Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Op reis door de woestijn

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Op reis door de woestijn

Leesrooster

8 minuten leestijd

Het volk van Israël gaat op reis. Een lange tocht door de woestijn. In drie weken volgen we in dit Bijbelleesrooster Mozes en Aäron en trekken lessen naar nu. Mooi om mee te nemen of om thuis te gebruiken.


week 1

Zondag

God geeft het volk Israël de Tien Geboden

„Ik ben de Heere, Uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb.”

Lezen: Deut. 5:1 t/m 22

Vraag: Elke zondag worden in de kerk de Tien Geboden voorgelezen. Ken jij ze uit je hoofd?

Maandag

Het begin van de uittocht uit Egypte

„En het geschiedde even tenzelfden dage, dat de Heere de kinderen Israëls uit Egypteland leidde, naar hun heren.”

Lezen: Exodus 12:41 t/m 51:

Vraag: De Israëlieten hebben 430 jaar in Egypte gewoond. Reken eens uit in welk jaar ze in Egypte zouden zijn aangekomen als de uittocht vandaag was geweest. Welke Nederlandse theoloog werd in dat jaar geboren?

Dinsdag

Tocht naar de Schelfzee/wolkkolom

„Maar God leidde het volk om, langs de weg van de woestijn der Schelfzee.”

Lezen: Exodus 13:17 t/m 22

Vraag: Gods wegen zijn voor ons gevoel vaak omwegen. Denk eens na over de vraag waarom God zo handelt.

Woensdag

Doortocht door de Rode Zee

„En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee, op het droge; en de wateren waren hun een muur, aan hun rechter- en aan hun linkerhand.”

Lezen: Exodus 14:5 t/m 22

Vraag: Ga eens na wat in het doopformulier wordt gezegd over de diepere betekenis van de Rode Zee. Wat is het verband tussen de doop en de doortocht door de Rode Zee?

Donderdag

Mara en Elim

„Toen kwamen zij te Elim, en daar waren twaalf waterfonteinen en zeventig palmbomen; en zij legerden zich aldaar aan de wateren.”

Lezen: Exodus 15:22 t/m 27

Vraag: Elim is een oase in de woestijn, een plek om tot rust te komen. Zoek de letterlijke betekenis van dit woord eens op.

Vrijdag

Gemopper

„Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des Heeren, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten!”

Lezen: Exodus 16:1 t/m 8

Vraag: De Israëlieten hebben veel gemopperd tijdens de reis door de woestijn. Wees eens eerlijk: ben jij in deze vakantie al eens ergens ontevreden over geweest? En hoe terecht was dat?

Zaterdag

Manna en kwakkels

„Tussen de twee avonden zult gij vlees eten, en aan de morgen zult gij met brood verzadigd worden.”

Lezen: Exodus 16:19 t/m 18

Vraag: God geeft brood en vlees in de woestijn. Zoek eens uit wat kwakkels zijn en probeer erachter te komen wat manna is. Op welke manier verwees Jezus in het Nieuwe Testament naar dit manna?


week 2

Zondag

Sabbatsrust

„Ziet, omdat de Heere ulieden de sabbat gegeven heeft, daarom geeft Hij u aan de zesde dag voor twee dagen brood.”

Lezen: Exodus 16:19 t/m 36

Vraag: Vind je het moeilijk om in een vreemd land de rustdag te houden zoals je die thuis gewend bent? Wat maakt het anders?

Maandag

Water uit de rotssteen te Horeb

„Zie, Ik zal aldaar voor uw aangezicht op de rostssteen in Horeb staan; en gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan, dat het volk drinke.”

Lezen: Exodus 17:1 t/m 7

Vraag: In een woestijn is water van levensbelang. Waarom was het zo verkeerd dat de Israëlieten aan Mozes om water vroegen? Wat schrijft Paulus in 1 Korinthe 10 over deze steenrots?

Dinsdag

Familiebezoek en gezinshereniging, Jethro komt langs met Zippora en de twee kinderen van Mozes

„Toen ging Mozes uit, zijn schoonvader tegemoet, en hij boog zich, en kuste hem; en zij vraagden de een de ander naar de welstand en zij gingen naar de tent.”

Lezen: Exodus 18:1 t/m 12

Vraag: Mozes’ echtgenote Zippora en hun kinderen waren op dit moment kennelijk niet bij het volk Israël. Jethro brengt hen bij Mozes terug bij de berg Horeb. Ga na waar Midian ongeveer lag. Hoe is het later met de Midianieten afgelopen?

Woensdag

Taakverlichting

„Wat ding is dit, dat gij doet? Waarom zit gij zelf alleen, en al het volk voor u, van de morgen tot de avond?”

Lezen: Exodus 18:13 t/m 27

Vraag: In 1 Korinthe 12 schrijft de apostel Paulus over verschillende gaven die gemeenteleden kunnen inzetten om anderen te helpen. Wat zou jij op jouw leeftijd kunnen doen?

Donderdag

Gods geleide

„Ziet, Ik zend een Engel voor uw aangezicht, om u te behoeden op deze weg, en om u te brengen tot de plaats, die Ik bereid heb.”

Lezen: Exodus 23:20 t/m 33

Vraag: Dit gedeelte gaat over Gods zorg voor Israël op de weg door de woestijn. Welke psalm zou hier goed bij passen? Ervaar jij iets van Gods leiding in je leven?

Vrijdag

Mozes op de berg/het gouden kalf

„Toen het volk zag, dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aäron, en zij zeiden tot hem: Sta op, maak ons goden, die voor ons aangezicht gaan.”

Lezen: Exodus 24:15 t/m 18 en Exodus 32:1 t/m 8

Vraag: De Israëlieten maken een gouden kalf als ze denken dat Mozes niet meer terugkomt. Uit het oog, uit het hart lijkt het. In Hebreeën 11:27 staat dat Mozes zich vasthield „als ziende de Onzienlijke.” In Johannes 20:29 zegt Jezus: „Zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.” Zou je het gemakkelijker vinden om te geloven als je iets van Gods aanwezigheid zou kunnen zien?

Zaterdag

God trekt niet meer op met Israël

„Toen zei hij tot Hem: Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken!”

Lezen: Exodus 33:1 t/m 23

Vraag: Mozes vraagt of God tóch met het volk Israël wil optrekken. Heb jij in je leven weleens iets nagelaten omdat je wist dat het niet naar de wil van God was? Hebben deze woorden van Mozes een rol gespeeld bij je bij je studie- of beroepskeuze?


week 3

Zondag

Nieuwe stenen tafelen/verbondsvernieuwing

„Zie, Ik maak een verbond; voor uw ganse volk zal Ik wonderen doen, die niet geschapen zijn op de ganse aarde, noch onder enige volken.”

Lezen: Exodus 34:1 t/m 11a

Vraag: Welke eigenschappen van God worden in dit Bijbelgedeelte genoemd? Hoe komen deze in de Tien Geboden terug?

Maandag

Oprichting van de tabernakel

„Toen bedekte de wolk de tent der samenkomst; en de heerlijkheid des Heeren vervulde de tabernakel.”

Lezen: Exodus 40:17 t/m 38

Vraag: Zoek uit wat de uitdrukking ”de heerlijkheid des Heeren” inhoudt. Van welk Hebreeuws woord is dit de vertaling?

Dinsdag

De wolk- en vuurkolom boven de tabernakel

„Als de wolk twee dagen, of een maand, of vele dagen vertoog op de tabernakel, blijvende daarop, zo legerden zich de kinderen Israëls, en verreisden niet; en als zij verheven werd, verreisden zij.”

Lezen: Numeri 9:15 t/m 23

Vraag: De woestijnreis van Israël kun je ook zien als levensreis op weg naar de eindbestemming. Hoe kan in jouw leven ”de wolk- en vuurkolom” de gids zijn?

Woensdag

De koperen slang

„En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend.”

Lezen: Numeri 21:1 t/m 9

Vraag: In het evangelie van Johannes (hoofdstuk 3) wordt de koperen slang in verband gebracht met Christus. Welke overeenkomsten kun je bedenken?

Donderdag

Jozua volgt Mozes op

„En Mozes riep Jozua, en zei tot hem voor de ogen van gans Israël: Wees sterk en heb goede moed, want gij zult met dit volk ingaan in het land dat de Heere hun vaderen gezworen heeft, hun te zullen geven; en gij zult het hun doen erven.”

Lezen: Deuteronomium 31:1 t/m 8

Vraag: Jozua wordt wel een voorafschaduwing van Christus genoemd. Kun je uitleggen waarom dat zo is? Welke betekenis heeft de naam Jozua?

Vrijdag

Mozes’ dood

„En de Heere zei tot hem: Dit is het land, dat Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb, zeggende: Aan uw zaad zal Ik het geven! Ik heb het u met uw ogen doen zien, maar gij zult daarheen niet overgaan.”

Lezen: Deuteronomium 34:1 t/m 12

Vraag: Waarom mocht Mozes het Beloofde Land niet in? Welke geestelijke betekenis heeft dit?

Zaterdag

Doortocht door de Jordaan

„En gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken.”

Lezen: Jozua 3:1 t/m 17

Vraag: Veel mensen geloven niet meer in wonderen; ze proberen voor het droogvallen van de Jordaan –en van de Rode Zee veertig jaar eerder!– een natuurlijke verklaring te vinden. Hoe kijk jij hiertegen aan? Heb je weleens ervaren dat er ook nu nog wonderen gebeuren?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 juni 2019

Reformatorisch Dagblad | 116 Pagina's

Op reis door de woestijn

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 juni 2019

Reformatorisch Dagblad | 116 Pagina's

PDF Bekijken