Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zoetermeer buigt zich over toekomst van Zwardslootseweg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zoetermeer buigt zich over toekomst van Zwardslootseweg

Provincie Zuid-Holland niet overtuigd van noodzaak nieuw tracé naar Leiden

9 minuten leestijd

ZOETERMEER - Om te voorkomen dat de Zwaardslootseweg in Zoetermeer in de toekomst een berucht verkeersknelpunt wordt, zal er iets met die weg moeten gebeuren. Volgens B en W en een deel van de gemeenteraad van Zoetermeer is het het beste als er een nieuwe provinciale weg komt in het verlengde van de Aziëweg. Daarnaast wil het college later de Oostweg verlengen en langs Benthuizen aansluiten op die nieuwe weg. De provincie Zuid-Holland is er echter niet van overtuigd dat er een nieuwe weg moet komen tussen Zoetermeer en Leiden. Daarbij speelt onder meer een rol dat die weg een oplossing zou moeten bieden voor opstoppingen die zich voordoen op een lokale weg.

Om meer inzicht te krijgen in de problematiek en mogelijke oplossingen, is in 1987 een ambtelijke werkgroep Noordelijke ontsluiting Zoetermeer ingesteld. Deze werkgroep, met vertegenwoordigers van gemeente en provincie, heeft een studie verricht naar de mogelijkheden voor aanpassing van de Zwaardslootseweg en het kruispunt Zwaardslootseweg/Europaweg. Daarnaast heeft de provincie zelf een rapport opgesteld over de situatie buiten Zoetermeer. Beide rapporten zijn onlangs besproken in de commissie stadsontwikkeling, verkeer en vervoer van de Zoetermeerse gemeenteraad.
De verwachte opstoppingen vinden vooral plaats op de dubbele T-kruising Zwaardslootseweg/Europaweg/Luxemburglaan en op de kruisingen van de Zwaardslootseweg met de Muzieklaan en de Filmlaan/Marsmanhove. De ambtelijke werkgroep heeft in de eerste plaats gekeken hoe de Zwaardslootseweg ontlast zou kunnen worden. Als enige mogelijkheid bleef denkbaar het afsluiten van de Muzieklaan ter hoogte van de Zwaardslootseweg. Dat heeft echter niet voldoende resultaat, omdat het meeste verkeer dan via een omweg toch op de Zwaardslootseweg zou komen.
Een tweede onderwerp was de mogelijkheid om de capaciteit van de Zwaardslootseweg te vergroten en de weg onderdeel te maken van het 2^etermeerse hoofdwegenstelsel. In dat geval zou de Zwaardslootseweg moeten aansluiten op zowel de tunnelbak (tussen de Luxemburglaan en de Denemarkenlaan) als op de paral) De varianten. lelwegen (het huidige kruispunt) van de Europaweg (variant 1). Verder moeten over de volle lengte van de Zwaardslootseweg de kruisingen met langzaam verkeer ongelijkvloers worden. Een derde eis voor de hoofdwegen, dus ook voor deze mogelijkheid, is de scheiding van de rijbanen. Uit kruispuntberekeningen blijkt dat de hele weg een profiel van twee keer twee rijstroken zou moeten krijgen. In de praktijk betekent dit de aanleg van een tweede rijbaan aan de kant van het Binnenpark. Een gedeelte van het park gaat hierdoor dan verloren. Deze eerste variant voor hel kruispunt Zwaardslootseweg/Europaweg zou als enige op een eventueel tunneltracé voor de rest van de Zwaardslootseweg aansluiten.

Andere varianten

Als niet strak de hand zou worden gehouden aan de voorwaarden voor het stedenbouwkundig concept (de stadsboulevard) en het hoofdwegenstelsel, zijn er nog drie mogelijkheden (varianten 2, 3 en 4) voor de aansluiting op de Europaweg. Deze drie varianten brengen echter een behoorlijke verslechtering voor het langzaam verkeer met zich mee, terwijl dat juist met name in het Stadshart ongewenst is. Bovendien sluiten deze varianten de Zwaardslootseweg niet aan op de tunnelbak, maar op de parallelwegen. Variant 2 beoogt het verkleinen van de oppervlakte van het kruispunt Zwaardslootseweg/Europaweg/Luxemburglaan. Dit is mogelijk door verplaatsing van het meest zuidelijke gedeelte van de Zwaardslootseweg naar de andere (oost)kant van de Vredekerk.
Door de benodigde extra afwikkelingstijd voor prioriteitsregelingen voor onder andere het openbaar vervoer blijft de capaciteit echter onvoldoende.
Variant 3 houdt 'de kerk in het midden'. Als de huidige rijbaan alleen bedoeld zou zijn voor verkeer in zuidelijke richting (naar de Europaweg) en tegelijkertijd in het verlengde van de Luxemburglaan een weg wordt aangelegd voor verkeer naar het noorden, ontstaat een situatie waarbij een goede verkeersafwikkeling mogelijk is. In dat geval staan de Vredekerk en het Horeca-examen centrum in de 'middenberm' van de Zwaardslootseweg. 
De vierde variant voor het kruispunt (verlenging van de Denemarkenlaan) heeft grote stedebouwkundige consequenties voor het gebied Aïdaschouw (De Leyens). Ook verandert het karakter van de aanliggende woonbuurt sterk. Deze variant zou de problemen voor het kruispunt echter wel oplossen.

Verdubbeling

Voor de Zwaardslootseweg zelf zijn twee mogelijkheden bekeken: een gelijkvloerse en een ongelijkvloerse variant. De gelijkvloerse variant houdt globaal in: het verdubbelen van de huidige weg op het huidige niveau. Deze variant heeft veel nadelen, met name wat betreft de verkeersonveiligheid en de geluidsoverlast. De ongelijkvloerse variant sluit aan op de tunnelbak in de Europaweg en loopt verdiept tot de kruising met de Aïdaschouw. Vanaf die plaats stijgt de weg via het huidige niveau (bij de voetgangersbrug) tot viaducthoogte over de Filmlaan, Marsmanhove. Sprinterlijn, Muzieklaan en Meerpolderdijk. In de Zoetermeerse Meerpolder daalt de weg weer naar de begane grond (de Middel weg). De grootste nadelen van de gelijkvloerse variant spelen hier niet, met uitzondering van de geluidshinder vanaf het verhoogde gedeelte van de weg.
Voor een globale berekening van de kosten is de weg in drie delen gesplitst, namelijk A: vanaf de Europaweg tot de voetgangersbrug; B: vanaf die brug tot het viaduct over de Sprinterlijn en C: de rest van de weg tot in de Meerpolder. Door deze splitsing zijn de kosten van combinaties van gedeelten van de twee uitvoeringen eenvoudig te berekenen. In de gelijkvloerse uitvoering kost deel A 3 miljoen gulden, deel B 3,9 miljoen en deel C 3,2 miljoen. Voor de ongelijkvloerse variant zijn deze bedragen achtereenvolgens 15,8, 8,0 en 6,9 miljoen gulden.
De werkgroep spreekt een voorkeur uit voor de ongelijkvloerse variant boven de gelijkvloerse. Gezier echter de verregaande consequenties op financieel en stedenbouwkundig gebied, acht men het noodzakelijk de varianten binnen Zoetermeer af te wegen tegen alternatieven buiten de stad. Daartoe heeft de provincie een studie verricht naar de wenselijkheid van een nieuwe wegverbinding Zoetermeer-Leiden.
In het rapport van de provincie zijn vier tracés bekeken voor een nieuwe weg. Dat is in de eerste plaats de Zuidbuurtvariant, een verbinding tussen de Aziëweg in Zoetermeer en de S-17 ten zuiden van Zoeterwoude. De tweede is de Gelderswoudevariant, die vanaf de Aziëweg langs de oostkant van Gelderswoude op de in aanleg zijnde N-11 aansluit bij Zoeterwoude-Rijndijk. Nummer drie is de Oostwegvariant, die vanaf de Oostweg langs Benthuizen loopt en vanaf Gelderswoude samenvalt met het tweede tracé. Ten slotte is er de Meerpoldervariant, een 'boogje' door de Zoetermeerse Meerpolder vanaf de S-17 naar de Amerikaweg (de toekomstige S-20, Zoetermeer—Den Haag).

Twijfels

Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de wenselijkheid van aanleg van een nieuwe regionale wegverbinding ernstig moet worden betwijfeld. De provincie baseert dit op „het beperkte oplossende vermogen, de enorme ruimtelijke inpact en de lokale aard van de problematiek". Aanleg van alle varianten zal zeer ingrijpen in natuur en landschap. Dat zou in strijd zijn met het huidige provinciale ruimtelijke-ordeningsbeleid. Zo zouden de Gelderswoude- en de Oostwegvariant het open poldergebied doorsnijden. Door de hoge ligging zou de landelijke open ruimte versnipperd worden. Verder zouden het Gelderswoude- en het Zuidbuurttracé het recreatiegebied Noord-Aa doorsnijden. Daarnaast zouden de Meerpolder- en met name de Zuidbuurtvariant gebieden aantasten die de aanduiding "agrarisch gebied met natuur- en landschapswaarden" (ANL) dragen.
Ook op de natuur zal de aanleg van een nieuwe weg grote invloed hebben. Door de optredende versnippering wordt het leefgebied van verschillende soorten dieren te klein. Storingsinvloeden (onder meer geluidhinder) kunnen verder in het gebied doordringen. Het graslandgebied tussen Zoetermeer en Leiden is een belangrijke schakel in de ecologische infrastructuur van weidevogelgebieden. Zowel ten oosten, ten zuidwesten als ten noorden van het gebied liggen andere belangrijke weidevogelgebieden. Een doorsnijding zou grote gevolgen hebben.
Verder zal bij aanleg van een nieuwe weg als negatief effect extra doorgaand verkeer worden aangetrokken door het open gebied tussen Zoetermeer en Leiden. Dat is strijdig met het provinciale verkeers- en vervoersbeleid, dat gericht is op het afleiden van doorgaand verkeer naar hoofdwegen en beperking van de automobiliteit. De belasting van de Zwaardslootseweg neemt het sterkst af bij aanleg  van de Zuidbuurtvariant. Tweede is de Oostwegvariant. Het effect van het Gelderswoudetracé is geringer. 
Voor de Meerpoldervariant hangt dit sterk af van tracé en vormgeving van de nieuwe weg, maar deze variant komt in ieder geval op de laagste plaats. 
Het uitsluitend verbeteren van het openbaar vervoer zal volgens de provinciale studie geen algehele oplossing bieden voor de problemen op de Zwaardslootseweg. Verbetering zal echter wel moeten plaatsvinden, omdat „de relaties Zoetermeer-Leiden en Zoetermeer-Noord-Holland omvangrijk zijn".

Niet eensgezind

Bij de bespreking van de rapporten in de raadscommissie voor stadsontwikkeling, verkeer en vervoer begin deze maand bleek dat binnen de Zoetermeerse gemeenteraad geen eensgezind oordeel bestaat over de noodzaak van een nieuwe weg naar het noorden. B en W stelden voor om in het overleg met Gedeputeerde Staten toe te werken naar een spoedige realisering van een nieuwe provinciale weg volgens het Gelderswoudetracé. Daarnaast wil het college de mogelijkheid open houden om later de verlengde Oostweg westelijk langs Benthuizen op de Gelderswoudevariant aan te sluiten. Wethouder E. Jenné zei dat de polderbesturen de keuze van B en W toejuichen. Uit de aanbiedingsbrief van de provincie blijkt dat de gemeente Zoeterwoude ernstige bezwaren heeft tegen zo'n weg over haar grondgebied. Ook Leiden is er niet zo happig op. Volgens Jenné was het milieu een van de redenen om voor deze variant te kiezen. Ook het college heeft de mogelijkheden binnen Zoetermeer bekeken. Het was van mening dat een herziene Zwaardslootseweg nimmer een goed woon- en leefmilieu zou kunnen waarborgen voor de omwonenden.

Bezwaren

Bij monde van raadslid W. H. Lingeman maakte de PvdA ernstige bezwaren tegen de eventuele aanleg van een nieuwe weg. Hij hield een vurig pleidooi voor een beter openbaar vervoer. Het oplossend vermogen daarvan is volgens zijn conclusie uit de rapporten hoger dan dat van de Gelderswoude-variant. In zijn pleidooi kreeg hij steun van de SP'er P. P. M. Jonas. Deze opperde de mogelijkheid van een vrije busbaan langs de Zwaardslootseweg. Een van de bomenrijen zou er dan aan moeten geloven, maar dat had Jonas er wel voor over. Hij zag de openbaar-vervoer-alternatieven graag eerst aan het materiaal toegevoegd. Lingeman vond de aanslag op natuur en milieu onaanvaardbaar. Hij zei: „Kies nu eens voor het milieu in plaats van voor de automobilist".
De fracties van CDA en VVD, goed voor 18 van de 37 stemmen in de Zoetermeerse gemeenteraad, krijgen steun van de PvdA-wethouders voor de geplande besprekingen tussen B en W en GS. Misschien krijgt raadshd Jonas gelijk. Hij merkte op: „Het probleem is politiek; er is geen echte oplossing".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 27 July 1989

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Zoetermeer buigt zich over toekomst van Zwardslootseweg

Bekijk de hele uitgave van Thursday 27 July 1989

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken