Overdiepse polder. Deze polder, vijfhonderd hectare groot, ligt op het schiereiland tussen de Bergse Maas en het Oude Maasje. Het schiereiland beslaat een oppervlakte van om en nabij de zevenhonderd hectare. Landbouwer Jos Zijlmans (66) in Waspik verhuisde een jaar of twaalf geleden van de Vrouwkensvaartsestraat naar de Overdiepse polder. Hij kreeg daar een nieuwe boerderij, de vierde die er werd gebouwd. Een bedrijf van vijftig hectare met honderddertig stuks vee, dat thans wordt geleid door zijn zoons Tom (30) en Jos (24). De gemiddelde grootte van de bedrijven in Overdiep is vijfentwintig tot dertig hectare. 

Zijlmans: „Aanvankelijk was het de bedoeling naar de Flevopolder te gaan. Maar ik had nogal wat grond nodig om daar aan een bedrijf te komen van zestig tot tachtig hectare. Het bevalt me hier best. De grond is er prima, al zijn er verschillen in kwaliteit. We hebben elektriciteit en waterleiding; alleen gas ontbreekt. Sommigen zeiden in het begin: dat zal hij daar in dat koude kikvorsenland niet lang volhouden. Maar toen ze zagen met hoeveel gemak wij hier boeren, kwamen ze tot andere gedachten".


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 januari 1987

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Ruilverkaveling in Brabant kost 18 miljoen extra

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 januari 1987

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken