Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GEREFORMEEERDE KERKEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GEREFORMEEERDE KERKEN

5 minuten leestijd

(onderhoudende Art. 31 E.O.)

Beroepen te:

Bergentheim: W. W. J. van Oene te Oud-Loosdrecht. Driebergen—Doom: -Cand. K. J. Dijkema te Ten Boer.

Bedankt voor:

Middelburgs-H. Veltman te 's-HertogenboscIi. Leiden: . van Bruggen te Assen. Uithuizenneeden:6. van Kongen te Waardhuizen. Groningen: . de Wolff te Enschedé.

— ANNA PAULOWNAPOLDEE. Nadat tenslotte eerst Prof. Schilder over de zaak, en daarna Dr Polman oviS deu persoon-Schilder alhier een rede had gehouden, heeft te Anna Paulownapolder de kerk zich vrijgemaakt. Ds Blokland heeft thans zijn kudde weer teruggevonden en zij hem. En de kerk de Gereform. Kerkeu in Nederland. (Bijz.heden, volgen.)

— EDE. Ook hier kwam de vrijmaking. ,

— OMMEN. In aansluiting met hetgeen reeds omtrent de vrijmaking te Ommen is medegedeeld, kan de gang van zaleen, die tot de vrijmaking leidde, als volgt in zeer korte trekken worden aangegeven.

1. Een comité wordt uit de bezwaarden gevormd, hetwelk den .kerkeraad verzoekt voorlichting te geven, ook van vrijgemaakte zijde.

2. De kerkeraad Iaat als antwoord voorlichting geven door de beide als bezwaard bekend staande plaatselijke predikanten.

3. Het comité laat daarop Prof. Holwerda voorlichting geven. Aanwezig ongeveer 250 personen. Veel vragen.

4. Prof. Holwerda treedt voor de tweede maal op en aan het einde dier samenkomst, die door evenveel personen als de eerste vergadering is bezocht, volgt het teekenen van de acte van vrijmaking door 43 belijdende leden.

5. Buitendien circuleert een schrijven van een andere groep aan deu kerkeraad, welk schrijven door ruim 100 personen wordt geteekend .

6. Samenspreking van den kerkeraad met de onderteekenaars van dit schrijven, welke niets oplevert.

7. J.l. Zondag was het aantal beiydende leden, dat de acte van vrijmaking had geteekend, tot 100 gestogen.

De gemeente vergadert nu in een lokaliteit van de Ned. Eerv, Kerk.

Zooals in zoovele plaatsen, waar fle vrijmaking doorzet en de plaatselijke bezwaarde predikant zich niet mede vrijmaakt, wordt door dit laatste feit de vrijmaking ten zeerste geremd. In de omgeving van Ommen is genoegzaam bekend, dat het aantal bezwaarden ongeveer 75 pCt van de gemeente uitmaakt, maar de meerderheid daarvan spiegelt zich nu zacht aan haar herders en leeraars.

— EEMELO. De Eaad van de Geref. Kerk alhier, ontving .van den Burgemeester dezer gemeente bericht, dat zy de villa „Altenbosch" aan den Harderwykerstraatweg, toegewezen krijgen als woning voor hun beroepen predikant.

Een schrijven van weigemeenden dank voor deze zeer gewaardeerde medewerking w.erd aan B. en W. gezonden.

— Bij overkomst naar één der Stichtingen gelieve men nauwkeurig adres op te geven van Stichting en paviljoen.

— Den kerkeraden wordt vriendelijk verzocht aan den scriba onzer kerk A. Gerber (Stationsstraat 147, Ermelo) opgave te verstrekken of een tijdelijk verbl^fsattest toe te zenden van de leden der kerk, die krachtens doop en belijdenis behooren tot de Geref. Kerken (onderh. art. 31) en hun militairen dienstplicht vervullen te Ermelo of Harderwijk.

— 6e VESANTWOOEDING VOOfe DE NOODLIJDENDEN OP SOEMBA.

Vorige stand . . ƒ 6638.46 Ontvangen: Diac. Geref. Kerk te Capelle a. d. IJssel, voor noodl. brs en zrs op Oost-Soemba , • » •'^O.— M. V. d. Slacht te Deventer, v. d. vrijgemaakte noodl. op Oost-Soemba , , 2, 50-Diac. Geref. Kerk te Nieuw-Lekkerland, gift voor noodl. brs en zrs op Oost-Soemba „ 100.— Geref. Kerk te Broek op Langendijk, gift voor Oost-Soemba „ Administrateur Geref. Kerk te Kampen, gift voor Oost-Soemba (in collecte) „ 2.— Geref. Kerk te Driesum, collecte van 2 Febr. 1947, voor noodl. op Oost-Soemba . „ 23.06 Diac. Geref. Kerk te Berkel (Z.-ff.) voor noodl. op Ooat-Soemba „ 100.— Penningm. Geref. Kerk te Schiedam, gift in collecte van een gemeentelid voor S „ 10.— Diaconie Geref. Kerk te Leek „ 25.— Geref. Kerk te Loppersum, voor noodlijdenden op Oost-Soemba „ 35.— Diac. Geref. Kerk te N\jkerk, voor noodlijdende brs. en zrs. op Soemba, collecte „ 14.15 Zendiugscommissie Geref. Kerk te Leerdam, voor de noodlijdenden op Soemba „ 200.— Diae, Geref. Eerk te Oldehove, voor nooflljjaende bra. en zrs. óp Oost-Soemba „ 75.— Diaconie Geref. Kerk te Hallum (Fr.), gift voor Oost-Soemba , • > , 25.— TJit Krommenie, collecte en gift voor ouzè brs. en zrs. iu Oost-Soemba /„ 40.— Diaconie Geref. Kerk te Blokzijl, vrijwillige bijdrage voor noodlijdende brs. en zrs. op Soemba . . . . „ 50.— Dike. Geref. Kerk te Harkstede, gift voor noodlijdende Christenen op Oost-Soemba . . . • . . „ 100.—• Geref. Kerk te Winsum (Gr.) collecte ƒ32.50, aangevuld door Diac. voor noodlijdenden op Soemba . „ 100.— Geref. Kerk te Musselkanaal, collecte voor noodl. brs. en zrs. op Oost-Soemba „ 65.12 G. V. d. TSend te Nieuwer Amstel, bijdrage noodlijdendo brs. en zrs. op Oost-Soemba „ 50.— Geref. Kerk te Tiel, collecte voor de vrijgemaakte noodlijdende brs. en zrs. op Oost-Soemba . . . „ 8.3S Diac. Geref. Kerk te Waardhuizen, voor noodlgdenden op Soemba (met hartelijken dink voor beste wenschen) „ 100.-^ Diac. Geref. Kerk te Hasselt (O.) voor brs. en zrs. op Oost-Soemba, gift „ 100.— Diac. Geref. Kerk te Den Haag-West, voor de noodlijdenden op Soemba „ 250.—• Diac. Geref. Kerk te Baam, gift voor noodlijdenden op Soemba „ 50.— 3. Offringa te* Hellendoorn, voor onze noodlijdende brs. en zrs. op Oost-Soemba „ 5.— Diac. Geref. Kerk te Zutphen, voor noodlijdende brs. en zrs. op Oost-Soemba „ 25.— Diaconie Geref. Kerk te Monster, gift voor noodlijdenden op Oost-Soemba „ 100.— Totaal . . ƒ1760.21

Met de vorige verantwoordingen samen ƒ8398.67.

Uit een mededeeling over Soemba: Er is groote behoefte aan kleeding, garen, naalden, lampen, dekens, medioynen, enz. Goederen, kleedingstukken enz. geschikt voor Soemba, wordt men verzocht te 'zeudeu aan Mevr. M. van der Kam—Wagemaker, Berglustlaan 21, Hillegersberg, Eotterdam, secretaresse der Zendiugscommissie te Schiebroek, Hillegersberg-Centrum.

Met hartelijken dank en gaarne aanbevolen voor meerders giften.

De Diaconie der Gereformeerde Kerk te Zwolle,

Namens deze Diaconie,

JAC. BOSCH Jzn, Secretaris,

Zwolle, Groot Weezenland 35, Girono. 254331.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 maart 1947

De Reformatie | 8 Pagina's

GEREFORMEEERDE KERKEN

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 maart 1947

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken