Bekijk het origineel

Langer werken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Langer werken

5 minuten leestijd

De toekomstvan de aow Is een zaak die de politicial jaren bezi ghoudt en onmiskenbaar ook bij het grote publiek leeft. Alle verkenden betalen thans een omvangrijkeow-premie (15,4 procent), maar vragen zich steeds meer af waar, tegen de tijd dat zij bejaard zijn, het geld vandaan moet komen voor hun eigen uitkering.

Deaow is geen verzekering in die zyn dat men premie betaalt voor zijn eigen uit kering zoals wel met de pensioenen het geval is. De werkende generatie betaalt voor de voorgaande. Zij doet dat in de verwachti ng dat haar kinderen ook bereid en in staat zullen zijn omte zijner tijd voor hen de ui tkeringen optebrengen. Dat laatste Is thans mi nder vanzelfsprekend geworden.

inmiddels heeft het kabi net een aow-spaarfonds opgeri cht. Volgend jaar zal dat al een omvang hebben van ruim vijf miljard. Daarmee wil men een buffer vormen om de hoge uitkeringslasten opte vangen die zich naar verwachting in het begin van de volgend eeuw zullen voordoen. Dan bereikt immers de omvangrijke naoorlogse generatie de pensioengerechtigde leeftijd.

Daarnaast staat zo ongeveer bij elke cao-onderhandeling de vutter discussie. Gold het in de jaren zeventig en tachtig als de hoogste wij sheid dat oudere werknemers vervroegd plaats moesten maken voor jongeren, thansdenkt men daar heel anders over.

Minister Zalm van financiën voerde gisteren op een bij eenkomst van zijn partij in Amst erdam een pleidooi voor een fundamentele omkeer in het denken over ouderen en arbeid. Hij kondigde aan dat het kabinet op Prinsjesdag met maatregelen zal komen omte bevorderen dat mensen langer door wer ken.

Hier en daar wordt zelfs een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijdt ot 67 jaar als een probaat middel aangeprezen om deaow-problematlek beheersbaar te houden. Dat gaat welergver, als we ons realiseren datthans het overgrotedeel van de mensen tussen de 60 en de 65 al niet meer werkt .

Het geleidelijk aan ontmantel en van de vut-regellngen heeft daarom de eerste prioriteit . Dat is echter niet zo eenvoudig De vervroegde uit treding wordt net als deaow gefinancierd volgens het omslagstelsel. Zij die wer ken, betalen premie voor de vervroegde uit treding van hun collega’s.

Afschaffing van het systeem betekent dat mensen die jarenlang premie betaald hebben, daar zelf niet meer van profiteren. Althans niet direct, hooguit indirect doordat het vervroegde vertrek van oudere collega’s ertoeleidde dat zij eerder promotie konden maken of in leder geval zekerder waren van hun arbeidsplaats.

Vervroegde uittreding van oudere werknemers is ook wel verdedigd met het argument dat zij veelal de snelle veranderingen op de werkplek niet meer bij konden houden. Dat gold zowel-voor leidinggevenden als voor lager personeel . in een tijdsbestek van 25 of 30 jaar hebben velen immers, ook als zij in dezelfde sector of in hetzelfde bedrijf werkzaam bleven, de inhoud van hun-werk ingrijpend zien veranderen.

De vraag is dan of mensen die de zestig gepasseerd zijn, op al die veranderingen nog flexibel genoeg kunnen inspelen. Het makkelijkste Is inderdaad om hen vervroegd te laten afvloeien. Wanneer daarmee dan ook nog de jeugdwerkl oosheid kan worden bestreden, slaatmen twee vliegen in een klap.

De werkgel egenheid voorj ongeren is thans echter niet meer zö’n groot probleem. Nu staat de betaalbaarheid van allerlei vut-regellngen en pensioenen Voorop. Gezien de leeftijdsopbouw van de bevolking zou in het begin van de volgende eeuw zelfs een schaarste op de arbeidsmarkt te verwachten zijn. Omvangrij ke groepent redendan uit het arbeidsproces, terwijl de instromende leeftijdsgroepen verhoudingsgewijs dun beiet zijn.

Een pluspunt is dat de komende jaren het opleidingsniveau van de oudere werknemers belangrijk hoger zalliggen dan in het verl eden het geval is. Nieuwe ontwikkelingen zullen zij daarom gemakkelijker kunnen oppakken. Werlevers doener dan ook goed aan hun oudere werknemers niet te snelafte schrijven. Zij zullen langer mee moet en, ook langer dan de betrokkenen zelf gedacht hadden.

Veel werknemers zijn de vut immers als een verworven recht gaan beschouwen. Het overgrote deel van hen die er recht op hebben, maakt er ook graag gebruik van. Niet alleen bij de werkgevers, maar ook bij de werknemers zaler daarom een omslag in het denken nodig zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Langer werken

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken