Bekijk het origineel

Ernstig evangelie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ernstig evangelie

6 minuten leestijd

„En heeft ons geboden den volke t e prediken, en t e betuigen, dat Hij is Degene Di e van God verordineerd is tot een Rechter van levenden en doden". Handelingen 10:42.

Wi e had ooi t gedacht dat de joodse apostel Petrus bij de Romeinse hoofdman Cornelius in huis zou komen? Als goddelijk initiatief de oorzaak niet was, was het nooit gebeurd. Doch nu is Petrus’ hart ingewonnen en de weg naar Caesarea gebaand door de Heere. Hij wil dat Zijn Woord gepredikt wordt aan die man. En hetgeen de Heere wi l „ geschiedt. Dat houdt niemand tegen.

Soeverein welbehagen heeft besloten Petrus in te schakelen voor dit werk. Is ‘t niet ontroerend? Juist Petrus... De man, die zijn Meester zo vreselijk heeft verloochend. Die Gods genade geheel heeft verzondigd. Die de verdorvenheid van het hart na ontvangen genade zo sterk heeft geopenbaard.

Petrus, die door Gods Geest zijn schuld heeft ingeleefd. Die zo bitter heeft moeten schreien om zijn zonde. De man, die door de opgestane Heiland is opgezocht. Opzoekende liefde van de Heere heeft hem terecht gebracht. Zelfs heeft de Heere hem aan de zee van Tiberias doen weten, dat Hij hem in Zijn dienst nog wil gebruiken. Wonderlijk, nietwaar? Zo’ n man.

De tekstwoorden zijn gesproken door Petrus. Als hij zijn mond opent, blijkt hij op zijn plaats te zijn. Het instrument, de dienstknecht, valt weg. God alleen blijft over. Kijk maar U ziet Simons oude natuur niet meer. Zijn eigen ik treedt niet op de voorgrond, ‘t Is verslonden in God op dit moment. Hij verheerlijkt God in zijn spreken. Hij zegt wat Gód gedaan heeft. In Christus. En dat voor hem. En in hem. Luister maar mee.

Een bevindelijke ondertoon siert zijn prediking. Diepe doorleving van het wonder Gods, aan hem bewezen, maakt zijn woorden zo rijk. Sprekend over zijn Meester, de Heere Jezus Christus, belijdt hij: „Dezen heeft God opgewekt". En: „God heeft gegeven, dat Hij verschenen is aan Zijn getuigen” (Petrus incluis). En: „God heeft deze getuigen tevoren verkoren. Ons namelijk". Aangrijpend is het te merken hoe Petrus al zijn zaligheid fundeert in God. En waar zijn hart vol van is, vloeit zijn mond van over Hij zegt het tegen Cornelius en die bij hem in zijn huis zijn: „God heeft ons geboden te prediken". Heerlijk eenzijdig komt de prediking op uit God. „Dat ik hier ben", zegt Petrus, „dankt u aan God", ‘t Ligt hem zwaar op het hart. Hij is niet uit zichzelf gaan lo pen. Hij is gezonden. God roept hem om Christus - de enige Naam, door Welken wi j moeten zalig worden- voor te stellen als het middel des behouds. Hij wordt gepredikt en voorgesteld met bevel van bekering en geloof. Niet vrijblijvend dus. O nee. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Daarom roept Petrus het ook aan u en mij, lezer, toe: Wi j bidden u van Christuswege, alsof God door ons bade. Wi j bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen. Hij dringt aan op waarachtige bekering. Die kan niet worden gemist. Er is haast bij. Petrus betuigt het. Dat houdt in: hij verklaart plechtig dat zijn woord de waarheid is. Hij zweert voor Gods aangezicht dat hij niet liegt. Hij kan zijn hoorder niet verloren zien gaan. Hij waarschuwt ernstig en getrouw, lezer, dat u zijn boodschap niet ongestraft naast u kunt neerleggen. Als u doorwandelt op de brede weg der zonde, zult u in een eeuwig verderf omkomen. God zou geen God zijn als dat niet waar was.

Doch zie, de Heere laat u nog prediken dat Christus leeft. Hij heeft macht om u te bekeren. Straks komt u voor Hem te staan. Want wij allen moeten worden geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. Dat zegt Petrus ons. Hij trekt de lijn door naar de wederkomst des Heeren. Hij daagt de hoorders regelrecht voor Gods aangezicht. Lezer, we hebben met Hem te doen. Die komt op de wolken des hemels. Bedenk dat God een dag gesteld heeft waarop Hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft. Hij, Die Zich tevoren door het gericht Gods heeft laten veroordelen, zal komen om Zelf gericht te oefenen. De Vader heeft Hem het oordeel overgegeven. Hij heeft Zijn Zoon aangesteld t ot Rechter.

Hetgeen God bepaald heeft, gaat door Hij komt. Hij komt om d’ aard’ te richten, de wereld in gerechtigheid. Hij staat klaar om te komen. De Rechter staat voor de deur Nog even. Dan zullen u en ik oog in oog met Hem staan. Wi e gelooft het? Lezer, gelooft u het? Bent u voor die ontmoeting gereed? Is Christus uw Borg? Heeft Hij uw schuld overgenomen? Is u te beurt gevallen wat Petrus aan Cornelius mag verhalen? Is Hij aan u geopenbaard en heeft Hij in uw ziel de eerste plaats ontvangen? Kunt u zeggen Wi e Hij is en hoe Hij eruitziet? Dat kunt u toch als u Hem gezien hebt. Petrus kon vertellen hoe hij aan Hem was gekomen. Hij prijst daarin het eenzijdige welbehagen Gods. Zijn ziel rust in God. Daarom kan hij zonder verschrikken eenmaal voor zijn Rechter verschijnen. Want zijn Rechter is zijn Redder geworden. O, onuitsprekelijk wonder van vrije genade!

Lezer, de Rechter zal mij oordelen. Hij is de Alwetende, de Alziende, de Almachtige. Niets kan ik aan Zijn oog onttrekken. Mijn leven is een geopend boek voor Hem. Geen gedachte ooit in mij opgeklommen, geen woord mijn tong wanneer dan ook ontgleden, geen daad in mijn gehele leven begaan, is voor Hem verborgen. Een aardse rechter kan ik misleiden, de Hemelse niet. Wegvluchten voor Hem zal niemand gelukken. Emigreren naar een ander werelddeel helpt mij niet. Ik kan mijn Rechter niet ontlopen.

Alle mensen klein of groot, reeds gestorven of dan nog levend, komen op de oordeelsdag voor het Lam Gods te staan. Dat zal een dag wezen!

Lezer, ‘t zal uw en mijn gelukkigste dag zijn of de allerongelukkigste. Hoe zal ik die dag voor Hem staan? Di t weet ik: ‘t is heden nog genadetijd. Dat u dan uw Rechter om genade zult bidden. Doe dat. Alstublieft.

Ds A. Vlietstra jr., Dri esum

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Ernstig evangelie

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken