Bekijk het origineel

Aan onze abonnees

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aan onze abonnees

3 minuten leestijd

De beide meisjes kijken behoedzaam, argwanend eigenlijk. Ze hebben vanmor gen geen br ood gegeten. En mel k kennen ze ni et eens. Vader is weggel open, moeder is t hui s met nog zeven andere ki nder en. Gel d voor voedsel is er ni et. i n Col ombi a bestaat er geen bi j standsui tkeri ng of ki nderbi j sl ag. Er gaan dagen voor bi j waar op ze al l een “agua de panel a” dri nken. Dat is een Col ombi aanse vari ant op de Hol l andse anijsmel k. Wat er met een bl okj e panela. Wel war m en voedzaam als j e het koud hebt . Maar zonder vi tami nes. In de sl oppenwi j ken van Bogoté sti j gt het wat er t ot aan de l i ppen. Wi e hel pt di e t e lenigen? Het beel d dat onze versl aggeefster Mari e van Bei j num u heeft voorgeschot el d, is wei ni g opwekkend. In de sl oppenwi j ken is het leven voor vel en kor t en rauw. In Bogot é l i j kt de el l ende zi ch op t e stapel en. Ni et in het mi nst voor de t al l oze ki nderen, di e zi ch een weg naar vol wassenhei d moet en vecht en. Soms l et t erl i j k. Wa t is een ki nderl even waard? Laat staan dat i emand zi ch dr uk maakt om een ki nderzi el .

Over l evi ngskans

Ja toch! “Dios es Amor“ pr obeert i ets t e doen. De organi satiet racht zoveel mogelijkki nderen onderwi j s t e geven. Wi e een vak l eert „ heeft meer overl evi ngskansen.Tegel i j k gel dt : wi e dagelijks ki nderen op een school bi j eenkri j gt, kan ze t e et en geven, kan ze in aanraki ng brengen met het Wo o r d van God. Het Ref or mat or i sch Dagbl ad wi l „ vi a de st i cht i ng r ef or mat or i sche hul pakt i e Wo o r d en Daad, Di os es Amo r hel pen. Hel pen o m iets t e bet ekenen voor de vel e kansarme ki nderen in de sl oppenwi j ken van Bogot i . Voor wi e de t oekomst vaak ni et ver der r ei kt dan de dag waar i n zij l even; ni et hoger r ei kt dan de st ri j d om een hap et en.

Waarde kinderleven

Gezamenlijk kunnen we veel doen. Niet veel als we de totale werel dnood bezi en. Maar wat is voor ons de waarde van een ki nderl even? Een ki nderl even ver weg? Dat nu nog moet overl even tussen gewel d, drugs, pr ost i t ut i e en di epe armoede? St or t uw gi ft op gi r onummer 29.70.700 of bankrekeni ngnummer 65.32.60.008 ( I NG Bank) van Draagt Elkanders Lasten t e Apel door n (via deze st i cht i ng wi kkel t het RD zijn acties af).

De directie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 december 1997

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Aan onze abonnees

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 december 1997

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken