Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Reformatorische Stemmen; Verleden en Heden - pagina 81

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Reformatorische Stemmen; Verleden en Heden - pagina 81

1. Christelijk belijden in en met het oog op onze tijd: een moeilijke en een blijde taak! - ds. D.H. Borgers...2. De val van Antwerpen (1585), Marnix van Sint Aldegonde en de nieuwere geschiedschrijving - dr. R.H. Bremmer...3. Om de waarheid van het Evangelie. Galaten 2:11-14 in de uitleg van Luther en Calvijn - dr. A. Noordegraaf...4. Calvijn over de vervulling van de oudtestamentische beloften - drs. K. Exalto...5. De kinderdoop bij Calvijn - ds. D. Rietdijk...6. Ethiek bij Calvijn - prof. dr. W.H. Velema...

7 minuten leestijd

39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57)

58) 59) 60) 61) 62) 63) 64)

65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75)

J . d e n T e x , Oldenbarnevelt. I, H a a r l e m , 1960, 230. V o l g e n s D e n T e x h a d hij v ó ó r d e aanval de vloot verlaten. P. Bor. II, 6 0 0 . R . B . W e r n h a m , Before the Armada, the growth of English foreign policy 1485-/588, L o n d o n , 1960, 370. C . H . W i l s o n , Queen Elisabeth. 82. Idem 83. D e n T e x , Oldenbarnevelt. I, 237. J o n g b l o e t - v a n H o u t t e , 39. I n een brief v a n 2 2 a p r i l uit A n t w e r p e n : ibidem. P. Bor. I I , 600. K e r v y n d e L e t t e n h o v e , Marnix et la capitulation d' Anvers. Tirage à part de la Révue générale. B r u x e l l e s , 1883, 4 2 . Bijdragen voor vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde. 7 d e r e e k s , deel V I I , 1-33. L e o n v a n d e r E s s e n , M a r n i x e n d e v e r d e d i g i n g v a n A n t w e r p e n 1584-1585, in: Marnix van Sinte Aldegonde, B r u s s e l z.j.; het Belgisch g e d e n k b o e k , 7 2 . Idem 5 1 / 5 2 . V a n S c h e l v e n , Marnix. 178/179. Brief Récit, k o p i e v a n brief v a n M a r n i x a a n P a r m a ( m e i 1585), p. 298-300. K e r v y n d e L e t t e n h o v e , La capitulation. 29: C e u x d e la C o n f e s s i o n , e s p é r a n t le s e c o u r s des A n g l a i s , v e u l e n t d é f e n d r e la ville j u s q u ' à 1' e x t r é m i t é . Correspondence, III, 4 5 . Idem 40. A. A . v a n S c h e l v e n , Marnix, 173, die o p m e r k t d a t m e n in d e S c h e l d e s t a d 'geen o g e n b l i k een t o e s t a n d h e e f t g e k e n d , zoals die in 1573 e n 1574 te H a a r l e m en te L e i d e n is voorgekomen.' K e r v y n d e L e t t e n h o v e , La capitulation. 36. Idem 2 0 / 2 1 . Idem 3 9 / 4 0 . Idem 2 5 / 6 0 . W e k e n n e n d e brief slechts uit een s p a a n s e v e r t a l i n g b i j V a s q u e z , Documenta inedita, t. L X X I I I , 32. Brief Récit 2 7 1 / 2 7 2 . H e t v r e d e s a c c o o r d , ' T r a c t a t e ' g e n o e m d , in zijn geheel in Antwerpsch Archievenblad. IV, 248 vlg. A n t w e r p e n , 1871. M . F . v a n L e n n e p , Gaspar van der Heyden. A m s t e r d a m , 1884, 191. O p 29 a u g u s t u s schreef V a n R e g h e n m o r t e l uit M i d d e l b u r g a a n d e k e r k e r a a d v a n d e n e d e r l a n d s e v l u c h t e l i n g e n g e m e e n t e te L o n d e n ' I k b e n h i e r m e t m i j n e m e d e d i e n a e r s n a e r een p e r i c u l o s e e n d e s e e r s o r g e l i j c k e reyze o p d e n 26 A u g u s t i ( d w e l c k g h i s t e r e n w a s ) m e t g o e d e r g e s o n t h e y t ( d o o r G o d e s g e n a e d e ) a a n g e c o m e n . ' Archivum Londino-Batavum. 807. P a u l i n a W . H a v e l a a r , M a r n i x v a n St. A l d e g o n d e als v e r d e d i g e r v a n A n t w e r p e n , in: Bijdragen voor vaderlandse geschiedenis, 7 d e r e e k s , deel V I I , 1936, 1. K e r v y n d e L e t t e n h o v e , La capitulation. 42. Havelaar. 31. In zijn a r t i k e l in het Belgisch Gedenkboek (zie n o o t 50), 69. Idem 66. C . H . W i l s o n , Queen Elisabeth: ' T h e d e g r e e of h e r r e s p o n s i b i l i t y f o r the c o l l a p s e of A n t w e r p c a n n o t b e g a u g e d (gepeild) : it c a n o n l y b e guessed (gegist),' 85. Correspondence. I l l , 46: ' q u a u c u n e c l a u s e n ' est p r é j u d i c i a b l e à la religion et à 1' autorité souveraine.' Idem 48, 53. Idem 58: 'Il e s p è r e q u ' à brief délai o n 1' a p e l l e r a e t , a l o r s , il réalisera des merveilles.' J . J . v a n T o o r e n e n b e r g e n , Philips van Marnix van St. Aldegonde. Godsdienstige en kerkelijke geschriften. III, 's G r a v e n h a g e , 1891, 219. Ik citeer deze brief v a n 24 o k t o b e r '85 uit Bor. M a r n i x ' origineel is in het f r a n s

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1989

Reformatorische stemmen | 238 Pagina's

Reformatorische Stemmen; Verleden en Heden - pagina 81

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1989

Reformatorische stemmen | 238 Pagina's

PDF Bekijken