Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE BOETVAARDIGE KERK EN BOCHIM.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

DE BOETVAARDIGE KERK EN BOCHIM.

4 minuten leestijd

De schuldbelijdenis is niet van de lucht.

De Duitsche Evangelische Kerk belijdt schuld, andere Duitsche Kerken volgen haar daarin.

De Vereenigde Nederlindsche belijden schuld Zendingscorporaties

Zoo op het eerste hooren een verblijdend ding. Want als er waarlijk concreet schuld wordt beleden, dan is dat van den HEERE. Dan hebben Kerk en 2jending ontdekt uit de wet van God hoe gróót haar zonden en ellende zijn. En dan zou dat een verheugend bewijs zijn, dat de HEERE tot Zijn volk was weergekeerd.

De Duitsche Evangelische Kerk belijdt schuld: Pastor Niemöller reisde het Duitsche land af om de Kerk tot boete op te roepen.

De Duitsche Evangelische Kerk beleed schuld in de vergadering van den Wereldraad der Kerken. Van duitsche kansels werden zulke schuldbelijdenissen voorgelezen. Op den bondsdag van Nederlandsche Gereformeerde meisjes sprak een duitsch meiske zulk een acte van berouw in het amsterdamsche stadion.

Allemaal vanwege den oorlog, de concentratiekampen, de Jodenvervolgingen, de bombardementen óp open steden......

En onlangs publiceerde ook de Oegstgeestzending zulk een schuldbedijdenis aan het adres van de Javaansche Kerken. De Zending is bedroefd over een ontwikkeling (der gebeurtenissen in Indië — D. E. C.) „die ons Christenen belast met de schuld, dat wij niet bij machte zijn geweest in de onderhandelingen den geest van Christus leiding te laten geven In ootmoedige erkenning van onze 'schuld, dat wij het wantrouwen tusschen onze volkeren niet hebben kunnen . uitbanneïi ' etc."

We denken er geen oogenblik aan, de subjectieve goede bedoelingen van dergelijke „schuldbelijdenissen" in twijfel te trekken. '

Nog minder ontkennen we, dat ook wij christenen leven in solidariteit van schuld met onze volkeren. Maar dat is hier niet aan de orde.

Heeft de Kerk van Jezus Christus in Duitschland oorlog gevoerd, er concentratiekampen op na gehouden, Joden naar de gaskamers gevoerd, open steden gebombardeerd ? Moet de heilige vergadering van ware Christgeloovigen in Duitschlajid daarover „schuld belijden" bij diezelfde heilige vergadering buiten Duitschland, met wie ze „nochtans te zamen gevoegd en vereenigd«was en is met hart en wil in één zelfden Geest door de kracht des geloofs? " (Ned. Gel. Bel. art. 27).

Heeft de Oegstgeestzending gerampokt op Java, flaters begaan in de onderhandelingen met de Repoebliek?

Als dit schuldbelijden overslaat, moesten dan de Engelsche en Fransche Kerken niet schuld belijden omdat hun regeeringen in 1939 Duitschland den oorlog verklaarden, omdat Polen den Danzigschen Cor­ridor moest houden en diezelfde regeeringen er in berusten, dat in 1945 Rusland Polen heeft opgeslokt? En moeten dan soms ook de Christelijk Gereformeerde Kerken in Amerika „schuld belijden" omdat een Amerikaansch vliegtuig een atoombom deponeerde op Hiroshima?

We gelooven er niets van!

Zoo weinig als de christenen in Rome schuld hadden aan het branden van hun stad, die door Nero was aangestoken, zóó weinig heeft de heilige algemeene christelijke Kerk schuld aan de gaskamers van Treblinka!

Weet U, wat ons verheugen zou?

Als een duitsch luthersch bisschop eens mocht inzien zijn zonde van nationalistischen aard, toen hij adverteerde, dat zijn zoon was gevallen „Fiir Führer, Volk und Reich".

Als die duitsche predikanten eens schuld beleden voor hun aanbevelinkjes vpor het Winterhulpwerk. Als dat duitsche kerkbestuur eens schuld ging belijden tegenover dien predikant, die tot vier jaar werd veroordeeld, omdat verraden was, dat hij in besloten kring ware, maar ongewenschte dingen gezegd had over het nationaal-socialisme.

Toen heeft dat kerkbestuur anno 1944 dien predikant op staanden voet uit zijn ambt ontzet, zijn tractement ingehouden, zijn vrouw huur voor de pastorie laten betalen. En toen de Amerikanen kwamen anno 1945 stuurde datzelfde „bestuiu'" een briefje, dat hij 's Zondags weer beginnen kon In de gemeenten van dat kerkbestuur mag Niemöller thans de Kerk opwekken tot „boete".

O, dat de Kerk toch tot boete kwam!

Tot boete daarover, dat ze met de koningen der aarde gehoereerd heeft (Openb. 17).

Tot boete daarover, dat ze het Woord Gods niet recht bediend, de sacramenten niet recht gebruikt, de kerkelijke tucht niet recht geoefend heeft, dat ze zich verlaagde tot een inrichting, waar je een preekje kan hooren, kerkelijk kan. overtrouwen, een doopje halen alles voor'drie cent!

Tot boete daarover, dat ze den weg des HEEREN verliet 'en dien niet wees óók in het politieke leven , dat ze vervolgd heeft en nog vervolgt hen, die heilig leven willen naar het Woord van God

Als de Heere die eigen zonden der Kerk bezoeken komt

Dan mogen we vreezen!

Ga uit van haar. Mijn volk, opdat gij aan hare zonden geen gemeenschap hebt en opdat gij van hare plagen niet ontvangt (Openb. 18 : 4).

Mocht de HEÉRE Zijn volk bezoeken. En mocht Zijn volk Zijn bestraffing hooren.

Omdat ze een verbond gemaakt hadden met de heidenen!

Toen de Engel des HEEREN deze woorden sprak tot al de kinderen Israels, brak het volk uit in een luid geween. Daarom noemde men die plaats Bochim: Weenen (Richt. 3).

De Kerk belijde geen schuld over de gaskamers. Maar de Kerk kenne haar schuld uit Gods Kerkwet.

Een iegelijk' klage over zijn eigen zonde!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Saturday 13 September 1947

De Reformatie | 8 Pagina's

DE BOETVAARDIGE KERK EN BOCHIM.

Bekijk de hele uitgave van Saturday 13 September 1947

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken