Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Informatie over ontslag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Informatie over ontslag

5 minuten leestijd

Wanneer niet kan worden opgezegd

In een aantal gevallen kan een werkgever de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur niet opzeggen ook al is een ontslagvergunning verleend (artikel 1639hv.h, BW.) Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

- tijdens ziekte van de v^erknemer, tenzij de ziekte tv\/ee jaar heeft geduurd. (Afwijking hiervan in een CAO of bij een publiekrechtelijke regeling is mogelijk!)

- tijdens militaire dienst van een meerderjarige werknemer en van een minderjarige werknemer, die bij aanvang van de militaire dienst al één jaar bij de betrokken werkgever in dienst was. (Ook hiervan kan bij CAO of publiekrechtelijke regeling worden afgeweken!)

- tijdens zwangerschap of wegens bevalling. Ook kan de werkgever de dienstbetrekking met een werknemer die na de bevalling haar arbeid heeft hervat niet opzeggen van de 7e tot en met de 12e week na de bevalling.

N.B. In bovengenoemde gevallen kan meestal wel worden opgezegd als er sprake is van faillissement, surséance van betaling of als het om een verlengde dienstbetrekking voor bepaalde tijd gaat (Zie ook: „Bent u het er niet mee eens? ")

Ondernemingsraadsleden

Leden van ondernemingsraden (OR) of van OR-commissies hebben een extra ontslagbescherming. Dit geldt ook voor werknemers die korter dan twee jaar geleden lid zijn geweest van de OR of op de kandidatenlijst staan. Een werkgever kan de dienstbetrekking met deze werknemers alleen beëindigen als:

- de betrokken werknemer daarvoor schriftelijk toestemming geeft;

- de werkzaamheden van de onderneming worden stopgezet of het onderdeel van het bedrijf waarin de betrokken werknemer werkzaam is wordt opgeheven.

Er IS dan nog wel toestemming van de directeur GAB nodig.

Wanneer is géén ontslagvergunning nodig?

In een aantal gevallen is bij ontslag geen vergunning nodig van de directeur GAB. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

- Als werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden het dienstverband willen beëindigen. (In dat geval is het verstandig te voren contact op te nemen met de bedrijfsvereniging die de aanspraak op een WW-uitkering beoordeelt.)

- als het dienstverband op staande voet wordt beëindigd (zie bij ontslag op staande voet)

- als het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tenzij deze arbeidsovereenkomst één of meerdere keren is verlengd - in de CAO kan hiervan zijn afgeweken - of als partijen overeen zijn gekomen dat vóór het verstrijken van de bepaalde tijd zal worden opgezegd) - als iemand nog in een proeftijd zit (ook al IS de betrokken werknemer ziek)

- als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden door de kantonrechter. Bovendien is bij ontslag van bepaalde personen geen vergunning nodig. Bijvoorbeeld bestuurders van een NV of BV, ambtenaren en onderwijzend personeel (het GAB kan u hierover meer informatie verschaffen).

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet wil zeggen: het beëindigen van het dienstverband met onmiddellijke ingang. Voor ontslag op staande voet moet een dringende reden zijn die onmiddellijk moet worden meegedeeld. Voor een werkgever kunnen dringende redenen om iemand op staande voet te ontslaan b.v. zijn: - diefstal door de werknemer; - werkweigering; - grof plichtsverzuim van de werknemer.

Voor een werknemer kunnen dringende redenen om op staande voet ontslag te nemen b.v. zijn: - mishandeling of grove belediging door de werkgever; - werk moeten doen dat ernstig gevaar oplevert; - het achterwege blijven van tijdige loonbetaling.

Wie zonder dringende reden ontslag op staande voet geeft of neemt moet er rekening mee houden dat de andere partij de kantonrechter kan vragen het ontslag nietig te verklaren. Ook een schadeclaim behoort tot de mogelijkheden (zie ook: „Bent u het er niet mee eens? ").

Bent u het er niet mee eens?

1. U wordt ontslagen en uw werkgever heeft geen ontslagvergunning aangevraagd. Heeft de werkgever verzuimd een ontslagvergunning aan te vraqgen, dan is het verstandig hierop schriftelijk (aangetekend) te wijzen. Weigert de werkgever een ontslagvergunning aan te vragen dan kunt u binnen 6 maanden bij de kantonrechter de nietigheid van het ontslag inroepen. U dient zich beschikbaar te houden voor het verrichten van de overeengekomen arbeid.

2. Uw werkgever heeft wel een ontslagvergunning aangevraagd. Uw werkgever heeft bij het GAB een ontslagvergunning aangevraagd. U krijgt dan de gelegenheid om in de procedure bij het arbeidsbureau te reageren op de motieven van de werkgever.

3. U wordt op staande voet ontslagen. Bent u het met uw ontslag op staande voet niet eens dan moet u hiertegen direkt en duidelijk protesteren. Bij voorkeur schriftelijk (aangetekend). Vermijd alle handelingen waaruit kan blijken dat u het ontslag aanvaardt. U kunt binnen 6 maanden na het ontslag de nietigheid van het ontslag inroepen. De loon vordering moet tijdig via de kantonrechter worden ingediend.

4. Uw werkgever heeft in strijd met een opzegverbod (van art. 1639h B. W.) toch opgezegd. U kunt de „nietigheid van de beëindiging inroepen", zoals dat in juridische termen heet. Laat uw werkgever weten dat het wettelijk niet is toegestaan u op te zeggen en dat u daar dus geen genoegen mee neemt. Doe dit binnen 2 maanden en bij voorkeur per „aangetekende" brief. Bewaar hiervan een kopie voor u zelf.

Vervolg op pagina 21

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juli 1989

RMU Contact | 24 Pagina's

Informatie over ontslag

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juli 1989

RMU Contact | 24 Pagina's

PDF Bekijken