Bekijk het origineel

Dé Schuilplaats bij zwaar weer

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dé Schuilplaats bij zwaar weer

7 minuten leestijd

„Ga heen Mijn volk! Ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap over ga. Want ziet, de Heere zal uit Zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners van de aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed ontdekken en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden” (Jesaja 26:20 en 21).

Zie, let op, geef er alle aandacht aan: de Heere, de God van Israël, de Vader van de Heere Jezus Christus, komt. Hij komt uit de hemel. Zijn woonplaats, naar de aarde waarop wij wonen. Hij komt als de grote Rechter. Het uur van Zijn vergelding is aangebroken. De maat van de zonde en van de tijd zijn vol!

Wat komt hij doen? Hij komt „om de ongerechtigheid van de inwoners van de aarde over hen te bezoeken”. Hij kan de ongerech-’ tigheid, het leven dat afwijkt van Zijn geboden en beloften, en de zondeschuld, daardoor niet langer aanzien. Hij moet ingrijpen. Zijn heiligheid en rechtvaardigheid dringen hem daartoe. Hij moet de ongerechtigheid bezoeken in Zijn toom, met Zijn rechtvaardige straf.

Het is de ongerechtigheid van de inwoners van de aarde! De ongerechtigheid van onmeetbare omvang en van onpeilbare diepte! Ongerechtigheid die God-ontCr rend, mens-verwoestend en bodemverontreinigend is. Die ongerechtigheid bestaat onder meer in onschuldig vergoten bloed dat de aarde heeft ingedronken. Hoeveel onschuldig bloed is er niet vergoten sinds Kaïns moord op Abel? Martelaarsbloed. Hoevelen hebben vroeger en vandaag hun geloof in de Heere Jezus Christus bezegeld met hun eigen bloed!

Onschuldig bloed

De martelaren onder het altaar roepen met grote stem: „Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op aarde wonen?” (Openbaring 6:10). Hoeveel moorden zijn er niet begaan en hoeveel oorlogen zijn er niet gevoerd? En dan de duizenden slachtoffers van misdaad, abortus en euthanasie! De aarde is doordrenkt van onschuldig vergoten bloed, dat tot God roept om vergelding.

De Heere komt om dat onschuldig vergoten bloed te straffen. „En de aarde zal haar bloed ontdekken en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden”. Wat altijd verborgen is gebleven, zal nu openbaar gemaakt worden. Waar de aarde het bloed heeft ingedronken, die plaatsen zullen nu openbaar komen. Zij die gedood zijn, zullen opstaan. Alles zal aan het licht komen. Volledige onthulUng zal plaatshebben. Alles geopenbaard door de Heere, de God van Israël, de Koning van de hele aarde. Hij zal eenmaal rechtspreken en recht doen. Zijn heilig recht zal zegevieren!

Wanneer zal dit gebeuren? Dit zal zeker in het grote eindgericht plaatshebben (Openbaring 20:1115). Maar aan het grote eindgericht gaan andere gerichten van God vooraf over landen en volkeren. Het laatste bijbelboek staat daar vol van. Maken de volkeren van West-Europa, door God zo rijk gezegend, zich niet rijp voor Zijn gericht?

En ons eigen land en volk? De Heere heeft gesproken door vliegtuigrampen, aardschokken, hoge waterstanden van onze rivieren en overstromingen, door de varkenspest enzovoort. Maar hebben wij ons verootmoedigd? Hebben wij ons bekeerd? Geldt van ons niet: „De Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk; maar zij merkten daar niet op”? (2 Kronieken 33: 10). Wie vreest voor Gods rechtvaardige oordelen en verwacht die? Roept alles niet om een ingrijpen van God? Dat Hij ook ons Nederlandse volk in Zijn gericht betrekt? De Rechter staat voor de deur. „Zo schik u om uw God te ontmoeten” (Amos 4:12)!

Onderscheid

Met het oog op het komende gericht geeft de Heere goede raad: „Ga heen. Mijn voUc! Ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga!” God Zelf maakt hier onderscheid tussen Zijn volk en de inwoners van de aarde.

Zijn volk behoort ook tot de aardebewoners. Maar de Heere maakt een genadig onderscheid. Dat is zijn verkiezende liefde en genade! Zijn volk, dat zijn allen die de Heere kinderlijk vrezen; die Hem dienen uit liefde en uit dankbaarheid. Het volk van God uit Israël en de heidenvolkeren. Door de Vader verkoren, door de Zoon gekocht en door de Heilige Geest toegebracht. Behoren wij door genade al tot dit volk, leven we als zodanig?

Liefdevol

De Heere geeft Zijn volk de welgemeende raad: „Ga heen. Mijn volk, ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren na u toe; verbergt u als een klein ogenblik, totdat de gramschap over ga”. „Mijn volk”. Wat klinkt dat liefdevol en teer! De Heere zorgt als Vader voor Zijn volk. Zijn volk moet „heengaan”, in beweging komen. Zij mogen niet blijven zitten waar zij zitten met Het oog op Zijn aanstaand gericht. De Heere wekt Zijn volk op om de toevlucht te nemen tot een schuilplaats.

Evenals Israël in Egypte moeten zij in hun huis gaan om veilig te zijn voor de laatste plaag: het sterven van alle eerstgeborenen (Exodus 12:22). Het volk van God moet zich afzonderen van de inwoners van de aarde. De Heere wil Zijn volk in veiligheid brengenvoordat Hij Zijn toom gaat uitgieten. Hij wil het sparen, zodat het niet omkomt met de goddeloze wereld.

De binnenkamer is niet alleen een plaats van veiligheid. Het is ook de plaats van het gebed (Matthéüs 6:6). Om als Abraham voorbede te doen voor Sodom en Gomorra (Genesis 18). „In uw toom, gedenk aan Uw ontferming”. „Kastijd zoals een vader doet”.

De uitgieting van Gods toom is „voor een klein ogenblik”, wel beperkt, maar daarom niet minder erg. Denk aan Jezus’ kruislijden tijdens de drie-urige duistemis! Maar Gods gramschap gaat over. De Heere weet van ophouden. Hij houdt maat in Zijn straffen. Hij is volmaakt rechtvaardig. Er is „een ogenblik in Zijn toom, maar een leven in Zijn goedgunstigheid” (Psalm 30:6). Hij houdt Zijn toom niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goedertierenheid (Micha 7:18). Zijn welbehagen is om te vergeven en te redden!

Schuilen

Waar kunnen wij en onze kinderen schuilen voor Gods gerichten, die nu al over de aarde gaan en die we kunnen verwachten? In onze binnenkamer, achter het bloed van het Paaslam, de Heere Jezus Christus, volhardend in priesterlijke voorbede voor Israël en de volkeren. Om samen bij de Heere Jezus Christus te schuilen en om samen te bidden. Doen we dat? Zijn we al heengegaan en hebben we daar onze plaats ingenomen? Verwachten wij daar Gods gerichten? Er is zwaar weer op til! Als wij nog niet zijn heengegaan, haast u dan om uws levens wil. Het is nog niet te laat. Maar de tijd is kort.

Wanneer God onverwacht ingrijpt, hoe zal Hij ons dan vinden? Zal dan van ons gelden: „en bekenden het niet (zij hadden er geen erg in), totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam” (Matthéüs 24:39)? Allemaal bezig met onze eigen dingen, ook met onze godsdienstige en kerkelijke bezigheden, maar geen rekening houdend met de grote Rechter, Die dan plotseling verschijnt? Niet samen schuilend bij de Heere Jezus Christus, de enige veilige Schuilplaats? Niet samen volhardend in de voorbede? Daar hebben we geen tijd voor en daar hebben we het te drak voor?

„Doch de Zoon des mensen, wanneer hij komt, zal Hij ook geloof (biddend, volhardend geloof) vinden op de aarde?” (Lucas 18:8). „Wij hebben ook in de weg van Uw gerichten, U, o Heere, verwacht; tot Uw naam en tot Uw gedachtenis is de begeerte van onze ziel... want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid” (Jesaja 26:8 en 9). „Sta op, o God, oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natiën” (Psalm 82:8).

Schuilplaats

De Heere Jezus is de enige en beste Schuilplaats te midden van Gods strafgerichten. Vlucht tot Hem, blijf in Hem en luister naar Zijn stem om uws levens wil. Amen.

De auteur is hervormd predikant te Nunspeet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Dé Schuilplaats bij zwaar weer

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken