Bekijk het origineel

UIT DE KERKELIJKE PERS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

UIT DE KERKELIJKE PERS

9 minuten leestijd

de Waarheidsvriend

Dr. C. A. Tukker reageert in De Waarheidsvriend" (wekelijks orgaan van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk) op het bezoek dat een aantal predikanten bracht aan Loesaka en de verklaringen op Schiphol alsof het terugkerendc politici of zakenlieden waren.

„Op de door de Wereldraad van Kerken georganiseerde conferentie over Zuid-Afrika te Loesaka, Zambia, is volgens de afgevaardigden van onze Hervormde Kerk gebleken, hoe nauw de leiders van de bevrijdingsbewegingen van Zuid-Afrika en Namibië verbonden zijn met de kerken. Dit volgens ds. Huting voor velen geheel nieuwe gezichtspunt wordt nog onderstreept door de mededeling van drs. Boer, dat de bevrijdingsorganisaties wat betreft hun doelstelling dichter bij het Evangelie staan dan de onderdrukkende regering van Zuid- Afrika. Ik ben hem dankbaar voor die mededeling, die ik aan een krantenverslag ontleen, want daardoor wordt een vergelijking getroffen tussen de bevrijdingsorganisaties ANC, PAC en Swapo enerzijds en de regering van Zuid-Afrika anderzijds. Diplomatieke erkenning van bevrijdingsbewegingen staat voor mij op een lijn met diplomatieke erkenning ten koste van onze politieke tegenwoordigheid in Israël. Bah! Mijn eerste vraag bij wat de twee predikanten ons over Loesaka en de conferentie aldaar onthullen, is wie de kerken zijn. Dat leiders van bevrijdingsorganisaties in Afrika religieuze taal, eventueel christelijke religieuze taal spreken, verbaast mij niet. Of ik er veel voor moet geven, is weer een andere vraag. Bouterse zal, toen hij de grote bevrijder van Suriname speelde, zich ook wel niet tegen het christendom gekeerd hebben. Toch leert de geschiedenis, in welk kamp Bouterse zich het beste thuisvoelt. Ik wil graag aannemen, dat het een hele ontdekking was voor velen toen zij de nabijheid van de leiders van bevrijdingsbewegingen ten opzichte van het Evangelie ontdekten. Dat hiermee de bevrijdingsbewegingen als zodanig christelijk mogen heten, waag ik te betwijfelen, gezien de informatie, die de tegenpartij over de praktijken van deze bevrijdingsbewegingen onthult. (...) Mijn tweede vraag geldt de opmerkingen van ds. Huting, die zich enigermate kras uitdrukt terzake van een reis van predikanten naar ZuidAfrika via het COZA. Het raakt volgens hem kant noch wal, dat die predikanten deze reis maken, terwijl toch de synodes van hun kerken keer op keer de apartheid veroordelen. Drs. Boer gaat nog iets verder en acht het ambt van predikant onverenigbaar met het zich beschikbaar stellen voor de propagandamachine van de Zuidafrikaanse regering. Ik vind dat zeer ongenuanceerde uitspraken, een academicus onwaardig. (...) Het meest schrijnend heb ik de uitspraken over het onwettig noemen van de regering in Zuid-Afrika, over de diplomatieke wettiging van de bevrijdingsbewegingen en de wettiging van tegengeweld gevonden. Toen de Generale Commissie voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen destijds de klachten van sommigen tegen de uitspraken van de Hervormde Synode terzake van Zuid-Afrika en de bevrijdingsbeweging ANC toetste, speelde het gebruik maken van geweld een belangrijke rol. Ds. Huting zal zich dit stellig nog herinneren. Nu wordt nota bene het ANC omwille van het tegengeweld als wettige overheid van Zuid-Afrika gesanctioneerd en nabij het Evangelie genoemd, en men zou van bezoekende predikanten willen zeggen: Zo'n reis mag niet. Ik ben maar heel blij, dat ds. Huting eraan toevoegt: wij kunnen hier geen druk uitoefenen. Dat is tenminste nog een eerlijk toegeven van een stukje vrijheid in onze kerk. Van één ding kan ds. Huting verzekerd zijn: wanneer ik binnenkort naar Zuid-Afrika zou gaan, vertel ik hem noch het moderamen van onze synode, wie mijn ticket betaalt. Ik vraag tenslotte ook niet, uit welk fonds en met wiens geld Loesaka georganiseerd en betaald is".

KERKBODE
DER GEREPORMEERDE GEMEENTEN TE ROTTERDAM EN OMSTREKEN

Drs. C. J. Meeuse stelt in de rubriek "Opmerkelijk" van de "Kerkbode der Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam en omstreken" dat er zonder warmte niets groeit. Dat geldt in de natuur, bij de verhoudingen tussen de mensen onderling en in het geestelijk leven.

„Het is de eerste weken van de maand mei erg koud geweest. Leek het in de laatste week van april door de zomerse temperatuur wel een groeizame meiweek te zijn, in de eerste weken van mei leek het wel maart of april. De groei in de natuur werd er duidelijk door opgehouden. We mogen er een opmerkelijke les uit leren: Zonder warmte groeit er niets! In de natuur is dat duidelijk voor iedereen. Op de Zuidpool schijnt de grond vruchtbaar te zijn. Maar de noodzakelijke warmte ontbreekt om er ook maar iets te doen groeien. Trouwens ook in onze winter ligt de groei in de natuur stil, en schijnt alles dood te zijn.

Maar we mogen er ook lering uit trekken voor andere levensterreinen. Want in de verhoudingen onder de mensen is het niet anders. Denk allereerst aan de opvoeding van onze kinderen. Als de koesterende warmte van de liefde van de ouders ontbreekt, floreert een kind niet. Geen kind kan zonder liefde en ieder die erop let -en dat doet niet ieder- zal bemerken, dat er perioden in het kinderleven zijn waarin er moeilijkheden zijn doordat er te weinig aandacht, te weinig liefde ontvangen wordt. Dit kan in een groot gezin gemakkelijk voorvallen, vooral bij een kind, dat gemakkelijk van aard is. Het dreigt over het hoofd gezien te worden, en wordt lastig, vraagt om aandacht, omdat het liefde wil ontvangen. Ook spanningen in een huwelijk, die veroorzaakt worden door een gebrek aan liefde, hebben hun weerslag op kinderen. Ze kunnen in die koude, liefdeloze omgeving niet floreren. Mocht de natuurlijke liefde in onze gezinnen voor onze kinderen die koesterende warmte geven, die voor een gezonde ontwikkeling noodzakelijk is.

Ook in het geestelijk leven is de liefde een onmisbare bron voor een gezond opwassen in het geloof. Wie ver van de "Bron" leeft, leeft in de ijzige koude van het noorderland. In dat opzicht behoren we van nature allen tot hén „die verre waren". Maar die getrokken worden met koorden van eeuwige liefde, zullen ervaren, dat allerlei zaken gaan groeien in ons leven, die er eerst niet waren; men denke slechts aan de wondere gaven van geloof, hoop en liefde. Deze zijn als planten, die de hemelse Landman geplant heeft, maar die ook de koesterende warmte van Zijn liefde nodig hebben om te groeien. Kwijnen ze dan is dit er een bewijs van dat ze ver van de Bron leven en... zonder warmte groeit er niets! De koesterende warmte van de Zon der Gerechtigheid is onmisbaar voor de opbloei van het geestelijk leven. En waar hier iets van ervaren wordt, is ook in de omgang de warmte van deze liefde merkbaar. Daardoor zal ook het gemeenteleven groeien en bloeien. Mocht er zo nog eens een lentetijd onder ons aanbreken!"

DE WACHTER SIONS
weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland

L. M. P. Scholten staat stil bij de 'zekerheid' die twee predikanten menen te vinden in de Rooms-Katholieke Kerk. In "Terzijde" van "De Wachter Sions" (weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland) stelt hij dat de overgang van deze jonge predikanten een aanklacht is tegen de chaos van de elkaar tegensprekende geloofsopvattingen en kerkpraktijken. „Voor de tweede maal in korte tijd heeft een predikant zijn kerk verlaten om rooms te worden, na de hervormde ds. J. H. van Leeuwen nu ds. M. Los van de gereformeerde kerk te Velp. Daarbij valt op, dat beiden zich aangetrokken voelden door de vastheid die Romes apostolische successie biedt. Blijkbaar hebben deze twee jonge predikanten de zekerheid waarnaar zij zochten, in hun opleiding en de eerste praktijk van het kerkelijk leven niet kunnen vinden. Hun stap is dan ook een aanklacht jegens kerken waar de chaos van de elkaar tegensprekende geloofsopvattingen en kerkpraktijken steeds groter wordt. En als dat onder de predikanten zo is, hoe moet dan de onzekerheid onder de gemeenteleden niet zijn! Maar zij vergissen zich deerlijk als zij denken dat de apostolische successie van Rome die zekerheid waarborgt. .(..) Wanneer wij dat als een vreselijke dwaling verwerpen, doen wij niets aan dé zekerheid die de kerk toch mag hebben in de heerlijke belofte die Christus haar gegeven heeft, dat de poorten der hel haar niet zullt overweldigen en dat Hij haar Zelf bouwt op het vaste fundament der apostelen en profeten (Matt. 16:.. , Ef. 2:20). Maar dat fundament ligt het Woord en in dat Woord alleen. Christus heeft gebeden voor Zijn apostelen en voor degenen die door hun woord in Hem geloven zouden (Joh. 17:20). Door hun wóórd, dus niet door sacramenteel ingestorte geloofsgenade in een weg van apostolische successie. Vastheid en zekerheid zijn in de kerk niet gewaarborgd door een wettische opvolging -dat heeft de geschieden van kerken die in dwaling zijn vervallen, duidelijk doen zien. Zie G.. 1:8 en Openb. 22:19. Wie durft zich aan een apostolische successie vast klampen, terwijl Paulus nadrukkelijk voorzegd heeft dat de antichrist in de tempel Gods zal zitten (2 Thess. 2:4). Vastheid en zekerheid zijn alleen gewaarborgd in het blijven in de zuivere leer der apostelen, 2 Tim. 1:1.. 3:14,15. Intussen, arme kerken waar zelfs predikanten zo aangetast zijn door de twijfels en onzekerheden van het „Is het ook dat God gezegd heeft?", dat zij hun toevlucht nemen tot de fabel van de apostolische successie, in de hoop in Rome weer veiligheid en geborgenheid te vinden. Aan ons de taak om te midden van een christenheid die aan alle kanten besprongen wordt door verwarring te tonen dat de vastheid der kerk alleen gelegen is in de trouw aan haar Koning in het volharden bij de zuivere leer van Zijn Woord. Zulk een kerk heeft Zijn belofte: En zie. Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleindiging der wereld. Amen (Mat 28:20). De trouw kan alleen maar vrucht zijn van die belofte".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 mei 1987

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

UIT DE KERKELIJKE PERS

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 mei 1987

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken