Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Navolging en kruis nauw verbonden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Navolging en kruis nauw verbonden

Ds. R. Veldman: Lijden overkomt de mens in de voetsporen van Christus

7 minuten leestijd

"Wie in Christus gelooft en Hem mag volgen, die zal ook voor Hem lijden. Lijden is dan ook niet iets wat een christen zoekt, maar wat hem overkomt in de navolging van Christus." Dat zegt ds. R. Veldman, hervormd predikant te Ouddorp, over de laatste zaligspreking: "Zalig zijt gij als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil."

"De bergrede is uitgesproken om de discipelen van Christus toe te rusten voor de strijd en voor het lijden dat hen zeker te wachten zou staan", zegt ds. Veldman. "Niets vreemds overkwam hen dan ook toen ze na de genezing van een verlamde bedelaar in de gevangenis terechtkwamen. Nadat ze gegeseld waren, lezen we zo heel opmerkelijk dat zij verblijd waren dat ze waardig waren geweest om om Zijns Naams wil schade te lijden."

Dat is nu allemaal verbonden aan het leven van de kinderen van Gods Koninkrijk, toen, maar ook nu, aldus ds. Veldman. "Dat is wat de Heere Jezus in de laatste zaligspreking aan Zijn strijdende Kerk op aarde mee wilde geven. Als mensen door genade iets mogen weten van het nieuwe leven met Christus, gaan ze immers ook op Hem lijken. Dan komen ze aan de weet dat datgene wat Hem is overkomen, ook hen zal overkomen. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, zegt Christus, en: "Zij hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen, zij hebben Mij gehaat, zij zullen ook u haten."

Paulus zegt in zijn brief aan Timótheüs dat "allen die godzalig willen leven, vervolgd zullen worden." Mede daaraan zijn de ware discipelen van Christus te herkennen. "Hem volgen en kruisdragen behoren bij elkaar, zoals een christen bij Christus hoort. Als we door genade iets mogen vertonen van de gestalte van Christus en Zijn voetstappen mogen drukken, zullen we gesmaad en vervolgd worden. Petrus, die ook aanwezig was toen de Heere Jezus de Bergrede uitsprak, schrijft in zijn eerste brief: "Indien gij gesmaad wordt om de Naam van Christus, zo zijt gij zalig""

Smaden

Het woord smaden in deze zaligspreking betekent vooral lasteren, bewust de feiten verdraaien. Verwijten maken die beslist niet terecht zijn. Ook hierin moet soms het kruis van Christus gedragen worden, zegt ds. Veldman. "Wat kan er soms een lijden veroorzaakt worden door smaad. Je kunt je er niet tegen verdedigen, en als je dat wel doet, dan wordt het alleen maar erger. Dan wordt er al gauw gedacht dat er wel een kern van waarheid in die smaad zal zijn. Het kwade gaat er nu eenmaal gemakkelijk in."

Smaad kan zich uiten in vijandschap tegen een christelijke levenswandel. "Bijvoorbeeld op het werk, als je oprecht probeert te leven overeenkomstig het Woord van God. Het "gij geheel anders" zoals Paulus zegt, roept vaak verzet op. Dan word je gesmaad omwille van de gerechtigheid, of, zoals de Heere Jezus, zegt, "om Mijnentwil." Dat is natuurlijk wel heel wat anders dan gesmaad worden omdat je het er zelf naar gemaakt hebt, door een vreemd gedrag of zoiets, want dan ligt de schuld bij jezelf. Dan word je niet gesmaad omwille van Christus, maar omwille van jezelf."

Zo staat er dan ook niet aan het slot van deze zaligspreking "om uwentwil", maar "om Mijnentwil." "We moeten ervoor oppassen dat we zelf de oorzaak van de versmading niet zijn. Wat een zegen als er door Gods genade een wervende kracht van ons mag uitgaan, als anderen door onze levenshandel en -wandel tot jaloersheid verwekt worden."

Als we van Christus zijn, moeten we dus niet vreemd staan te kijken als we gesmaad worden. "Dan kan dat zelfs wel eens een bemoediging zijn, want het hoort immers bij de navolging van Christus. Dan zijn we tenminste nog te herkennen."

Kwaadspreken

De laatste zaligspreking wijst ook op kwaadspreken: "liegende alle kwaad tegen u spreken." Dat ligt, aldus ds. Veldman, in het verlengde van het vorige. "Hier gaat het om roddel, om een vals getuigenis, zoals dat de Heere Jezus Zelf overkwam toen Hij voor het sanhedrin stond. Valse getuigen spraken allerlei kwaad over Hem. Ook dat kunnen oprechte christenen verwachten als ze niet meegaan in het schema van deze wereld, als het hen te doen is geworden om de gerechtigheid van Christus. Daarom verdraagt de wereld hen niet, daarom weten zij zich vaak een vreemdeling op deze aarde."

Maar zíjn we nog een vreemdeling? Ds. Veldman vraagt zich dat wel eens af. "Beseffen we dat het nieuwe leven zich niet verdraagt met het leven van deze wereld? Misschien moet er weer een vervolging komen om de kerk in het rijke Westen op haar plaats te krijgen, om de kerk weer waarlijk kerk te laten zijn. We hoeven daar niet om te vragen, maar soms denk je dat we zo geseculariseerd zijn dat de wereld ons niet eens meer als kerkmensen herkent. En dus worden we met rust gelaten."

In smaad en vervolging, omwille van Christus, wordt Gods Kerk ook beproefd en geheiligd. "En als het goed is, zal dat leiden tot verdieping van het geloof. Zo zal zij ook een zoutend zout en een lichtend licht zijn in deze wereld."

Verblijden

De zaligspreking krijgt nog een vervolg in vers 12, waar de Heere Jezus zegt dat degenen die vervolgd en gesmaad worden, zich moeten verblijden en verheugen. "Dat zou onze gezindheid moeten zijn te midden van alle smaad, vervolging en lijden dat ons overkomt omwille van Christus", zegt ds. Veldman. "De Heere Jezus wil daarmee zeggen: "Vrees niet. Heb geen wrok tegen hen die u kwalijk behandelen." In het leven van een oprechte christen gaat het er dus om hoe je met smaad en vervolging om Christus' wil omgaat. Laat er geen wraak, geen wrok bij u zijn, "maar verblijdt en verheugt u", zegt de Heere Jezus."

Dat is nu precies wat Christus ook Zelf heeft ervaren. "We lezen in Hebreeën 12: "Dewelke, voor de vreugde die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht." Hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht. En Hij was verheugd, want Hij zag op het grote einddoel, namelijk dat door Zijn lijden en sterven er verzoening met God mogelijk zou zijn voor de grootste der zondaren. Zelfs voor een spottende en smadende moordenaar, naast Zich aan het kruis."

Lange geschiedenis

Vervolging en smaad is er door al de eeuwen heen geweest, zo blikt ds. Veldman terug op de geschiedenis van Gods Kerk. "Ook de profeten zijn vervolgd. Ze zijn vervolgd omdat ze de gestalte van Christus vertoonden en van Zijn komst geprofeteerd hebben. Nu Christus ís gekomen, gaan ook de smaad en de vervolging en het lijden om Christus' wil door. Denk maar aan de ondergrondse kerk, of aan de buren die ons minachtend behandelen omdat we zondags naar de kerk gaan. Dat zal doorgaan tot de jongste dag toe.

Het leven van Gods Kerk is, evenals het leven van de Koning der Kerk op aarde was, een leven van strijd. Dat leven gaat door lijden tot heerlijkheid. Het is het leven in geloofsverbondenheid met Christus, het Hoofd van de Kerk. De Kerk weet dat Hij nabij is in de strijd, en dat er geen kroon is zonder kruis. Maar ze mag ook weten dat er een einde komt aan de goede strijd des geloofs."

De christen wordt in zijn vervolging en laster niet alleen gedragen, maar ook beloond, merkt ds. Veldman op. "Uw loon is groot in de hemelen, zegt Jezus. Het loon is geen verdienste, maar genadeloon, want het is uiteindelijk God Zelf Die gezegd heeft: Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Het is uiteindelijk de verdienste van het lijden en sterven van Christus. Paulus zegt ervan in Romeinen 8: "En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik houde het daarvoor, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.""

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 oktober 2002

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Navolging en kruis nauw verbonden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 oktober 2002

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken