Bekijk het origineel

„Wij leven in voortdurende angst”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Wij leven in voortdurende angst”

Algerijnse politicus: Verkiezingen hebben absoluut niets opgeleverd

5 minuten leestijd

ALGIERS - „Zodra we onze huizen verlaten, ligt het gevaar op de loer. Een bomaanslag in de stad, of een hinderlaag in een van de dorpen op het platteland. Midden in de nacht kunnen ze voor je deur staan om je de keel af te snijden. Wij leven hier in voortdurende angst. En het lijkt wel of de wereld niet eens meer opkijkt van berichten over massale moordpartijen in Algerije”.

De hoge functionaris van de oppositiepartij “Front des Forces Soci al i st es” ( FFS) is uiterst voorziciitig. Op voorwaar de dat zijn naam niet in de Icrant verschijnt, wil hij vanuit de hoofdstad Al gi ers telefonisch wel wat kwijt over de situatie in zijn land, waar bloedi g gewel d het dagelijks leven beheerst.

In 1992 drei gde het fundamentalistische FIS een meerderhei d in het parlement te behal en. De regeri ng besloot daarop het verki ezi ngsproces stop te zetten en bleef aan de macht . Het in mi ddel s verboden FI S en de Gewapende Islamitische Gr oep (GIA) gi ngen ondergronds en ont ket enden een vloedgolf van terreur, di e al aan meer dan 60. 000 mensen - mees t onschul di ge bur ger s - het leven heeft gekost.

Nationale vrede

Dri e maanden gel eden schreef président Zeroual opni euw parl ement sverki ezi ngen uit, waaraan voor het eerst meer partijen konden meedoen. Door diverse grondwet swi j zi gi ngen was de macht van de vol ksvert egenwoordi gi ng echter zodani g ingeperkt, dat zij nauwelijks eni g politiek t egenwi cht tegen het staatshoofd en zijn aanhang zou kunnen bieden. Toch hoopt en velen dat de gang naar de st embus een ommekeer in Algerije zou inluiden di e uiteindelijk tot vrede in het zwaar geteisterde land zou leiden. „De situatie is absoluut niet verbeterd”, zegt de partijman somber. „Sterker nog, nadi en is het aantal collectieve moorden zelfs t oegenomen. De verki ezi ngen hebben hel emaal niets opgel everd”.

Het FFS stond van het begi n af aan uiterst sceptisch t egenover de verki ezi ngen. Het wi l de eerst een ei nd aan het gewel d, voordat er over ni euwe politieke verhoudi ngen kon worden gepraat. „Wij vinden dat de belangrijkste opgave in dit l and is dat we vóór alles terug moet en naar een ’ paix pubhque’ - een nat i onal e vrede. De prioriteit van de prioriteiten is vrede. De omvang van de hui di ge bl oedbaden die we dag aan dag bel even reduceert de verki ezi ngen tot een onbet ekenend iets”.

„Het lijkt wel alsof de discussie over gewel d is gesloten”, kritiseert de Al gerijnse politicus. Toch kondi gde president Li ami ne Zeroual afgelopen week opni euw harde maat regel en aan tegen mosl i mext remi st en. Vol gens de partijman is de overhei d hel emaal niet bij macht e het gewel d uit te bannen. „In de afgelopen vijf jaai- hebben ze laten zien dat ze de terreur niet kunnen st oppen. Ze spreken altijd van „beheersen”: ze hebben de situatie „onder cont rol e”, maar praten niet over „beëi ndi gen””.

Intussen lijkt de bevol ki ng alle geloof in een vreedzame opl ossi ng van het bi nnenl andse conflict te hebben verloren. Bij elke gel egenhei d die haar is gegeven -referenda, presi dent s- en parl ement sverki ezi ngen- spreekt ze in de eerste plaats haar verlangen naar vrede en een ei nde aan de slachtpartijen uit. „Ze zijn nu moe van de bl oedbaden, hebben genoeg van al dat moorden. Vooral omdat niet het mi nst e lichtpuntje hoop aan de horizon verschijnt”, al dus de FFS-functionaris.

In de aanl oop naar de verkiezingen van mei verbood de president deel name van polit ieke partijen met een religieuze acht ergrond. Het fundamentalistische FIS riep aanvankelijk op tot een boycot van de stembusstrijd. Veel aanhangers stelden zich echter via een omweg toch kandidaat, door de naam van hun partij zodani g te wijzigen dat zij geen verwijzing naar godsdi enst i ge op vat ti ngen bevat t e. Bi nnen het FIS bestaat veel verschil van meni ng over de te volgen poli tieke weg. Een deel van de acht erban heeft van het begi n af aan de bereidheid te kennen gegeven een vreedzame opl ossi ng via publ i ek overleg na te streven. Een meerderhei d wil echter niets van een compr omi s met de regering wet en en streeft nog altijd de vormi ng van een fundamentalistische staat in Algerije na, evenal s de radicale Gewapende Islamitische Groep, di e in grot e mate verantwoordelijk is voor de bl oedi ge aanslagen in het land.

Ondanks het feit dat het FIS officieel is verboden, zijn er vol gens de woordvoerder van het Front des Forces Socialistes steeds gesprekken met de autoriteiten geweest . „De initiatiefnemers voor dergelijk overleg hebben zich altijd in volledige duisternis gehuld. Ni et s is transparant. Het zijn slechts geruchten, die soms bevestigd, dan weer ont zenuwd worden, maar nooit officieel zijn”.

Vredesconferentie

De enige ui t weg uit het hui di ge moeras van gewel d waarin Algerije steeds verder dreigt t e verzi nken, is vol gens het FFS een nationale vredesconferentie. Alle politieke krachten kunnen hieraan deel nemen, op voorwaarde dat ze gewel d afwijzen. „Wij hebben voorstellen gedaan een dergelijk overl eg onder toezicht van de internationale gemeenschap te organiseren. Alle andere wegen zouden ons zeker in een ni euwe golf van moordpartijen storten. De pol itiek van terreur die deze groeperi ngen si nds 1992 hebben gevoerd, heeft nog geen enkel e positieve vrucht afgeworpen”.

„We moet en nooit de moed verliezen”, besluit de partij-topman. „Maar we mogen ook niet toelaten dat dezedestructieve kracht en het land naar de totale chaos voeren”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

„Wij leven in voortdurende angst”

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken