Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

OPVOEDING EN ONDERWIJS

5 minuten leestijd

Bij Unie en Schoolraad.

Het behoort tot de traditie, dat deze beide organisaties bij hel Onderwijs hun Jaarvergaderingen in de Paaschweek houden: Dinsdag Unie, Woensdag Schoolraad.

Even vóór de Unievergadering verschijnt het Jaarboek, dat uitgegeven wordt door de Unie, met een schat van gegevens betreffende het Christelijk Onderwijs in Nederland en in Indië (Oost en West). Dat boek is onmisbaar voor iemand', die in een kort bestek op de hoogte wil gebracht worden met wat er bij ons onderwijs omgaat. Qpgaven omtrent het aantal scholen, met de leerlingen en de onderwijzers, omtrent de Unie-collecte, omtrent de opleiding, enz. enz. Aan het slot een kort overzicht van de wettelijke bepalingen, waaraan het onderwijs gebonden is. Een en ander maakt het tot een boek, dat men bij de hand wil hebben, wanneer men in eenige relatie tot het onderwijs staat.

Dinsdag na Paschen kwam de Unie „Een School met den Bijbel" dan in Jaarvergadering saam. Eenige jaren geleden bracht de geringe opkomst op deze vergaderingen tot de vraag, oT d^ Unie nog wel reden van bestaan had. Met blijdschap mag worden geconstateerd, dat het bezoek weer toeneemt, 't Is, of met den druk der tijden, met de gevaren, die men van alle kanten voelt dreigen, het gevoel van saamhoorigheid weer groeit. Inderdaad, de tijden zijn er weer naar, dat de steun wordt gezocht in een broederlijk samenzijn, waarin men gezamenlijk den Heere om Zijn bewaring aanloopt.

Het openingswoord van den voorzitter^ Dr K. Dijk, plaatste ons al dadelijk in de moeilijkheden en de gevaren van onze dagen. Het komt er op aan, te midden van allerlei invloeden, het scheepke van ons Christelijk Onderwijs in den rechten koers te houden. Ons volk moet er bij den voortduur op worden gewezen, dat de Bijzondere School de oplossing blijft van zoo menige kwestie op schoolgebied.

Op de middagvergadering kwam Dr G. Kalsbeek van Zetten aan het woord, om te spreken over de opleiding van de onderwijzers voor de Christelijke School. Het was een fijne attentie van het bestuur van de Unie, dat dit onderwerp aan de orde kwam. Er hangt zooveel van af, welke menschen in onze scholen, die vaak met veel moeite tot stand kwamen, mogen arbeiden. Op uitnemende wijze werd dit door den referent betoogd. Ook werd duidelijk, dat in de laatste jaren op onverantwoordelijke wijze met de opleiding is geleefd. Teruggebracht tot een cursus van drie jaar, is het voor de Kweekscholen onmogelijk, te voldoen aan de hooge eischen, die aan haar onderwijs , mogen worden gesteld. Deze zaak verdient zeker de voortdurende aandacht van onze Schoolbesturen en — van de Overheid.

Woensdag vergaderde de Schoolraad in de groote zaal van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, 't Is altijd een waagstuk, zoo'n groote zaal te nemen voor een vergadering, waarvan men het aantal bezoekers niet tevoren weet. De verwachting werd gelukkig niet beschaamd: de zaal was vol, 's morgens en 's middags.

De hoofdschotel vormde de lezing van Dr K. Dijk over de vraag: „Wat verstaan wij onder een Sdiool met den Bijbel? " 't Is duidelijk, dat wij niet alleen de oude klanken kregen te hooren, maar dat de referent ook besprak', wat in onze dagen de harten bezighoudt en vele pennen in beweging brengt. Met groote beslistheid' keerde hij zich tegen hen, die ons willen doen twijfelen aan de zekerheid, dat we met onze scholen staan aan de zijde van het Koninkrijk Gods. Wij meenen, dat we in gehoorzaamheid aan onzen God onze scholen met den Bijbel hebben opgericht. Wij arbeiden daarin in veel zwakheid, in menigerlei vreeze, maar wij geven niet toe, , dat onze tegenstanders ook nog best gelijk kunnen hebben., Een ander punt gold het brengen van den Bijbel op de Openbare School. In de discussie bleek, dat daaromtrent nog wel eenig verschil van meening ook in onzen liring bestaat. Dr Dijk meent, dat wij hier afwijzend moeten staan. Art. 26 van de wet biedt gelegenheid aan de ^godsdienstleeraren, waar de ouders dit begeereUj de kinderen van de Openbare School godsdienstonderwijs te geven. Wel komen dan nog vragen naar voren als: Mogen wij zeggen, wanneer men er om vraagt, dat de Bijbel geen boek voor de Openbare School , is? Kunnen we zoo maar zeggen, dat die Bijbel niet veilig is in de handen van vele onderwijzers? Ia die Bijbel, waar die ook komt, niet levenwekkend en krachtig?

De pittige rede van Dr Dijk zal zoo spoedig mogelijk als brochure tegen geringen prijs worden verkrijgbaar gesteld. Men kan dan lezen en rustig overwegen. Men heeft dan het voordeel, dat van uit een beslist standpunt de vragen van den dag

253 kunnen worden bezien. Op dit terrein kömeni we ook nog gemakkelijk in de war. Dat er in het kamp van de voorstanders van de Christelijke School nog geen eenparig gevoelen is, komt bij zulke kwesties onmiddellijk aan den dag. Ik zou het groote winst achten, wanneer hoe langer hoe duidelijker werd, ook voor degenen, die welbewust de christianisatie van de Overheidsschool voorstaan, dat de Bijzondere School de oplossing is van menige kwestie op schoolgebied. Wanneer men zoo ver gekomen is, dat geen der ouders van de kinderen op een bepaalde school meer bezwaar heeft tegen den Bijbel op de school, dan kan men er ook een Bijzondere school van maken..

Op nog een vergadering in de Paaschweek wil ik de aandacht vestigen. Dat is die van de Vereentging voor Chr. Paedagogiek. Deze verdient de aandacht van een broederen kring yan menschen, die bij het onderwijs betrokken zijn. Ook van onze predikanten. Door de uitgave van het Paed. Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs zoekt zij de theorie en de praktij'k! der op^ voeding te dienen.

Op de Jaarvergadering hield Prof. Dr J. Waterink een interessante lezing over Maturin Gordier. Deze weinig bekende Calvinistische paedagoog was leermeester en ook weer leerling , van Calvijn. Breed' werd zijn invloed in die dagen nagegaan. Duidelijk werd het, hoe goed en noocüg het is, dat onze mannen tijd en lust mogen hebben, om de schatten uit het verleden op te delven. Daar kunnen we voor onze dagen nog wel winst mee doen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 april 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 april 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken