Bekijk het origineel

Misbruik van de Naam

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Misbruik van de Naam

5 minuten leestijd

Een expositie In het Amsterdams Bijbels Museum t oont wer k van de Duitse kunstenares van Israëlische afkomst Dor i t Bearach. Zi j beeldde de 21allgmaker ui t als een dode vis die zijn betekenis verl oor. Het herkenbare visje op de achterzijde van een auto als teken of getuigenis - „ i k ben chrl sten”voor komt niet dat velen In de samenleving de draak steken met het kruis. Zi j zien de betekenis van Christus’ leven en werk als een fiasco.

„ Di t Is mijn visie”, verklaart de beel dhouwer of de schilder over zijn creatie. „ Het is zijn spot”, antwoor dt de geraakte christen. Mogelijk valt ui t het toenemen van dergelijke gevoelens de slijtage t e verklaren van ons geweten.

Is het Inderdaad zo dat antichristelijke uitingen in kunst en cul tuur ons mi nder choqueren dan voorheen? Dan moet en wi j ons schamen. De “onheilige geest” is Immers herkenbaar, ledere dag. Om ons heen. Op de werkvl oer. In de supermarkt Onder de kornui ten van onze kleuters op straat In het eigen gezin.

Zo’ n ’ kunstwerk’ de dode vis, vor mt evenwel het bewijs dat de Nazarener In de ’ werel d’ nog altijd omstreden Is. Eigenlijk is dat opmerkel i j k. Na het faillissement heeft eetï bedrijf opgehouden te bestaan. Ni emand heeft behoefte om te blijven bakkeleien over de falende directeur. Waar om houden kunstenaars. Intellectuelen en filosofen zich dan alti j d nog met Christus bezig? Bestaat er t och Interesse? Of gebeurt dat vanuit haatgevoelens? Het Is de moei te waard om dat-mi sschi en bij de overbuurman- t e verifiëren.

De leeriingen van de Heere Jezus moesten ooi t ant woord geven. „ Wi e zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?” Maar kennelijk komen op die vraag vanuit de maatschappij sinds de ti j d van Petrus steeds nog reacties binnen. Ni et alleen vla de vaardige handen of uitlatingen van mevrouw Bearach met haar j oodse wort el s. De Messias lijkt blijvend in opspraak. De ingeschapen religieuze gevoelens van de mens lijken nog niet te doven.

De boze verkneukel t zich, op de achtergrond, echter niet slechts In de uitgesproken antipathie. Hij verheugt zich ook over de vertekening van het goede, ware beeld van de Heere Jezus. Interesse vi ndt hij ni et erg. Mits er vol doende zekeringen zijn dat het niet t ot een echte kennismaking komt

Mensen van alleriel slag zijn met Hem bezig. Een groep beleggers uit Hol l ywood meent dat het publiek genoeg heeft van de themaparken van MIkey Mouse. Er moet een „bijbels Disneyland” komen. Gods Woor d moet - I n de Amerikaanse stad Mesqui t e„een historisch document wor den waar je doorheen kunt wandelen In plaats van het t e lezen”. Kijk naar de opstanding van Lazarus! Wees ooggetuige van de t ocht van het vol k Israël door de Rode Zee.

Schepselen ui t alle wi ndstreken vinden hun eigen Christus. In sociaal of spiritueel opzicht stukgelopen, schijnen zij het heil t e vinden bij sekten. Werel dwi j d gezien constateert het Dui tse, rooms-kathol i eke orgaan Herder-Korrespondenz sterke groei van bewegingen zoals ‘Jehovah’s Getuigen’ „ de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en de Scientology Kerk.

De genoemde tentoonstelling In Amst erdam omvat ook de afbeelding van een rijdende tank onder het vaandel van de Gekruisigde. Dat heeft t e maken met het “ Got t mi t uns” op de koppel rl em van de Duitse soldaten. Een ander schilderde een kruis dat aan de voet blijkt doorgezaagd. Maar niet alleen de machthebbers maakten misbruik van Christus. Ook creatlevelingen. Iedereen eigenlijk die niet op de rechte wijze gebruikmaakt van Hem en Zi j n Evangelie.

Iemand mer kt op dat het hem wél schokt zo’ n expositie met een dode vis. Als teken van hoever het heen Is met onze voorheen christelijke cultuur, „’ t Is t och wat tegenwoordi g!” Misschien heeft hij het teken acht erop het vervoermi ddel . Prachtig. Maar pas op: ook dat Is niet meer dan een stukje papier of metaal. Hoe fraai ook, het leeft ni et Het gaat er om of leder de vraag: „Maar gij, wi e zegt’gij, dat Ik ben?” persoonlijk weet t e beantwoorden. En wi j zijn ook niet klaar met het lijdelijk of activistisch participeren in een reformatori sch samenwerkingsverband.

Van nature weet rliemand weg met die vl i j mscherpe vraag. Toch nemen wi j Gods Namen regelmatig in de mond en wi j den er wel l i cht breedvoerige en vrome beschouwingen aan. Wi j kunnen uren dogmatische waarheden bespreken over Zi j n werk. Maar als Hi j „ de Zaligmaker, niet In het hart geboren wer d, ligt ons gepraat niet ver bij het gewraakte, creatieve mi sbrui k vandaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Misbruik van de Naam

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken