Bekijk het origineel

Benaarstigen.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Benaarstigen.

5 minuten leestijd

Daarom geliefden! verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gü onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede. 2 Petrus 3:14.

AVij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.

Die nieuwe wereld verwachten wij vaii God.

Het nieuwe Jeruzalem daalt uit den hemel neer.

Het 'is door Christus toebereid en niet door ons.

Doch.... die verwachting mag geen luie menschen maJken.

Verwachten is niet stilzitten en lijdelijk verbeiden, maar omdat wij deze dingen verwachten, zullen wij ons benaarstigen. Omdat wij zulk een heerlijlc ideaal bezitten, zullen wij met ijver al onze krachten inspannen. Omdat God ons een stad bereidt, ' moeten we aan dèn-arbeid, en wel „opdat wij onbevlelct en onbestraffelijk van Hem bevonden mogen worden in vrede.

Hier doelt de apostel op het oordeel wan Jezus.

Hij spreekt van de keur van den Heiland, en hierbij moogt ge niet alleen aan het eindgericlit denken. O zeker, dan valt het oordeel. Dan komt Hij om het gericht te vellen, maar ook' nu keurt Jezus. Ook nu weegt Hij u, en het moet u nu op aarde van het grootste belang zijn, hoe Christus u bevindt, en wat Hij van u 'denkt. En ach, daaraan ontbreekt zooveel. Wij bekommeren ons wel om het oordeel der wereld. We zijn wel vol zorg over wat menschen van ons denken. Wij beijveren ons wel om bij de menschen in een goeden reuk' te staan, - en .... wat is er een zucht om menschen te behagen!

Zelfs in wal wij doen voor iGöds rij'k' en Gods zaak.

Zelfs vaak in onze actie op maatschappelijk en staatkundig gebied.

Wij luisteren naar menschen en kijken angstr vallig naar de wereld, maar wat blijft er van deze wereld over? Haar oordeel vergaat en haar tof verdwijnt, doch het oordeel van Christus blijft tot in der eeuwigheid, en het komt er op aan, of Hij op u in welgevallen neerziet, en of Hij uw arbeid in dit leven goedkeurt.

En zou Hij uw werk goedkeuren ?

Kunt gij het verdragen, dat de Heere uw zakfen en arbeid en geldmakerij en leven onderzoekt? Hoe zal Hij u bevinden? Nu? Straks als Hij komt, als een dief in den nacht, en er geen coTrectie en geen befceering meer mogelijk is? Benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem moogt bevonden worden.

Hier stelt de apostel geen platvloersch ideaal.

Onbevlekt toch wil zeggen, dat de bezoedeling ider zonde ons niet meer aankleeft, en onbestraffelijk, dat deswege geen straf ons treffen kan. Maar Petrus, hoe kunt gij zoo iets vragen? Gij weet toch wel beter. Gij hebt zelf den Meester verloochend. Gij kent uw eigen zwakheid ! Ze'ker, maar hier wordt bedoeld de gerechtigheid in Jezus Christus. Hier richt de apostel uw oog op uw saamhoorigheid met Hem, en als ge in Hem zijt, moogt ge hier een klein beginsel der gehoorzaamheid bezitten, doch in uw Borg zijt ge gerechtvaardigd, en van de straf voor eeuwig ontheven.

Doch, is die gerechtigheid geen gave?

Kunnen wij daaraan iets toebrengen?

Neen, maar die gerechtigheid eischt otaze heiligheid; zij stelt ons het ideaal der gehoorzaamheid, en vraagt van ons onderwerping aan Gods wil. Al weten wij, dat wij hier nooit de voorgestelde volkomenheid bereiken, wij jagen er naar, alsof het mogelijk ware, en hoe kan het ook anders? Gods kind kan de vlek der zonde niet verdragen. Hij kan het onder de straf niet uithouden, en daarom benaarstigt hij zich om toch naar de gerechtigheid Gods te leven.

En doen wij dat, dan is er rust in de ziel.

Dan bezitten wij den waarachtigen vrede, die alle verstand te boven gaat, en in een wereld vol onvrede roemen wij in den vrede door het bloed des kraises, die op^ de nieuwe aarde in volle schoonheid zich zal openbaren.

Welk een zware roeping rust op den christen!

Wij hebben in heel ons leven ons te benaarstigen, dat wij onbestraffelijk wandelen.

Ook in de dingen van het maatschappelijk leven.

Ook in onze zorg voor het dagelijksch brood, en is er die benaarstiging ? Is er bij ons levensactie voor het eeuwigblijvend goed? Arbeiden wij om de spijze, die niet vergaat?

Waar is de heilige jacht naar de geestelijke dingen?

Waar is in de wereld van zaken en geldverdienen de gehoorzaamheid aan Gods Woord?

Waar is in de wereld van den arbeid de absolute onderwerping aan. 's Heeren ordinantiën? O, het dagelijksch leven is goed; sociale actie is uitnemend; politieke strij'd is ' kostelijk, wanneer wij maar waarlijk christenen zijn, en het ons gaat om de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont, en wij ons benaarstigen om door Christus onbestraffelijk bevonden te worden.

En laten wij dat bedenken in deze tijden.

Wij leven in een wereld vol woeling.

Wij staan tegenover de maclit van het socialisme.

Wij hebben eevi moeilijken strijd te voeren, en hoe kunnen wij dien doorworstelen?

Hoe strijden wij eerlijk en recht? Hoe kunnen wij waarlijk christenen zijn? Als we twee dingen doen. Wianneer wij ten eerste ons afvragen: wat zegt Christus van mijn arbeid en mijn winkel; van mijn politiek en mijn actie; hoe word ik van Hem bevonden, en heb ik voor mijzelf vrede? En in de tweede plaats, als wij niet op deze aarde blijven staren, en niet te. vast onze pinnen in deze wereld slaan.

Zeker, wij hebben in dit onderzonsche veel te doen.

God geeft ons te arbeiden en te strijden.

Maar. ... hier beneden is het niet.

Wij verwachten geen aardschen' heilstaat.

Wij droomen niet met het socialisme mee.

Ons ideaal is in den hemel, waar Christus is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 mei 1924

De Reformatie | 8 Pagina's

Benaarstigen.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 mei 1924

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken