Bekijk het origineel

Uitleg, verkondiging, toepassing

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uitleg, verkondiging, toepassing

4 minuten leestijd

Wanneer we recht doen aan de Schrift, staat in de eredienst de verkondiging van het Evangelie centraal. Het gaat daarbij niet alleen om de uitleg, maar ook om de toepassing van het Woord van God. Bij echte prediking worden mensen bewogen tot het geloof in Christus en ertoe aangespoord Hem gelijkvormig te zijn.

Bij de Britse uitgeverij The Banner of Truth verscheen vorig jaar een tweetal belangwekkende boeken over de prediking waarvoor ik graag aandacht vraag. Predikanten en studenten in de theologie kan ik de aanschaf ervan alleen maar klemmend aanbevelen.

Het eerste is van de hand van Charles P. McIlvaine. McIlvaine was de zoon van een senator uit de Verenigde Staten, van de staat New Jersey. Tijdens zijn studie aan het Princeton College maakte hij een revival mee. Na voltooiing van zijn studie voelde hij zich gedrongen predikant te worden in de Episcopale Kerk. In 1832 werd hij bisschop van Ohio. In deze hoedanigheid hield hij toespraken voor predikanten over de prediking. In deze toespraken leren we McIlvaine kennen als een geestverwant van zijn Britse tijdgenoot J. C. Ryle, de eerste anglicaanse bisschop van Liverpool.

Evangelie én wet

McIlvaine beklemtoont dat waarachtige prediking meer is dan schriftuitleg of een uiteenzetting van de rechte leer. Het is het uitstallen van Christus tot bekering van onbekeerden en tot troost van Gods volk. Uitdrukkelijk brengt McIlvaine naar voren dat het Evangelie nooit zonder de wet kan worden verkondigd. Ik geef een citaat: "Hij die een volle rechtvaardiging in Christus zonder de werken wil prediken, moet een volledige verdoemenis door de wet vanwege de werken prediken. Van een prediker zelf mag en moet worden verwacht dat hij naast wetenschappelijke bekwaamheden de geest van geloof en van liefde heeft. Alleen zo kan hij dienstbaar zijn in Gods kerk." Aan de toespraken van McIlvaine is in de uitgave van The Banner of Truth de eerste preek toegevoegd die Charles Haddon Spurgeon in de Tabernacle in Londen hield.

Vermeldenswaardig is nog dat McIlvaine zijn vaderland bij verscheidene gelegenheden als diplomaat heeft gediend. Hij stierf in 1873, in Florence in Italië. Via Engeland werd zijn lichaam naar de Verenigde Staten overgebracht. In Engeland werd zijn lichaam nog vier dagen lang opgebaard in Westminster Abbey uit dank voor de grote verdiensten aan zijn vaderland bewezen.

De enige Amerikaanse staatsburger die deze eer nadien heeft ontvangen, is Sir Winston Churchill. De lezer zal wellicht bekend zijn dat deze Britse staatsman door een afzonderlijke wet in het Amerikaanse Congres het Amerikaanse staatsburgerschap verkreeg.

Indicatief

Het tweede boek over de prediking is geschreven door John Carrick. Deze diende zowel een gemeente in Engeland als in de Verenigde Staten en is op het ogenblik assistent-hoogleraar in de praktische theologie en de dogmatiek aan het Greenville Prebyterian Theological Seminary in South Carolina.

In zijn studie geeft Carrick een theologie van de predikkunde. Zijn uitgangspunt is origineel en zijn analyse verhelderend. Carrick kijkt naar het karakter van zinnen om de prediking te typeren. Hij onderscheidt dan een viertal soorten zinnen, namelijk indicatieven, exclamatieven, interrogatieven en imperatieven.

Kenmerkend voor rechtzinnige prediking is dat zij de indicatief centraal stelt. Het uitgangspunt is niet wat de mens moet doen, maar wat God in Christus heeft gedaan. Verwijzend naar de Amerikaanse apologeet en nieuwtestamenticus Gresham Machen spreekt Carrick over de glorierijke indicatief van het christelijke geloof.

Echter, een prediking die louter uit indicatieven bestaat, getuigt -naar te vrezen valt- van dode orthodoxie. De exclamatieven van verwondering en ontzetting doen recht aan het feit dat de boodschap van het christelijke geloof het hart in brand bedoelt te steken. Er is geen waar geloof zonder gevoel.

Bij de interrogatieven gaat het Carrick onder andere om de onderzoekende vragen. De oproep tot zelfonderzoek is een wezenlijk onderdeel van de waarachtige bediening van het Evangelie.

Bevel

De imperatieven zijn zowel het bevel van geloof en bekering gericht tot onbekeerden als de oproep gericht tot Gods kinderen om heilig voor God te leven. De imperatieven in de prediking onderstrepen dat de boodschap van het christelijke geloof niet vrijblijvend kan en mag worden aangehoord. God vraagt het hart van hen die de boodschap van het Evangelie horen.

Carrick illustreert de vierdeling in soorten zinnen die hij maakt met citaten uit preken van een vijftal predikers: George Whitefield, Jonathan Edwards, Samuel Davies, Asahel Nettleton en D. Martyn Lloyd-Jones. Alleen al deze citaten maken zijn studie uiterst waardevol. Zij laten ons zien wat prediking in betoning des Geestes en der kracht betekent.

N.a.v. "Preaching of Christ. The Heart of Gospel Ministry", door Charles P. McIlvaine, uitg. The Banner of Truth, Edinburgh, 2002; ISBN 0 85151 831 1; 86 blz.; 4,50 (ca. 7,50).

"The Imperative of Preaching. A Theology of Sacred Rhetoric", door John Carrick, uitg. The Banner of Truth, Edinburgh, 2002; ISBN 0 85151 8261 5; 86 blz.; 13,50 (ca. 23,-).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 september 2003

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Uitleg, verkondiging, toepassing

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 september 2003

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken