Bekijk het origineel

Een volk dat water als bondgenoot heeft

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een volk dat water als bondgenoot heeft

Thema “water” breed uitgesponnen in “Nederland, brug naar de wereld”

4 minuten leestijd

„Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag de brug”. De nieuwe brug bij Zaltbommel. De fraaie, kleurige pilonen en de staalkabels waren nog goed zichtbaar tegen de snel donkerende lucht. Een schitterende foto van een schitterende brug op pagina 234 en 235 van het fotoboek “Nederland,; rug naar de wereld”. Wat een.verschil met de strakke cadans vftji de wat romeins aandoende Zeelandbrug. Vanaf het water gezien zou dat ook een aquaduct kuiinen zijn...

Een fotoboek dat aan de hand van het thema “water” een beeld van ons land wil bieden. De laatste zin uit de inleiding zegt het zo: „Nederland, brug naar de wereld” biedt een afwisselend portret van een volk dat het water tot zijn belangrijkste bondgenoot heeft gemaakt!” Die afwisseling blijkt onder andere uit de nogal gevarieerde hoofdstuktitels. Een paar voorbeelden: Transport over rivieren en kanalen, Defensie en marine. Dragers van de Nederlandse maritieme cultuur. Sport en recreatie. Industrië le toepassingen. Het thema “water” wordt dus wel breed uitgesponnen. De korte teksten zijn in zes talen opgenomen; naast Nederlands, Engels, Duits en Frans ook Spaans en Japans. Niet onaardig, voor een uitgave gericht op de geïnteresseerde buitenlandse bezoeker.

Jammer

Een enkele vergelijking leerde me dat de vertalingen redelijk vrij zijn, soms zelfs zaken toevoegen die in de Nederlandse tekst ontbreken. Dat acht ik op zich geen bezwaar. Het belangrijkste is dat er goede informatie gegeven wordt bij de verschillende onderwerpen. Het is toch wel bijzonder jammer te moeten melden dat daaraan nogal wat ontbreekt.

Daarbij vind ik het, gegeven het karakter van deze uitgave, geen groot bezwaar dat de teksten nogal eens wat pr-achtig van karakter zijn. Je wilt in zo’ n mooi boek een positief beeld van een land brengen. Wat j e dan zegt, moet wel feitelijk juist zijn. Ook daar schort het echter nogal eens aan. Soms gaat het om een gradatie, zoals in deze zin: „De oude scheepsbouwtraditie leeft voort in moderne scheepswerven als Verol me-Botlek en Wilton-Feyenoord” (blz. 18). Een sombere traditie na alle problemen in de scheepsbouw! Terwijl de zin kan suggereren dat de genoemde werven nog floreren! Verouderde gegevens over de omvang van de Sint-Elizabethsvloed, verkeerde gegevens over de watersnoodramp van 1953 (blz. 58).

Of deze uitspraak over de Haarlemmermeerpolder als „een karakteristiek polderlandschap met uitgestrekte weilanden!” (blz. 62). Een wonderlijke omschrijving van een uitgestrekt akkerbouwgebied. Of op blz. 74: „tegenwoordig wordt nog maar 4 procent van de grond voor de landbouw gebruikt...”. Zelfs als dat betrekking heeft op de nieuwe polders, is het bepaald onjuist.

Marine

Zo heb ik st eeds weer wenkbr auwfronsend de t ekst van dit fraaie boek gel ezen. Wa t een sl or di gheden, wat een fout en.

Nat uurl i j k is er meer kri t i ek mogelijk op de aard van de hoof dst ukken - bi j voor beel d er g veel aandacht voor de ma r i ne - maar dat vi nd ik tot op zeker e hoogt e behor en tot de vrijheid van de samenst el l i ng. Dat een opt i mi st i sch beel d geschet st wor dt -z i e bi j voorbeel d het hoofdst uk over “nat uur en mi l i eu” - begri j p ik wel . Je wilt graag een posi t i ef beel d laten zi en. Maar dan is een correct e tekst wel een eerst e verei st e! Daar schort het nogal eens aan.

De meest e bui t enl ander s zul l en daar besl i st geen er g in hebben, Nee, als zij t wee bezwar en zouden mogen formul eren, bet rof dat waarschi j nl i j k het gegeven dat de bijschriften achter in het boek st aan. Dat is niet echt handi g. En in de t weede pl aat s zul l en ze van meni ng zijn dat de cart ografi e na een i nt ernat i onaal hoogt epunt in de zest i ende en zevent i ende eeuw naar een droevi g l aag ni veau is afgezakt . Het kaart j e op pagi na 236 is een t reuri ge mi sl ukki ng. Waar om ni et even een geogr aaf i ngehuur d voor de j ui st hei d van de t ekst ? Wa a r om ni et een kaart j e genomen uit de rijke nal at enschap van een Hol l andse school meest er - de Bosatlas, dus? Dan was dit schi t t erende boek een echt geschenk geweest .

N.a.v. “Nederland, brug naar de wereld”; uitg. Kosmos Z&K, Utrecht, 1997; ISBN 90 215 9361 0; 240 blz.; ƒ 79,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 18 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Een volk dat water als bondgenoot heeft

Bekijk de hele uitgave van maandag 18 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken