Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jezus Christus en de herschepping der wereld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jezus Christus en de herschepping der wereld

12 minuten leestijd

(III)

Maar al is de geboorte van Jezus Christus de aanvang en profetie van de herschepping der wereld — zij is nog niet haar voortzetting en voleinding. Eer het daartoe komen kon, moest er nog heel wat geschieden! Ge moet er u maar eens goed van doordringen, dat de destructieve vloek, waardoor het gansche schepsel werd aangegrepen en waaronder het zucht, een straf Gods is oij de zonde der menschheid. Maar dan kan er ook van herschepping nooit sprake zijn als deze straf, deze verdoemenis, niet ten volle wordt doorleden en zoo wordt opgeheven. Wehiu, dit is het groote, dit is het Middelaar-en Borg-zijn van onzen Heiland, dat Hij de onmetelijke straf op de zonde der menschheid in zijn volle verschrikking voor ons heeft doordragen. Gedurende gansch zijn leven, maar vooral aan het kruis, droeg Hij immers den last van den toorn Gods tegen de zonde. Zóó heeft Hij aan Gods straffende gerechtigheid volkomen genoeg gedaan. Maar dat niet alleen, Christus heeft niet slechts geleden wat wij hadden moeten 1 ij den. Hij heeft ook tegel ij k gedurende heel zijn leven, gedaan wat wij moesten doen, maar schandelijk verzuimen! Hij heeft namelijk ook de ongerepte gehoorzaamlieid, die God-van alle menschen vraagt, maar die zij permanent weigeren in de plaats, ten behoeve van de zijnen aan God betoond. Hij heeft zoo ook aan Gods eischende gerechtigheid genoeg gedaan. Hij heeft onze zonden gedragen en in zijn lichaam op het hout gebracht. Door zijn striemen zijn wij genezen.^') Die geen zonde gekend heeft heeft God zonde voor ons gemaakt. ^^) Hij heeft zichzelf gegeven tot een losprijs voor velen. ^^) De straf, die ons den vrede aanbrengt was op Hem^") Zijn spijze is het doen van den wil van zijn Vader, die Hem gezonden heeft. ^') Hij kwam om de wet des Heeren te vervullen. 32).

Door zoo te werken, te lijden, te sterven, door zoo het groote, alomvattende offer van zijn leven te brengen heeft Jezus Christus aan God volkomen v o 1 doening geschonken. Hij heeft alles, alles voor ons bij God in orde gemaakt. Hij was in onze plaats, ons ten goede, bij God werkzaam, om God alles te geven wat Hij naar zijn heilige wet van de menschheid eenmaal vorderde en sindsdien altijd vorderen bleef. Zoo heeft Jezus Christus het tusschen God en het menschelijk geslacht volkomen „vlak" gemaakt. En op grond van deze voldoening is nu de verzoening tusschen God en de menschheid tot stand gekomen. God was in Jezus Christus de wereld met zichzelven verzoenende! 33)

Maar terwijl Jezus Christus door zijn offer en gehoorzaamheid de verhouding tusschen God en de menschen radicaal wijzigde, zoo heeft Hij óók de relatie van den Satan tot de wereld en omgekeerd die van de wereld tot Satan radicaal omgezet. Wij zagen reeds dat om de zonde der menschheid en krachtens Gods straffend recht deze wereld in Satan's greep en macht is gekomen. Satan werd „overste dezer wereld". De wereld, met de menschheid voorop, was als in g ij ze 1 i n g van Satan overgegeven. ^) Maar wanneer Jezus Christus de volle gehoorzaamheid aan God bewijst als plaatsbekleeder der menschheid, zoowel in het vervullen van alle wetseischen als in het dragen van de op de wetsovertreding gestelde straf, dan breekt de rechtsvloer waarop Satan in zijn wereldheerschappij staat onder zijn voeten stuk. Dan wordt zijn rechtsgreep op wereld en menschheid verlamd. Dan is hij de absoluut rechtelooze in Gods kosmos geworden. Wanneer Christus dan ook den wil van zijn Vader volbrengt ziet Hij Satan als een bliksem uit den hemel vallen. ^^) En aan het kruis heeft Hij de macht en de heerschappij van Satan ontwapend en ze openlijk aan* de kaak gesteld, omdat Hij daaraan ten volle over Satan heeft getriomfeerd. 36)

Zoo heeft Jezus Christus door héél zijn leven, door alles wat Hij deed in lijden en sterven, den grondslag voor de herschepping der wereld gelegd.

