Bekijk het origineel

Pensioendiscussie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Pensioendiscussie

3 minuten leestijd

Na de discussie over de hoogte en de financieringvan de acw ligt thans de nadruk op het pensioenstelsel. Ook hier werpt de toenemende vergrijzing van het land haar schaduven voor ui t De pensioenproblemati ek zit echter (nog) ingewikkelder in elkaar dan de aow.

Draagt de aow een uni form karakter, In de pensioensector is sprake van een veel grot ere variatie. De hoogte van de premi e, de verdeling van die last tussen werkgever en werknemers en de hoogte van het uitgekeerde pensioen zijn van veel factoren afhankelijk. Daarbij komt dat pensioenen wor den gefinancierd door middel van het kapitaaldekkingsstelsel. Dat vereist allerlei gecompliceerde berekeningen ever de noodzakelijke omvang van de pensioenreserves. Vandaar dat de pensioenproblemati ek erg ingewikkeld is. Er zijn, ook in de politiek, niet veel mensen die deze materie echt beheersen.

Vroeger vielen velen niet onder een bedrijfspensioenregeling of stelde die weinig voor. Vandaar dat grot e groepen ouderen alleen van de aow moeten rondkomen. De nu werkende generatie bouwt over het algemeen echter een redelijk pen sioen op. In een aantal gevallen zelfs een royaal pensioen.

De meeste pensioenmodellen gaan uit van een pensioen t er hoogte van 70 procent van het laatst verdiende l oon. In de praktijk komt men daar meestal niet aan, hetzij omdat er sprake is van pensioenbreuk of omdat men (vanwege arbeidsongeschiktheid of de vut) geen 40 dienstjaren haalt

In het kabinet overheerst de gedachte dat de Nederlandse pensioenvoorzieningen wel wat soberder kunnen. In plaats van 70 procent van het eindl oon 70 procent van hetgeen men in de l oop der jaren gemiddeld verdiend heeft Bovendien zou er wat betreft de aftrekbaarheid van pensioenpremies een grens getrokken moet en wor den bij het salarisniveau van 75.000 gulden.

Een dergelijke besnoeiing van het pensioenstelsel levert de schatkist een duidelijk voordeel op. Waarschijnlijk zal er mi nder pensioenpremie van het belastbare i nkomen wor den afgetrokken. Bovendien heeft de overheid als de grootste werkge ver in het land ook gr oot belang bij matiging van de pensioenpremies. De grot e vraag is natuurlijk wel hoe de overgangsregelingen in elkaar zullen zitten.

Een goede pensioenvoorziening is voor iedereen van belang. Het behoort t ot de natuurlijke orde der dingen dat er, als men het mag beleven, een ti j d aanbreekt dat men zelf niet meer voor zijn levensonderhoud kan zorgen. Daarin moet dan op een andere manier voorzi en wor den. Vandaar ook dat in de kring van hen die gemoedsbezwaren hebben t egen verzekeringen een pensioen toch veelal met andere ogen bezien is.

De vergrijzing van de bevolking brengt echter wel met zich mee dat ons pensioensysteem kritisch bekeken moet worden. Het moet i mmers betaalbaar blijven. Van het huidige eindloonsysteern profiteren vooral zij die een snelle carri ère hebben gemaakt Terecht kan dan de vraag gesteld wor den of dat zo moet blijven. Waar om moeten degenen die minder succesvol, geweest zijn in hun beroepsloopbaan via het pensioenfonds meebetalen aan de extra hoge pensioenen van deze t och al bevoorrechte groep?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 september 1996

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

Pensioendiscussie

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 september 1996

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

PDF Bekijken