Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De finantiën der Zending.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De finantiën der Zending.

7 minuten leestijd

II.

Al nemem wijl bet woorid vam dem wereldling miet lOver, da, t het geld alles verantwoordt, toc!h zal ©en christen, zöo zagien' wijl de vorige maal, het geld niet als iets: onversdhilligs beschouwen; , omdat de Heer© het geven van 'Zijh zegen aan het gebruik der middelen wil binden. En al laten wij het aan elkle zendimg'scorporatie of landstreek over naar eigen inzicht het noodige geld bijeen te bremgen, toch geven wij de voorkeur aan het leg'gen van ©en vaste finantieele basis.

Wij zullen nu de vragen omder de oogen moeten zi©n, ho© de finantieele toestand der zending van de Geref. kerken is.; of deze bevredigend kan worden igeadht; en zoo niet, welke maatregele'm er dan behooren gemom'en te worden.

In het breede rapport, dat de generale zendin^s!deputatem aam. de synode vam Leeuwardem aanbodem, toomt wel ©en finamtieel verslag voor, maar daarin worden jalleen veramtwoord de inkomsten en uitgaven van de Aigemieene zemdimgs: kas; deze maken nxaar een Hein' deel uit van hetgeen onze kerken voior die zending' doen. Over 1919 bedroegen . db inkomsten der Generale kas ongieveeiT f31.000, en jdJ© uitgaven waren f250 hooger. Er zijn er, die niet reciht weten waarvoor de Gem'©rale (kas geMen moodig heeft; daarom geven wij het volgende staatj'© van uitgaven: Admimistratiieibeheer f372.03; zendimgisbibliotheek op Java f 116.75; Idjito in Ned©rland f150; kosten der algem©©n'e vergadieringi f 100; kostem vam de deputaten f1400; subsidie Geref. kerk Batavia 1918-1919 f3000; dito Soerabaja f1800; dito m'edische dienst Amsterldam f1200; dito Zendingstudie-Raad f150; kosten Z-enidingsoonsulaat f2075; pensioenen em wachtgelden f2509.96; opleidingisschool f9087.06; Chr. H'Oll. Inl. löweiekschool f6876.48; A. Ringnalda f733.33, em afschrijving gebouwen in Indië f 1707.50, totaal f31208.12. Wij zien, dat de helft dezer uitgaven isi besteed aam den schooldiensit in Iiidiët, omi de verschillende zen*dingsterreanen van Chr. onderwijfeers en helpers voor den hoofd-'di©mst te vO'Orzien. Overigens laten wij de cijfers' veiider buiten bespreking !

Wat brengera. echter öe afzöttiiderlij'k'e zenidenide kerfeen op voor hun airbeiid? Officieele cijfers staan otis tatiet tem Idiensite; heL Zendingsblad gaf ze niet voor 1919, en voor 1920 kiiraiien ze nog niet bekienïd' zijn. Het schijïit zeer moeilijk te wezen aan de juiste gietallen te komen. Toch tasten wij! niet geheel in het duister. Bij' de .ïnkoimslen der Generale kas over 1919 staat een post: bijidiage Zendende berken f 15068.12; als wij' hu wetea, dat de zendende kerken voigiéns Ide' Zendingsorde verplicht zijn, om 10 pet. van huin inkomsten aan & Cren. 'k'als af te staan, Id'atn is de. reken'siomspoedig IgiemaaKt, en blijkt ons, dat de inkomsten der zfenidende kerken over 1919 waren ruim f 150.000!

Het staat echter wel vast, üat deze cijfers over 1920 hooger waren. Trouwens, die ïnfebmstën en ook ide uitgaven der Zeaideride kerken stijgen geregeld; in 1918 droegen deze kerken aan de Gen. kas f12928.21 af en in 1917 f 12501.68; waren de inkomsten in 1917 dus ï 125.000, in 1918 Stegen Ideze reeids ^ot ongeveier f130.000, en zooals wiji izeiden in 1919 tot f150.000. Dit is de laagste raming, terwijl wij' .dan vertrouwen, dat alle zendende kerken precies jeietn tietade hunner inkomsteii hebben afgödragen.

Wij vreezen niet oias aan overidrijiving schuldig te malken, indielni wijl voor 1920 de cijfers schatten op f160.000, en voor 1921 zijh deze natuur-Jijt nog weer hooger!

Deze geilden moeten wordetn opgebracht.door onze kerken; buiten beschouwing zijn dus gelaten de gelden, Idie de regiéering aan subsidie geeft voor hospitaal-en schooMienst in Indië.

De oiffervaarldigheid voor de zending! is alzoo stei'k toegenomen, ein dat is ook noodig, nu de uitgaven Bomm'cn. De vraajg komt echter op: is de grens voor het geven bereikt? wordt er vaji onze ikerken pok teveel gevraagö, ïniiien de uitgaven nog eehs meer naar boven gingen?