En dan, als loon op zijn ontzaglijken, volmaakten arbeid, in zijn vernedering verricht, wekt God Jezus Christus op uit de .-looden. Dat is een gebeuren van de allergrootste beteekenis. Als ellendig, vernederd, sterfelijk mensch ging Christus in den dood. Als stralend, verhoogd, onsterfelijk mensch stond Hij op uit de dooden. In Hem. kwam de éérste mensch van Gods uiteindelijk bedoelen, de éérste mensch vp.n de nieuwe aarde, de eerste ten volle herschapen mensch, in Gods wijd heelal. Hij is dan de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Hij is levendmakende Geest. ^') Toen Christus geboren werd — we zagen het reeds — kwam in Hem de aanvang en de profetie van de herschapen wereld op deze aarde. Maar — in vernedering! In de kribbe bezat onze Heiland gedaante noch heerlijkheid. Wie Hem toen aanschouwde vond in Hem geen gestalte dat Hij Hem zou begeerd hebben. Maar bij zijn cvstanding is alles anders! God heeft Hem dan met •. '-en heerlijkheid gekroond. Hem een Naam gegeven, die boven allen naam is! Toen riep Hij uit: Mij is gegeven alle macht in hemel eni op aarde. ^^) En weldra gaat Hij van de aarde naar den hemel om van daar uit zijn alomvattend verlossingswerk, de herschepping van hemel en aarde te voltooien!

Paulus geeft ons in zijn brieven een, wijde perspectieven openende, teekening van deze herschepping. Het is Gods welbehagen, zoo schrijft hij aan-de Efeziërs om met het oog op de bedoeling van de volheid der tijden, d.w.z. met het oog op de inrichting, de uiteindelijke ordening van alle dingen in de nieuwe wereld, alles onder één hoofd samen te vatten In Christus. ^39) Aan het einde van de veelbewogen historie van het heelal, als voleinding van wat in alle tijden was en geschiedde, zal God een wereldbestand, een kosmische ordening te voorschijn roepen waarin alle dingen, zoowel van hemel als van aarde, in Christus zijn samengevat en in Hem hun hoofd en bekroning vinden. Christus zal dan van gansch de kosmos, van het geheele universum, het middelpunt zijn. Hij zal alles beheerschen. In Hem vindt alles zijn beheerschend middelpunt. En door Hem staat alles in gemeenschap met God en deelt zoo in Diens zegen.

Zie dit alles zal God in Jezus Christus aan het einde der dagen tot stand brengen. Of, beter gezegd, dit alles zal Hij dan voltooien, afsluiten. Want sinds zijn opstanding is Christus alle dagen bezig om deze nieuwe orde van zaken voor te bereiden en te verwerkelijken, opdat ze straks een feit zal zijn. Christus is dagelijks bezig met de herschepping der wereld, opdat ze straks geheel herschapen zal zijn. 40)

In den brief aan de Colossensen plaatst Paulus deze ontzaglijke werkelijkheid in nog wijder verband. Hij accentueert daar namelijk dat de Christus, die, vrede makend door zijn kruisbloed, alles wat op de aarde en in de hemelen is weer in de zuivere verhouding tot (3od plaatst, de Zoon is van God 3

i i e f d e, door Wien God alles schiep! *i) Inderdaad deze zware zin werpt een nieuwe lichtbundel op Christus' herscheppingsarbeid. Want nu komen de zaken zóó te staan. God schiep door den Zoon zijner liefde de wereld. Let wel: God schiep die wereld door de Zoon z ij n e r liefde. Gods liefde, de liefde die Hij in zijn Zoon openbaart, is dus de achtergrond, het beheerschend motief van de schepping der wereld. God schiep de wereld om daaraan zijn liefde te openbaren, haar met zijn gunst te omvangen. Deze .Zoon, door Wien God alles schiep is voorts, zoo schrijft Paulus verder, het beeld van den onzienlijken God. Door Hem kennen we God. Ten opzichte van al het geschapene heeft Hij den rang, de waardigheid van eerstgeborene. Hij staat in macht en luister oneindig ver boven alle schepselen. En niet alleen schiep God alle dingen dóór Hem, alles wat in het heelal is, werd ook in Hem geschapen. Dat wil zeggen, alles heeft in Hem zijn grond, is in Hem geworteld. Ja, orn kort te gaan, alles is dóór Hem en tot Hem geschapen en Hij bestaat vóór alles en alles heeft in Hem zij.i bestand. En zie, deze Zoon Gods nu, in wien Gods liefde naar de wereld uitging, deze Zoon, dóór Wien en in Wien en tot Wien God alles schiep, deze Zoon is vleesch geworden. Hij is als Jezus Christus in dfi menschheid en in haar historie ingegaan, Hij heeft zich vernederd en heeft alles verricht wat noodig was om de zonde te verzoenen, de macht van Satan te breken en den vrede tusschen God en de menschen tot stand te brengen! Alzoo lief heeft God, ondanks alles, deze zondige wereld gehad, dat Hij Zijn eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebbe. ^^). In den Zoon vangt God de van Hem afgevallen wereld weer op in Zijn liefde, die nu verbeurd en daarom genade is. En het is deze Zoon, die, na alles volbracht te hebben wat ter verzoening der were'id noodig was, deze wereld herschept. Hij maakt van de gevallen, onder Gods vloek zuchtende en kreunende wereld een nieuwe kosmos, waarin gerechtigheid woont. Een kosmos, die eeuwig glanzen zal in Gods eeuwige liefde.

Het moet voor ieder duidelijk zijn, dat deze Goddelijke openbaring omtrent Christus' herscheppingswerk van ontzaglijke beteekenis is voor de visie der geloovigen op en hun houding in het groote wereldgebeuren, waarin ze met iedere vezel van hun bestaan vervlochten zijn. Want indien uit Paulus' woorden één ding duidehjk is, één ding op ons toespringt, dan is het wel dit, dat het gansche doen en laten der menschheid, als gehee.' en naar haar deelen, ja, van alle personen, volstrekt door Christus wordt beheerscht met het oog op de herschepping der wereld. Dat wil dus zeggen, dat er maar één geschiedenis is en dat deze , , Christelijk" is. Namelijk in den zin van: doorChristus beheer SC hte geschiedenis. Jezus Christus omvat allen en alles in zijn aldoordringende herscheppingsactiviteit. Hij regeert, leidt en bewerkt met het oog daarop alle volken, culturen, gemeenschappen en afzonderlijke personen, niets en niemand uitgezonderd. Hij voert de wereld en in haar de menschheid, wat er ook geschieden moge, hoe men Hem ook negeere of wedersta, in eeuvrigen vrede met God naar de volkomenheid van het eeuwig paradijs. En wat den Zoon niet kuste maar verwierp, zal getroffen worden door het eeuwig oordeel, dat Hij, evenals Gods genade, uitbrengt ter overwinning.


27) 1 Petr. 2 : 24.

28) 1 Cor. 5 : 21.

29) Matth. 20 : 28.

30) Jes. 53 : 5.

31) Joh. 4 : 34; 6 : 38.

32) Matth. 5 : 17.

33) 2 Kor. 5 : 19. De „spits" der „verzoening" is dtjs allereerst op God gericht. God moest voldoening ontvangen. En die is door Christus gegeven: aarna en daarom richt zich de , , spits" der verzoening op ons. God geefi ons verzoening op grond van Christus' offer. Br Is verzoening, (komende van boven naar beneden, van Gtod naar ons) door voldoening (gaande van beneden naar boven, van Christus, als onze plaatsvervanger naar God).

34) Men denke aan de rechtsfiguur, volgens welke iemand, die een schuld moet betalen, maar het niet doet, in gevangenschap kan worden gezet op verzoek van den schuldeischer. De schuld aan den schuldeischer is de rechtsgrond voor de gevangenschap van den schuldenaar. Om zijn schuld Is de man in de macht van den gevangeniscipier overgegeven. Kortom: hij werd gegijzeld. Zoodra de schuld-evenwel wordt betaald, volgt onmiddellijice vrijlating. Op deze wijze werd Adam en de zijnen wegens hun schuld aan God gegijzeld, zij kwamen in het gevangenhuis van Satan. Maar, zoodra de schuld wordt betaald, moeten zij, voor wie de schuld werd betaald, losgelaten worden. Dan houdt de gijzeling op.

Zie voor deze kwestie verder Dr C. van Gelderen, Verklaring van den Profeet Amos, p. 301 v.

35) Luc. 10 : 18. Volgens Greijdanus doelt Christus met deze uitspraak op het voor goed gebroken worden van de hoofdmacht der duivelen. Christus zou daarbij doelen op wat tengevolge van zijn doorstaan van Satans verzoekingen in de woestijn geschiedde. , .Daarmede had de duivel den hoofdslag verloren". Zie zijn kommentaar op Lucas, I, p. 478.

36) Col. 2:15.

37) 1 Kor. 15: 20-49.

38) Men lette er op, dat Christus hier zegt, dat Hij alle macht ontving. Hij spreekt niet over de almacht, die Hij als Zone Gods eeuvrtg bezit, maar over alle macht, alle bevoegdheid, die Hij als Middelaar Gods en der menschen, als de mensch Jezus Christus op een bepaald tijdstip, als loon op zijn werk ontvtag. „Ofschoon als de Zone Gods almachtig, was Hij toch beperkt, wat aangaat de macht zijner menschelijke natuur Berst na de opstanding zegt HSj, dat Hem alle macht gegeven Is in hemel en op aarde Door de opstanding is Christus ook als mensch tot Heer geworden, over levenden en dooden, heeft Hij een naam ontvangen boven allen naam en macht over alle creaturen". Bavinck, Dogm.^, III, p. 344. Christus „heeft eene macht ontvangen, welke niet met almacht Identisch Is, maar toch alle macht omvat in hemel en op aarde. Hij werd een heerlijkheid deelachtig, welke niet aan de Goddelijke gelijk is, maar toch die van alle schepselen overtreft". Idem, p. 504.

39) Ef. 1 : 10.

40) Vgl. ook: Prof. Dr K. Schilder, Christus en de Cultuur, Franeker MCMXLVIII. p. 102 v.

41) Col. 1 : 13—20.

42) Joh. 3 : 16. „God laat den door Hem geschapen kosmos niet varen, Hij heeft zich verlustigd in Zijn schepping, Gen. 1 ; 31; Ps. 104 : 31, en dat openbaart zich nog daarin, dat Gods liefde naar den kosmos uitgaat, ook al week die van Hem af De liefde Gods voor den kosneos heeft tengevolge de zending van den Zoon, tot doel de redding van de geloovigen, in wie blijkbaar, al zegt Jezus dat hier niet met zooveel woorden, de kosmos gered wprdt". Grosheide, Kommentaar op het Ev. van ioh. I, 'p. 232.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 september 1950

De Reformatie | 8 Pagina's

Jezus Christus en de herschepping der wereld

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 september 1950

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken