Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Met Christus opgewekt"

6 minuten leestijd

"Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods."

Kolossensen 3:1

Na Pasen mogen we gedenken dat Gods volk een opgestane Heiland heeft. Ook u zult dat wel al vaak herdacht hebben, ja, u zult best wel in de opstanding geloven. Daar doet u goed aan, maar..., wat baat u dat? Zult u met zo'n geloof, dat slechts de historiciteit der heilsfeiten niet loochent, behouden worden? Zal zulk historisch geloof uw leven veranderen? Zal ook maar één dode zondaar hierdoor levend worden?

Laten we een ding toch nooit vergeten. Het gaat er niet alleen om of ik in de opstanding geloof. Hoe belangrijk dat heilsfeit ook is, beslissend is of wij zelf echt met Christus opgewekt zijn tot een nieuw leven. Paulus stelt in de brief aan de Kolossensen deze vraag aan de orde. Hij legt vaak in zijn brieven verband tussen de opstanding van Christus en het nieuwe leven van hen die de opgestane Paasvorst waarlijk leerden kennen. Zijn wens is: "Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding."

Christus kennen; in Zijn opstanding geloven; en met Hem opgewekt zijn, horen dus onverbrekelijk bij elkaar! Is dat ook voor u al bevinding? Dan zal dat ook blijken in de praktijk van ons leven. Voor een eerlijkgemaakt kind van God is dit een moeilijke vraag. O, wat vinden ze veel in eigen hart en leven, dat op het tegendeel lijkt te wijzen. Het ware opstandingsleven is een bestreden leven, dat het niet alrede gegrepen heeft, maar er wel naar jaagt of het ook grijpen mocht.

Is dat bij u ook al zo? En leerde u daarom met Paulus verzuchten: "Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden." Ook voor de godsdienstige mens is dit een lastige en onaangename vraag. O, natuurlijk willen ze best wel een levende Heiland hebben. En eens willen ze wel met Hem opgewekt worden. Aan de andere kant van het graf hebben ze wel belang bij zo'n Levensvorst, Die ze het eeuwige leven kan geven. Maar ach, aan deze zijde van het graf is de opstanding van de Heere Jezus Christus vaak niet zo erg welkom. Waarom niet? Als ze echt uit Zijn opstanding zouden gaan leven, dan zou er immers heel wat moeten veranderen. En willen ze dat wel echt? Zei men dan tenminste nog maar eerlijk "nee". Maar heel vaak komt men met allerlei uitvluchten en vondsten aanzetten. Het lukt vast wel op die manier om mensen zand in de ogen te strooien. Maar wat zal dat baten in dat grote uur wanneer de boeken geopend zullen worden?

O, gij, die dit leest, onderzoek uzelf toch nauw, ja zeer nauw, want de Heere is een heilig en geducht God. Voor Hem is niets bedekt of verborgen. Voor Zijn heilig Aangezicht houdt zelfs het allerbeste excuus geen stand. Naakt zullen we daar staan, als we niet bedekt zullen zijn met de klederen des heils. En daarom weer die vraag: Bent u wel echt met Christus opgewekt?

Misschien zegt u nu wel: "Waaraan zal ik dat weten?" Dat is heel eenvoudig, zegt Paulus. Indien dat zo is, dan zoekt u immers de dingen die boven zijn, en dan bedenkt u de dingen die boven zijn en niet langer de dingen die op de aarde zijn. Niemand misleide zichzelf. Het antwoord op de vraag of men echt met Christus is opgewekt, geeft u uw hart. Waar gaat uw hart naar uit? Waar is uw leven op gericht? Naar deze wereld en haar begeerten? O, hoor dan toch de ernstige vermaning van Paulus om de dingen die boven zijn te bedenken en niet die op de aarde zijn. Ook de apostel Johannes roept nadrukkelijk op om de wereld niet lief te hebben. "Zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en hare begeerlijkheid; maar die de wil Gods doet, blijft in der eeuwigheid."

Een aan zichzelf ontdekte zondaar zal nu verschrikt zeggen: Gaat het hier boven niet over mij? Ben ik soms die man, die vrouw? Ben ik wel echt met Christus opgewekt? Het kan geen kwaad wanneer men deze vragen stelt. Het is heel wat verkieselijker daar eens over wakker te liggen, dan zichzelf in slaap te sussen met een valse gerustheid. De Schrift zegt toch dat zonder heiliging niemand de Heere zal zien en leven.

Kennen wij iets van die heiliging? Ook nu weer vragen we: Waar gaat uw hart naar uit? Waar is uw leven op gericht? Op de dingen, die boven zijn, waar Christus is? Mag u door genade jagen naar levensheiliging als vrucht van ware Christuskennis? Verlangt u ernaar veel vrucht te mogen dragen, omdat de Landman daar zo'n recht op heeft? Is het uw begeren, dat uw Maker op het hoogst geëerd zal worden? Dit zijn de kenmerken van een leven dat door Christus vernieuwd is!

Als we tot hiertoe zo nadrukkelijk hebben moeten stellen dat het voor onze zaligheid absoluut noodzakelijk is om Christus te kennen en de kracht Zijner opstanding, dan is dat niet om daarmee te betogen dat het onmogelijk zou zijn voor dode zondaars om weer tot leven gewekt te worden! O, gewis vanuit ons, die dood zijn in zonden en misdaden, is dit eeuwig onmogelijk! Nooit zullen wij onszelf weer levend kunnen maken sinds wij in Adam de drievoudige dood hebben verkozen. Maar wat wij nu volkomen onmogelijk hebben gemaakt, dat is mogelijk bij de Heere. Juist voor zondaars, die hun doodsstaat smartelijk inleven moeten, is de Levensvorst Jezus Christus zo'n gepaste Zaligmaker. Ach, ze weten wel dat er buiten Jezus geen leven is. Tot wie anders zullen ze dan gaan dan tot Hem, Die niet alleen woorden van eeuwig leven heeft, maar dat leven ook wil schenken aan rechteloze bedelaars.

We zullen in deze weken veel mogen horen van Hem, Die de dood overwon. Laten we dan in ieder geval, dit éne niet vergeten: "In Jezus Christus is oneindig veel meer leven te vinden, dan er dood is te vinden in de grootste aller zondaren."

Zelfs zo eentje kan met Christus opgewekt worden.

Ds. W. van Benthem, Genemuiden

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 april 2001

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 april 2001

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken