Bekijk het origineel

Rapport Wereldraad over zending eenzijdig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Rapport Wereldraad over zending eenzijdig

Hervormde synode bezint zich op zending

7 minuten leestijd

DOORN — De hervormde synode heeft een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij een brochure van de Wereldraad van Kerken. De synode sprak in een overweging uit dat de brochure "Bezinning op Urban Rural Mission" een uiterst eenzijdige indruk maakt. Toch verwierp de synode een motie van ds. R. van Kooten uit Zeist, met 36 tegen 15 stemmen, waarin hij vroeg of de Raad voor de Zending „een volgende keer het stuk wil aanbieden nadat het in een ander theologisch kader gezet is".

Het URM-rapport moet gebruikt worden bij de voorbereiding van de wereldzendingsconferentie die in 1989 in San Antonio in de Verenigde Staten gehouden wordt. Naast kritiek kreeg het rapport van de Wereldraad ook efkenning. Het vervult een onmisbare functie, zo overwoog de synode. Men sprak evenwel ook uit dat de Wereldraadbrochure te rechtlijnig spreekt over bevrijding. Ook constateerde de synode een te geringe uitwerking van het zondebegrip en van de eigen identiteit van de christelijke gemeenschap in haar strijd tegen onrecht en armoede.

Wat wil men?
De synode discussieerde over "Bezinning op Urban Rural Mission" en de brochure "Met de zending bij de armen". Reeds de Commissie van Rapport vroeg zich af wat de Raad voor de Zending nu eigenlijk wilde met deze notities. „Is het heil niet meer dan een ons toeleggen op het humane? Moeten we dit werk niet veel meer rangschikken onder ontwikkelingswerk en behoort het niet meer tot het diakonaat dan tot de zending?".
Mevr. drs. B. Jongeneel-Touw, voorzitter van de Raad voor de Zending, merkte op een trauma overgehouden te hebben van de discussies over het rapport "Visie en werkelijkheid" waarin de principiële uitgangspunten van de Raad voor de Zending staan. Dat rapport oogstte veel kritiek bij afgevaardigden uit de hoek van de Confessionele Vereniging en de Gereformeerde Bond.
Toch leggen wij deze notitie voor u neer, aldus de voorzitter van de Raad voor de Zending. Zij noemde de Hervormde Kerk een middenstandskerk die keuzes moet doen om te laten zien met wie men solidair is. „Ook moet de kerk bereid zijn ons economisch systeem onder kritiek te stellen". Vertrouwen op de economie, de verdediging, enzovoorts, is afgodisch, zo stelde zij.

Eenzijdig
Ds. R. A. Grisnigt uit Bennekom noemde de manier waarop de Raad voor de Zending het stuk naar voren bracht, polariserend. Hij sprak van een zeer eenzijdige maatschappijvisie, die in de notitie naar voren komt. Ds. G. H. de Graaf uit Rotterdam vond de opmerking in de notitie, dat de kerk meer is dan een actiegroep tegen onrecht, niet uit de verf komen.
Ds. H. F. Klok uit Rijssen zei dat de synode tot taak heeft het hart van de zending te bewaken. Hij had hierover nogal wat vragen. „God wordt haast vereenzelvigd met de arme, het zondebegrip is onvoldoende uitgewerkt en ademt bijna louter een collectieve sfeer. Het persoonlijk staan voor God mis ik er in", zo stelde hij. Ook laakte hij opmerkingen in de notitie over de „kruisweg Woensdrecht", die hij een zogenaamde kruisweg noemde. Ds. K. Schipper uit Waspik viel hem daarin bij.

Spiritualiteit
Ds. R. van de Beld uit Maastricht ontwaardde evenwel een nieuwe spiritualiteit in het stuk. Hij vroeg in een motie of de Raad voor de Zending wil bezien of het mogelijk is in de grote steden, waar zich situaties voordoen die overeenkomen met de situatiebeschrijvingen in het URMrapport, kleine leefgemeenschappen te stichten. Daar zouden jonge mensen moeten gaan wonen, werken en liturgisch moeten leven, om zodoende „te verhalen van hun ervaringen aan de gehele kerk ten dienste van de kerk en haar diakonaal bewustzijn". De motie werd met negen stemmen tegen, aangenomen.

Ds. R. H. Kieskamp, lid van het moderamen, was ook van mening dat er eenzijdigheden in de notitie staan. „Ik kom veel tegen over strijd tegen armoede maar nergens iets over de strijd met God om in de armoede staande te blijven. Ik mis, dat de diepste armoede het zondaar zijn voor God is", aldus ds. Kieskamp. „In de eerste plaats moeten wij met God verzoend worden. Van daaruit moeten wij de maatschappij in", zo merkte hij op.
Ouderling M. Geleijnse uit Rotterdam zei dat bij zo'n grote nood theologische visies opzij gezet moeten worden. Ds. T. J. Jansen Schoonhoven vroeg zich af wie er nu eigenlijk geroepen is het hart van de zending te bewaken. „Het kan hoogmoed zijn om iets te willen bewaken", zo zei hij. Ds. G. A. Staal van de Waalse Gemeenten zei veel in het URM-stuk te herkennen.

Ds. A. J. Wilzing uit Den Haag daagde de predikanten Klok, Grisnigt en Kieskamp uit met hem een dag in Den Haag op stap te gaan. Hij zei dat, als je ook nu nog de Farao's en Herodessen over kinderlijken ziet stappen, je dan weet wat zonde is.
Namens de Raad voor de Zending antwoordde mevr. J. C. Keuning-Van Dijk dat het Evangelie nu anders verstaan moet worden. Zij sprak van een veranderend mensbeeld, een ander  theologie. Zij noemde het hoogmoedig te denken dat wij de armen het Evangelie kunnen leren verstaan. Ds. W van Oosterzee van de raad voor Zending achtte wel degelijk spiritualiteit aanwezig in het stuk van de Wereldraad.

JPIC
De hervormde synode besloot mee te doen aan het conciliaire proces van gerechtigheid, vrede en het behoud van de schepping (JPIC), waartoe de Wereldraad van Kerken heeft opgeroepen. Het proces moet in 1990 uitmonden in een wereldconferentie over dit thema.
Volgens de hervormde Raad voor de Zaken van Overheid en Samenleving (ROS), die de synode had geadviseerd „van harte met JPIC in te stemmen", kan het conciliaire proces van grote betekenis zijn voor de oecumene. Het is een poging de twee hoofdlijnen van de oecumenische beweging van deze eeuw, namelijk de sociaal-ethische vragen en die van geloof en kerkorde, samen te laten vloeien, aldus de ROS.

Met name op dit onderdeel leverde onder anderen ds. Kieskamp kritiek. Men had minder de loftrompet over de oecumene moeten steken en meer op de zaak moeten ingaan, zo zei hij. Hij zei, dat het zijn indruk was, dat er van oecumene sprake was buiten de geloofsvragen om. Ds. Grisnigt vroeg of de Wereldraad soms een nieuw en modern Vaticaan is. „Gaat het bij JPIC niet om een nieuw soort leerproces dat wordt opgelegd", zo vroeg hij.

Eigen boodschap?
De Raad vindt het verder belangrijk dat de kerken via het conciliaire proces worden opgeroepen de voornaamste bedreigingen van het leven, in samenhang met elkaar te benaderen. Ds. Grisnigt vroeg zich af of de Hervormde Kerk zelf nog wel een boodschap heeft. Hij vroeg zich af of er soms sprake is „van een gretig bedekken van onze geestelijke armoede door zo snel op dit soort bezinning vanuit de Wereldraad in te gaan.
Diverse synodeleden spraken hun bezorgdheid uit over de kans dat actiegroepen met de thema's „aan de haal gaan". „Gemeenten moeten de tijd krijgen zelf een standpunt op te bouwen in het proces", betoogde ouderling J. A. Wilbrink-Kijne te Leeuwarden.

Israël uit vizier
De voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland, prof. dr. D. C. Mulder, verzekerde de verontrusten dat er duidelijke afspraken bestaan met de maatschappelijke actiegroepen die zich terughoudend zullen opstellen. De secretaris van de Raad voor de verhouding van Kerk en Israël, dr. H, Vreekamp, hekelde in, wat hij zelf noemde, een emotioneel betoog, het feit dat de joodse kerkgenootschappen buiten het conciliaire proces zijn gehouden. De stuurgroep, die de Raad van Kerken heeft ingesteld om het proces in Nederland te begeleiden, zou in contact moeten treden met het Overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland, aldus Vreekamp. Dr. Mulder zegde dit toe.

Het Vaticaan heeft nog geen besluit genomen over het verzoek van de Wereldraad samen de JPIC te organiseren. Het blijkt overigens, zo deelde men namens de ROS mee, dat de animo van kerken uit de Derde Wereld voor dit onderwerp minimaal is, zodat er nog nauwelijks gesproken kan worden van een wereldwijd proces.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 28 november 1987

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Rapport Wereldraad over zending eenzijdig

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 28 november 1987

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken