Bekijk het origineel

Vogelbescherming: Jacht op trekwild moet verboden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vogelbescherming: Jacht op trekwild moet verboden

KNVJ spreekt van emoties zonder argumenten

8 minuten leestijd

„Er is geen principieel verschil tussen de jacht op "onze" kieviten, veldleeuweriken en zanglijsters in de landen rondom de Middellandse Zee en de jacht in ons land op trekvogels als houtsnippen, goudplevieren en wintertalingen die afkomstig zijn uit noordelijker streken. Als de minister zijn verantwoordelijkheden op dit punt niet onderkent, dan moeten burgers en gemeentelijke overheden zelf maatregelen nemen". Dit schrijft Sieefried Woldhek, directeur van Vogelbescherming, in een vorige week uitgegeven persbericht. Daarin wordt een nationale jachtstop voor elf vogelsoorten gevraagd. Vogelbescherming heeft aan ruim 700 gemeenten en aan enkele honderden grondgebruikers en grondeigenaren gevraagd om de jacht niet meer toe te staan op elf vogelsoorten die niemand ook maar enige schade berokkenen. Het zijn prachtige vogels, die elk najaar bij duizenden „voor het genoegen van de jagers" worden geschoten. De meeste ervan zijn trekvogels, die uit noordelijke streken naar Nederland komen om hier te overwinteren. Vogelbescherming vindt dat er een einde moet komen aan deze zinloze schietpartijen.

Poster

Voor deze actie heeft Vogelbescherming een kleurige poster laten vervaardigen. Die is meegestuurd naar alle gemeenten en grondeigenaren, die daarbij ook het blad "Vogels" ontvingen. Daarin staat een artikel over de noodzaak om de jacht op bedoelde vogels te sluiten. Ik neem daaruit een passage over. ' „Van de 23 bejaagbare vogelsoorten bezorgen er elf de mens nooit schade of overlast. Ook bij het beheer van de natuur veroorzaken ze geen problemen, tenzij men met problemen de kwetsbare positie van de elf bedoelt. Deze elf zijn: watersnip, houtsnip, goudplevier, krakeend, pijlstaart, wintertaling, slobeend, kuifeend, toppereend, tafeleend en patrijs. Om een idee te geven: in ons land worden per jaar gemiddeld 23.000 houtsnippen, 16.000 wintertalingen, 14.000 patrijzen, 11.000 watersnippen en 2300 goudplevieren geschoten". Tot zover Reinier Akkermans in "Vogels". "Een tientje voor de vogels", staat op de poster. Men kan die plaat voor dat bedrag kopen en daarmee „steunt men het werk van de vereniging voor deze en de andere wilde vogels". Vogelbescherming voert deze actie tevens om aandacht voor haar werk te vragen.

De vereniging heeft al eerder aan minister Braks om jachtsluiting gevraagd. De minister heeft besloten dat hij de huidige situatie wil handhaven. Sinds 1 septerhber is de jacht op bijna alle genoemde vogels geopend. In november en december mag ook op goudplevieren worden gejaagd.

Er zijn al gemeenten en grondeigenaren die vrijwillig een jachtstop op genoemde vogels hebben ingesteld. Vogelbescherming doet een beroep op alle gemeenten, grondeigenaren, stichtingen en dergelijke om dit goede voorbeeld te volgen.

Misplaatst?

De jagers hebben als volgt gereageerd. „De actie die door Vogelbescherming is ondernomen om de jacht op een aantal trekwildsoorten te verbieden is volgens de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) geheel misplaatst. De noodzaak tot een jachtverbod op de door Vogelbescherming genoemde eenden, snippen en goudplevieren ontbreekt geheel, gezien de aantalsontwikkeling van bedoelde trekwildsoorten. Sterker nog: de populaties van deze soorten zijn in Europa stabiel of nemen in aantal toe".

„Van de genoemde soorten wordt jaarlijks slechts een gering percentage geschoten. De jacht vormt dus in geen enkel opzicht een bedreiging voor deze soorten. Daarom is er geen enkele reden om een zekere benutting te verbieden. Volgens de KNJV is de actie dan ook niet meer dan een emotionele activiteit, zonder argumenten, van Vogelbescherming om over de rug van de jagers ledenwinst te behalen en een commerciële activiteit te ontplooien".

De KNJV vindt dat genoemde vogels niet alleen "voor het genoegen" worden geschoten maar „dat de geschoten vogels worden geconsumeerd en zo een zeer gewaardeerd wildbraad leveren (vergelijkbaar met de consumptie van vis)". De vergelijking met de jacht op vogels rondom de Middellandse Zee vindt de KNJV „aangehaald als publiciteitstrekker". Volgens afschotstatistieken zou blijken „dat de jacht in Nederland geen enkele bedreiging vormt voor de soorten waarvoor Vogelbescherming actie voert".

Internationaal

De Stichting Kritisch Faunabeheer voert al tien jaar actie tegen de jacht en de jagers. Dat doet zij vaak Op een onaangename manier. Naar mijn mening ook op een domme manier. Vogelbescherming doet het op verstandige wijze. De vereniging, die zich "advocaat van de wilde vogels" noemt, neemt met deze nieuwe actie opnieuw stelling tegen de jacht. Haar standpunt wordt steeds duidelijker en wordt waarschijnlijk mede beïnvloed door haar groter wordende ledental en de onder het publiek toenemende bezwaren tegen de jacht.

De reactie van de jagers dat deze actie emotioneel is, is begrijpelijk. De jacht op genoemde vogels wordt immers internationaal bedreven. Een actie tegen het jagen op die vogelsoorten zal dan ook pas zinvol zijn als die actie internationaal wordt gevoerd.

De massale slachting onder trekvogels, zoals die tweemaal per jaar in de landen rondom de Middellandse Zee plaatsvindt, bedreigt de vogelstand veel meer. Laat de internationale vogelbescherming die misstanden eerst uit de weg ruimen. Wat daar gebeurt, is vogelkrakeend Het zonder dringende noodzaak jagen wordt door velen veroordeeld. moord op grote schaal. Het is verstandiger om de nadruk vooral op de ergste uitwassen te leggen.

Begrip ontbreekt

De actie van Vogelbescherming zal door de meeste mensen worden gewaardeerd. Het zonder dringende noodzaak jagen wordt door velen veroordeeld. De jagers zullen daarmee steeds meer rekening moeten gaan houden en zullen hun beleid moeten afstemmen op de heersende opvattingen. Bij voorc)eeld door op meer soorten dieren niet meer te jagen. Daarvoor zal er overleg moeten plaatsvinden en begrip moeten zijn. Ik vrees dat dit er niet voldoende is.

Tegenstanders van de jacht benaderen de problemen meestal te emotioneel en te idealistisch. De jagers beseffen nog niet voldoende dat vorm en omvang van de jacht steeds minder passen in een wereld waarin natuur en milieu ernstig worden bedreigd. Waarmee ik niet de jacht wil veroordelen, maar bewust de vorm en de omvang ervan.

Hoe moeilijk het is om een juist standpunt te bepalen blijkt uit het bericht "Vos en lepelaar", dat onder "Natuurallerlei" staat. Nalaten van beheersjacht kan ernstige gevolgen hebben. Bepaalde diersoorten moeten worden bejaagd. Dit is echter niet vereist voor de door Vogelbescherming genoemde vogels. De jacht daarop geeft de jager plezier en wildbraad. Het eerste, doden als vermaak, kan moeilijk worden verdedigd. Voor het tweede is in onze tijd de noodzaak reeds lang verdwenen.

Ons land is dichtbevolkt, waardoor er steeds minder geschikt biotoop voor allerlei dieren overblijft. Bescherming en beheer zijn daarom meer dan ooit vereist. Ook de jagers erkennen dit en zij zijn ervan overtuigd dat de jacht voor een goed beheer zelfs noodzakelijk is. Die opvatting wordt door veel natuurbeschermers gedeeld. Jagen om het 'oogsten* is een moeilijkere zaak. Het zal voor de jagers steeds lastiger worden om dat op goede gronden te blijven verdedigen. 55 •*~^ e spinnekop grijpt met de handen en is in de paleizen der konin gen", staat in Spreuken 23: 28. Hieraan moest ik denken, vorige weel zondag, toen ik in de tuin zat te lezen. Naast mij, in de clematis, was eei kruisspin bezig haar door de wind vernielde web te herstellen. Het lijkt dan alsof het diertje de twee voorste ' van zijn acht poten als handen gebruikt. Ik heb die spin een poos bekeken. Zij was ijverig bezig met draden te spannen, waardoor net kunstige wielweb snel zijn prachtige: gave vorm terugkreeg. Het kan een les zijn voor de mens die, ook met ee kruis op zijn rug, zijn levensweb zo vaak ziet verscheurd...

Wijze dieren

Salomo, de wijze koning, heeft in zijn paleis spinnen gezien en die goed bestudeerd. Want hij schrijft: „De spinnekop grijpt met de handen" De kanttekenaar licht dit als volgt toe: „Versta, hare poten, die zij gebruikt niet alleen om daarop te gaan, maar ook om daarmede haar n« te maken en daarin vliegen en muggen te vangen".

Salomo noemt de spin als een van de vier dieren waarvan hij schrijft „Deze vier zijn van de kleinste der aarde, doch zij zijn wijs...". De kantte' kenaar heeft hierop een nuttige toe- ' passing gemaakt: „Dat is, zijn vernuf: tig, hetwelk zij bewijzen door enige werken, die zij uit nature doen, waardoor de mensen behoren opgewekt te worden tot verscheidene deugden".

In de herfstmaanden is er volop gelegenheid om spinnen bij hun werk bezig te zien. De bekende en algemene kruisspin maakt het mooiste web en men kan haar in elke tuin aantreffen. i

Spinneweb

Spinnen zijn echte constructeurs, die hun web systematisch maken. Na het spannen van een brugkabel tussen twee vaste punten, beves tigt de spin de buitenste raamdraden. Daarna verbindt zij het centrum en de raamdraden met spaakdraden. Dan wordt een niet-klevende hulpspiraal aangebracht. Daarna begint de spin van buitenaf de kleveri ge vangdraden te spannen, terwijl zij tegelijk de hulpdraad opeet. Zij kaï op de kleefdraden lopen zonder eraan vast te plakken, doordat een dun olielaagje haar poten bedekt.

De grondstof voor het maken van een web wordt gevormd in de spinklieren. Daaruit voeren dunne kanaaltjes naar de spintepels, waar ze uitmonden in zeer fijne spinbuisjes. Daardoor perst de spin vloeibare zijde naar buiten. Die wordt in de buitenlucht spoedig hard. Een enkele spindraad is 0.008 mm dik en is met het blote oog nauwelijks te zien. Hon derd van dergelijke draden zijn samen dunner dan een mensenhaar...! Een kruisspin kan in ongeveer drie kwartier een web maken. Daarvoor heeft een volwassen spin ongeveer achttien meter spindraad nodig.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 september 1988

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Vogelbescherming: Jacht op trekwild moet verboden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 september 1988

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken