Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de kerkeIijke pers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de kerkeIijke pers

8 minuten leestijd

de Waarheidsvriend

In "De Waarheidsvriend" (wekelijks orgaan van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk) reageert ir. J. van der Graaf op het gesprek dat de hervormde synode in juni hield over "Open Gemeentegrenzen". Hij wijst erop dat een kerkelijke gemeente zuinig moet zijn op haar grenzen. De gesignaleerde problemen gelden niet alleen de Hervormde Kerk. Ook in andere kerken komt het voor dat mensen, om welke reden dan ook, liever naar een naburige gemeente gaan. 

„Elke kerk kent wel het verschijnsel, dat leden van een gemeente ter plaatse niet willen meeleven maar in een naburige gemeente ter kerk gaan en dus daar betrokken zijn bij de gemeentelijke activiteiten. Elke kerk heeft dan ook wel bepalingen om dit verschijnsel te regelen of te beteugelen.

Nu afgezien van het feit, dat een gemeente weg kan groeien van haar hoge stand als (deel van het) Lichaam van Christus, moet ook gesteld worden dat voor sommigen (velen?) de gemeente helaas niet veel méér is dan een plek waar men een (goeie) dominee hoort. Zolang die en die dominee er staat, die men graag hoort, kerkt men er en zodra die dominee vervangen is door één, die hen minder aanstaat, wordt weer de gang naar een andere gemeente gemaakt. Het kan niet ontkend v/orden dat er vandaag predikanten zijn, die dit verschijnsel zelf in niet geringe mate bevorderen. Hun gemeente denken ze in en vanuit het hele land te moeten bijeenbrengen. Men bevordert zelf dat de mensen kittelachtig van gehoor worden en zich leraars naar eigen smaak zoeken. De vraag of een gemeente bijbels, . gereformeerd, rechtzinnig is, is in het geheel niet meer aan de orde. Het gaat om een bepaalde smaak, die men bevredigt voor een kring van gelijkgezinden, tot men uiteindelijk zelf ook weer vervangen wordt door „een nog betere". Het zicht op de gemeente, ook met de bij de kudde horende afgedwaalden, is vaak verre.

Verder hebben we ervoor te waken dat de gemeente geen duiventil wordt. Men komt er alleen om het voedsel. Is ieder —krachtens belijdenis— immers niet geroepen gaven aan te wenden tot opbouw van het lichaam van Christus? We mogen wel met respect denken aan al diegenen, die soms ook in moeilijke tijden de gemeente waar ze woonden en waartoe ze behoorden, op het hart en in de gebeden hebben gedragen. Ze gingen wel eens ergens anders eten maar kwamen toch telkens weer thuis. En ze zijn er vaak geestelijk niet slecht mee geweest. Hoeveel voorbeelden zijn er-niet dat zo, soms door de inzet van enkelingen, gemeenten weer gingen herleven of opleven.

Hoezeer er ook bepaalde regelingen getroffen moeten worden, we moeten het elkaar niet te gemakkelijk maken met open gemeentegrenzen. Het gevaar van individualisme en derhalve een uiterst laag-kerkelijke ontwikkeling ligt op de loer. Het is bovendien dunkt me onduldbaar om bij het treffen van dispensatiemaatregelen de kerkenraad zélf erbuiten te laten. Zou dit wel geschieden dan wordt, evenals bij de deelgemeente, toch weer op verkapte wijze tucht geoefend over de plaatselijke kerkenraad. Maar hoe dan ook, voor

zichtigheid blijft geboden, juist in een tijd als de onze die vol is van individualisme en kittelachtigheid van gehoor".

Daniël
In "Daniël" (jongerenblad van de Gereformeerde Gemeenten) stelt Wim Dekker dat volgende week „het woord aan de kiezers is". Ook hij wijst de (jonge) lezers op het belang van de drie kleine christelijke partijen.
„Nu heeft het CDA Lubbers weer als lijsttrekker gekozen. Deze keer met de leus "Verder met Lubbers". Een vreselijke leus. Hiermee laat het CDA haar uitgangspunten mijns inziens helemaal op de achtergrond verdwijnen en zet ze Lubbers op de voorgrond. Het CDA biedt niet langer christelijke politiek aan maar een goede politicus. Hiermee gaat het CDA zo achter haar leider staan dat het lijkt alsof zijn wil wet is.
Dit zal ongetwijfeld veel stemmen opleveren. Velen zijn weg van Lubbers. Maar voor het principieel gehalte van het CDA is het beslist niet goed, want juist hieraan heeft Lubbers in de afgelopen periodes veel afbreuk gedaan.
Het belang van de drie kleine christelijke partijen wordt hiermee extra groot. Door op deze partijen te stemmen kan het CDA tot de orde worden geroepen. Zij vormen onder andere, zoals veel CDA'ers erkennen, het geweten van het CDA. Wanneer zij dus zouden groeien, omdat veel kiezers ontevreden zijn over de weinig principiële koers van het CDA, wordt het CDA weer aan het denken gezet. Het wordt zo langzamerhand tijd dat het CDA een keuze gaat maken tussen christelijke politiek of de politiek van een algemene middenpartij. De kleine christelijke politieke partijen kunnen het CDA hiertoe dwingen. Een stem op deze partijen is dus geen verloren stem, zoals veel CDA'ers altijd beweren. Integendeel.
Daarnaast leveren deze partijen wel degelijk een bijdrage aan het politieke beleid.
Zij hebben ook ideeën geleverd die door de Kamer zijn aangenomen. De kritiek dat zij geen invloed zouden hebben, is onterecht.
Natuurlijk hebben zij minder macht dat het CDA. Dat zal niemand willen ontkennen. Maar het CDA verkoopt omwille van de macht haar principes en juist dan is het belangrijk dat er nog een christelijke politieke partij is die de bijbelse boodschap zuiver bewaart. '^'.-i: uitdrukkingen die voorkomen in de Drie Formulieren van Enigheid. De predikant schrijft nu over "Met Godvruchtige eerbiedigheid". „De bovenstaande uitdrukking Staat te lezen in Hoofdstuk 1, artikel 14 van de Dordtse Leerregels, waarin de leer van de Remonstranten scherp wordt veroordeeld en de Gereformeerde leer op een kostelijke wijze wordt gehandhaafd. Nu is het niet mijn bedoeling om een soort verhandeling te geven over dit belijdenisgeschrift, dat deel uitmaakt van de „drie formulieren van enigheid", maar ik wil in enkele artikeltjes zomaar wat van die uitdrukkingen uitlichten, die zo duidelijk aantonen de echte vroomheid, de tere geestelijke wijze, waarop onze Dordtse vaderen de aan de orde zijnde onderwerpen hebben behandeld.
Deze vraag dringt zich zo langzamerhand wel op. Veelgehoorde kritiek op de drie partijen is bij het GPV dat het alleen voor vrijgemaakten is, voor de RPF dat de partij weinig nieuws heeft te brengen en dus de onenigheid eigenlijk alleen maar vergroot en bij de SGP dat er geen plaats is voor vrouwen en televisie en dergelijke. Hierbij zou ik willen benadrukken dat het om ondergeschikte zaken gaat en dat het aan het belang van deze drie partijen niets afdoet!"

De Wekker

In "De Wekker" (Orgaan der 

Christelijke Gereformeerde 

Kerken in Nederland) begint 

ds. M. Vlietstra een serie over 

uitdrukkingen die voorkomen in de Drie Formulieren van Enigheid. De predikant schrijft nu over "Met Godvruchtige eerbiedigheid".

„De bovenstaande uitdrukking Staat te lezen in Hoofdstuk 1, artikel 14 van de Dordtse Leerregels, waarin de leer van de Remonstranten scherp wordt veroordeeld en de Gereformeerde leer op een kostelijke wijze wordt gehandhaafd. Nu is het niet mijn bedoeling om een soort verhandeling te geven over dit belijdenisgeschrift, dat deel uitmaakt van de „drie formulieren van enigheid", maar ik wil in enkele artikeltjes zomaar wat van die uitdrukkingen uitlichten, die zo duidelijk aantonen de echte vroomheid, de tere geestelijke wijze, waarop onze Dordtse vaderen de aan de orde zijnde onderwerpen hebben behandeld.

In het begin merkte ik al op, dat het niet mijn bedoeling is om een verhandeling te geven over de Dordtse Leerregels. Ook niet over dit artikel 14. Alleen even de nadruk leggen op de uitdrukking: Godvruchtige eerbiedigheid. Ze wordt hier gebezigd in het verband van de leer van Gods verkiezing. En terecht! We mogen en kunnen (ja, ook kunnen) niet recht spreken over deze verheven leer van Gods soevereine, vrijmachtige besluiten, als we het niet doen: „met de geest des onderscheids en met Godvruchtige eerbiedigheid, heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten, ter ere van Gods heilige Naam en tot een levende troost van Zijn volk". 

Met Godvruchtige eerbied. Dat is  uiteraard niet alleen nodig wanneer het gaat over de leer van Gods verkiezing. Moet ze ons niet altijd vervullen, wanneer we bezig zijn met God en de heilige dingen: Godvruchtige eerbied?

Als de prediker daardoor beheerst wordt, zou het geen beslag leggen op de gemeente? Dan weet de dominee zichzelf een klein, zondig mensenkind en hij zoekt zijn eigen eer niet, maar de eer van zijn Zender en het heil van de gemeente. Dat past niet het minst in het omgaan met Gods Woord.

Dan proberen we eerlijk de bedoeling van de Heilige Geest in het Woord na te speuren en we zoeken er niet uit te te halen, wat wijzelf er graag in zouden lezen, maar wat er niet staat.

Wanneer eerbied en Godsvrucht, Godsvrucht en eerbied ons mogen leiden, wat zouden we dan vruchtbaar bezig zijn, ook op onze kerkelijke vergaderingen. Wat zou er veel onheilige strijd, waarbij de eer van God allerminst de inzet is, verdwijnen en wat zou de "heilige oorlog" heilig gevoerd worden. Geen oorlog tegen elkaar, maar strijd tegen de zonde, tegen alles wat God onteert. En een zoeken en bevorderen van alles wat God verheerlijkt. Wat zou in die weg Gods gunst rijk ervaren, worden. Wat zou het ook de werfkracht van de kerk ten goede komen. wordt bij ons van nature niet gevonden. Integendeel. Maar de Heilige Geest werkt ze. Het is Zijn eigen werk en het is Zijn liefste werk om zondaarsharten en zondaarsleven te vernieuwen naar het evenbeeld van Christus, Die eens in Godvruchtige eerbiedigheid voor de Zijnen bad: „Heilige vader, bewaar ze in Uw Naam, Die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als Wij".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

Uit de kerkeIijke pers

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 september 1989

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

PDF Bekijken