Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het primaat van de paus - pagina 25

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het primaat van de paus - pagina 25

1. Historische uiteenzetting...Het pauselijk gezag tot Leo I - De ontwikkeling in de middeleeuwen - Conciliarisme en papalisme - Concilie van Constanz, 1414 - 1418, en zijn nasleep - Luther - Calvijn - De oosterse en anglicaanse kerken - De contra reformatie tot de 19e eeuw - Het eerste en tweede Vaticaans concilie...2. Schriftuurlijke gegevens...3. Conclusies...

8 minuten leestijd

k e r k . Er w a r e n d r i e elkaar b e s t r i j d e n d e pausen. D a t w a s niet b e v o r d e r l i j k voor het prestige van de pauselijke autoriteit. In die tijd k w a m het conciliarisme ( d e leer dat h e t concilie boven de paus s t o n d , ) d a n ook s t e r k n a a r v o r e n . O v e r d e z e d i n g e n w i l l e n w e s p r e k e n in d e v o l g e n d e paragraaf.

c.

Conciliarisme en

papalisme

( H e t c o n c i l i e v a n C o n s t a n z , 1 4 1 4 — 1 4 1 8 , e n zijn n a s l e e p ) . M e n kan niet o n t k e n n e n , dat door het concilie van Constanz een z e k e r e o r d e o p z a k e n g e s t e l d is in d e v e r w a r d e t o e s t a n d e n i n d e r.k. k e r k in h e t b e g i n v a n d e 15e e e u w . D e d r i e e l k a a r b e c o n c u r r e r e n d e p a u s e n , z i j n alle d r i e t e r u g g e t r e d e n , J o h a n n e s X X I I I 2 9 ) n a m d e v l u c h t , hij w e r d door het concilie afgezet. Een dergelijk lot o n d e r g i n g de tweede paus B e n e d i c t u s X I I I , en G r e g o r i u s X I I I trad uit e i g e n b e w e g i n g af. N u m o e s t d i t concilie, d a t p a u s e n a f z e t t e , aan zichzelf een j u r i d i s c h e basis g e v e n . W a n t h o e k o n m e n zo o p t r e d e n , als m e n b e d e n k t , d a t v e l e p a u s e n in d e m i d d e l e e u w e n m e t g r o t e n a d r u k g e l e e r d h e b b e n d a t z e d o o r niemand geoordeeld k u n n e n worden? O p 2 3 m a a r t 1 4 1 5 h i e l d G e r s o n al e e n b e r o e m d g e w o r d e n r e d e v o o r het concilie, w a a r i n hij de v o l g e n d e g e d a c h t e n o n t w i k k e l d e : H e t algemeen concilie v e r t e g e n w o o r d i g t d e kerk, en ieder mens, ook de paus, is v e r p l i c h t h e t t e g e h o o r z a m e n . H e t c o n c i l i e k a n d e m a c h t s v o l h e i d v a n de paus niet o p h e f f e n , m a a r die toch wel i n p e r k e n tot v e r d e r e o p b o u w v a n d e k e r k . G e r s o n s p r a k o o k u i t , d a t h e t c o n c i l i e in b e p a a l d e g e v a l l e n o o k w e l z o n d e r g o e d k e u r i n g of v e r o r d e n i n g v a n d e p a u s k a n s a m e n komen. N a n o g veel v e r w i k k e l i n g e n w e r d tenslotte op 6 april het b e f a a m d e d e c r e e t „ H a e c s a n c t a " of „sacrosancta" u i t g e v a a r d i g d , d a t tot o p d e d a g v a n h e d e n in d i s c u s s i e is o m d e v e r h o u d i n g v a n p a u s e n c o n c i l i e , d i e daarin geleerd wordt. 3 0 ) Er staan de v o l g e n d e w o o r d e n in: „En zij v e r k l a a r t allereerst, d a t zij ( d e s y n o d e ) w e t t i g in d e H e i l i g e Geest v e r g a d e r d en a l g e m e e n concilie h o u d e n d en de k e r k van C h r i s t u s r e p r e s e n t e r e n d , r e c h t s t r e e k s v a n C h r i s t u s een m a c h t h e e f t , w a a r a a n iedere e n , v a n w e l k e s t a a t of w a a r d i g h e i d , o o k d e p a u s e l i j k e m o e t g e h o o r z a m e n in z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p g e l o o f e n u i t r o e i i n g v a n h e t g e n o e m d e s c h i s m a en h e r v o r m i n g v a n d e k e r k in h o o f d e n l e d e n . " B e l a n g r i j k is o o k d e v o l g e n d e p a s s a g e : ( D e s y n o d e ) „ v e r k l a a r t v o o r t s ,

29) Toen Roncalli in 1958 bij zijn pauskeuze de naam Johannes X X I I I aannam, heeft hij dus daarmede tegelijk een uitspraak gedaan over de kerkhistorische vraag of Johannes X X I I I in het begin der 15e eeuw een legitieme paus was. Blijkens zijn naamkeuze niet. 30) In verband met de kwestie die ons bezig houdt spreken we nu voornamelijk over de verhouding paus-concilie te Constanz en niet zozeer over de behandeling van de „ketterij" van H u s en andere zaken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Saturday 1 January 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

Het primaat van de paus - pagina 25

Bekijk de hele uitgave van Saturday 1 January 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

PDF Bekijken