Wij' schatten het ledental obzer kerken op 500 duizend zielen, en de belijldeïude tóden op 225000. Voor Ide zendenide klerfceln zijto. Ide uitgaven f 160.000; idiaarbij! komen de uitgaven van de G-enerale kas f32.000, waarvan wij afireldoen de bijldrage der zendende kerken aan deze kas, dus blijft er f 16.000 over; JdeZe moeten geteld bij de genoemde f 160.000, zoodat de Geref. ikerken opbrengen f176.000 pter jaar, of om een ronde som te nemen f175.000. Voor elk lid worldt dit 35 cent per jaar, en voor ieöter belijdend lid otageveer 80 öelit.

Is dit teveel? Het is Oiumogelijk op deze vraag 'dadelijk ja of neen te zeggeh. Om tot leen antwoord te Komen, geven wij' een bei^ekening voor Zeeland afzonderiijK, dat, gelijk men weet, miet Noord-Brabant en Limburg samenwerkit voor jdien dienst der zending.

In ideze drie provincüën samen wonen 39.000 Gereformeerde loden, waarvan bijina 18.000 belijdende led'en zijln; '^> & begrooting voor de zendin is voor 1921 , op f23.000 gesteld. Pter hoofd zal dus in Zeeland, N. Brabant, en Limburg voor de zeniding moeten woirden opgebracht - 59 a 60 cent, en per belijldend lid olngeveer Ï1.30.

Het is waaï, die grens is in deze provilhciiën bereikt, maar deze f23.000 komen er dan ook. Mij dunkt, dat wij bij vergelij'king der verschillenlda cijfers wel tot een conclusie kuninien komen. Over al onze Geref. kierken gerekend; moet per hoofd 35 cent woiiden geofferd; voor Zeeland ca. 60 cent; pier belijldenid lid 0)er Geref. kferken ishetongeiveer 80 ctent, maar in Zeeland ca. f 1.30. De draagkracht van Ze& lanid^ Noord-Brabant en Limburg is volstrekt niet hooger te schatten flaln van eenig andere provincie. Geeft Zeelanid ca. echter tocih bijna tweiemaal zooveel, Idan mag worden aangeinomen, dat de grens van het offeren voor de zending in olnze Geref. ikerken nog niet bereikt is, ten minste piet ai» geheel genomjen. Wat Zeeland ca. kuimen, kunnen de andere provinciën ook; de cijtfers m'ogen wij dus wel stellen op 60 cent per lid, , of f 1.30 per belijdend lid. ]\Iaar zoover is het nog iniet! Wanneer wij; Ideze getallen als maatstaf nemen, js: er Ji, og geen raden tot. dade^ lijke ongerustheid.

Echter, dit geldt alleen alle Geref. kerken te zamen! Afzomderlijfce gedeelteta. zij'n echter wel aan het einde; wij! noemden Zeeland met Noord-Brabant Limburg; het schijnt, volgens de klachten op de synode van, Leeuwarden, en een schrij'ven van ds Baikker in „De Macedoniër" van Aprü 1921, dat Amsterdam ook in moeilijkheden geraakt, in ieder geval dreigt in moeilijkheden te komen. Hiervoor staan ons geen cijfers ten dienste; wij weten niet, hoe hoog de begrooting van Amsterdam voor 1921 is, anders konden wij! even uitrekenen, hoeveel ieider lid daar moet ibijldragien. Laten wij echter aannemien, dat de klachten juist zijn, dan hebben wij reeds twee zendende klerken, die niet verder kunnen gaan. Ook over Soemba hoorden wij droeve geruchten; Groningien, Drente en 'Overij'sel zullen dus ook niet veel hooger kunnen gaan dan nu, . Maar wat dan?

J. D. WIELENGA.

P. S. Wij oniderstreepen in bovenstaand artikel de opmerkingen, dat wij aannemen, dat alle zendende kerken de volle 10 pet. van al hun inkomsten hebben gestort in de Generale kas; en dat het zeer moeilijik is, om de juiste cijfers der verschillende zendingen te krij'g^n. Kenners van onze zendingsfinantiën zijin echter van oordeel, dat het getal f175.000, voor 1920 genoemd, veel te laag is, en dicht bij' de f200.000 moet zijln. Indien deze schatting juist is, , zou per ziel worden opgebracht 40 et. en per belijldend lid olngeveer 90 et. per jaar. Wij hopen echter ïn ide gelegenheid te zij.il spoedig de preciese cijfers te geven.

J. D. W.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 april 1921

De Reformatie | 8 Pagina's

De finantiën der Zending.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 april 1921

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken