Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Kerk als Lichaam van Christus; Rome, Reformatie en Oecumene - pagina 39

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Kerk als Lichaam van Christus; Rome, Reformatie en Oecumene - pagina 39

1. Situatietekening...2. Vocabulaire...3. Wat Paulus er duidelijk van zegt...4. Wat Paulus minder duidelijk zegt...5. Nog een ander gezichtspunt?..6. De gemeente, die zijn lichaam is. - Oecumene - intercommunie - Rome...

4 minuten leestijd

M e n zie de uitvoerige litteratuurlijsten bij Lewis B. Smedes, The Incarnation trends in modern anglican thought, K a m p e n '53, en W . D. Jonker, Mistieke liggaam en Kerk in die Nuwe Rooms-Katolieke teologie, K a m p e n 1955 .J. Loosen S. J . , Neue Litteratur zurCorpus-Christi. Theologie, (St. d. Z. L X X I , '41, bl. 138). 2 ) Een buitengewoon interessante discussie is in 1958 ingezet door de verschijning van het werk van de R . Katholiek Alf Corell: Consummatum est; Eschatology and Church in the Gospel of St. John (vertaling uit het Zweeds). De auteur constateert, dat in heel het evangelie van J o h a n n e s het begrip ,,kerk" niet voorkomt. Er is echter wel sprake v a n ,,de discipel die Jezus liefhad" d.i. J o h a n n e s . Er is ook sprake, en d a n vooral in h. 20, v a n M a r i a , de Moeder des Heren. Genoemde discipel is in werkelijkheid ,,the corporate author of the Gospel", dus niet een enkele auteur m a a r een in één auteur belichaamde meervoudigheid of gemeenschap. M . a . w . : de a u t e u r is de gemeenschap, aan welke de Moeder van Jezus bij het kruis werd toevertrouwd, en het doel van het evangelie is „ h e t getuigenis der Kerk te zijn over haarzelf en over de Heer, die in en door h a a r w e r k t . " H e t is de vraag of hier nog van schriftuitlegging sprake is. 3 ) Voor de Anglicanen vgl. J . A. T . Robinson, The Body, London '52. 4 ) Vgl. H. Berkhof, in „ I n de W a a g s c h a a l " X I I , 1957 bl. 496 v. O o k : G . Dix, The shape of the Liturgy, London '48 bl. 5 v. 5 ) a.w. bl. 9. 6 ) M e n merkt op, d a t hier plotseling een tweede „lichaam van Christus" ingevoerd wordt. 7 ) bl. 54 8 ) bl. 51. 9 ) De Rooms-Katholiek M . D. Koster (Ekklesiologie im Werden, Paderborn '40) verwijt aan Augustinus, d a t hij de Kerk omschrijft als corpus mysticum. Hij vindt d a t een onklare biologische notie. M e n zie vooral de opmerkingen van L. Deimei (R.K.) bij W. D. Jonker, a.w. bl. 115. 10 ) Ernest Best (One Body in Christ, London '55, bl. 78) constateert, d a t althans Paulus de onderscheiding zichtbaar-onzichtbaar met betrekking tot de Kerk niet schijnt te kennen. J . Loosen (a.w.) merkt o p d a t het Protestantisme de veruitwendiging van het „mystieke l i c h a a m " v a n Christus verwerpt en d a a r o m de voorstelling vormt van een „gemeente van goeden" of „vergadering van gelovigen", m a a r het komt in elk geval weer op een veruitwendiging neer. Vooral in het licht van wat er thans oecumenisch gaande is, valt er tegen deze opmerkingen weinig in te brengen. u ) H e t feit, d a t in het Grieks het werkwoord „ z i j n " ontbreekt bij Jezus' woord e n : Dit „ i s " mijn lichaam, speelt geen rol en kan ook niet tegen de R . K . leer der transsubstantiatie en h a a r n a d r u k op dit „is" ingebracht worden. 12 ) Vgl. Thorleif Boman, Das Hebräische Denken im Vergleich mit dem Griechischen, Göttingen '59 bl. 54 v. O o k : F. J . Leenhardt, Ceci est mon corps, Neuchätel '55, bl. 30. 1S ) Vgl. E. Percy, Der Leib Christi in den paulinischen Homologumena und Antilegomena ; L u n d 1942 bl. 14. 14 ) De Bijbel schijnt de ons vertrouwde tegenstelling vorm-materie niet te kennen. Hij interesseert zich d a n b.v. ook niet voor de „ m a t e r i e " van het opstandingslichaam. D e nieuwsgierige Corinthiër die er hypothetisch naar vraagt krijgt van Paulus alleen m a a r ten antwoord: Gij dwaas! (1 Cor. 15: 35 v.) 15 ) vgl. M . Barth, Der Augenzeuge, Zürich '46, bl. 167 v. 16 ) zie noot 12. " ) T h . Boman, a.w. bl. 96 v. Ook m i j n : La notion du Corps de Christ in „ E t u d e s Evang". X V I I I . p. 30 v. 18 ) b.v. op de manier van O . Cullmann in zijn Le Baptême des enfants, bl. 48. 19 ) „ H e , being who he was, constituted his own offering" bij L-B. Smedes a.w. bl. 115. ao ) J . A. T . Robinson, a.w. bl. 9. 21 ) Overigens ten onrechte. " ) b.b. bl. 7.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1962

Reformatorische stemmen | 44 Pagina's

De Kerk als Lichaam van Christus; Rome, Reformatie en Oecumene - pagina 39

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1962

Reformatorische stemmen | 44 Pagina's

PDF Bekijken