Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Reformatorische Stemmen; Verleden en Heden - pagina 227

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Reformatorische Stemmen; Verleden en Heden - pagina 227

1. Christelijk belijden in en met het oog op onze tijd: een moeilijke en een blijde taak! - ds. D.H. Borgers...2. De val van Antwerpen (1585), Marnix van Sint Aldegonde en de nieuwere geschiedschrijving - dr. R.H. Bremmer...3. Om de waarheid van het Evangelie. Galaten 2:11-14 in de uitleg van Luther en Calvijn - dr. A. Noordegraaf...4. Calvijn over de vervulling van de oudtestamentische beloften - drs. K. Exalto...5. De kinderdoop bij Calvijn - ds. D. Rietdijk...6. Ethiek bij Calvijn - prof. dr. W.H. Velema...

10 minuten leestijd

Calvins Auslegung der synoptischen Evangeliën, M ü n c h e n 1969; L . F l o o r , C a l v i j n se h e r m e n e u t i e k in sy b e t e k e n i s vir o n s t y d , in: In die Skrißig 4 ( 1 9 7 0 ) , n r . 4 , 3 - 2 0 . M e n zie o o k de b i j d r a g e v a n F l o o r , T h e H e r m e n e u t i c s o f C a l v i n in d e in n o o t 6 g e n o e m d e b u n d e l , P o t c h e f s t r o o m 1982, 181-191. V o o r C a l v i j n s visie o p d e B e r g r e d e is i n t e r e s s a n t J . B o u t e r s e , De boom en zijn vruchten. B e r g r e d e en c h r i s t e n d o m b i j R e f o r m a t o r e n , A n a b a p t i s t e n e n S p i r i t u a l i s t e n in d e z e s t i e n d e e e u w . K a m p e n 1986, 256-278 en H . S t a d t l a n d - N e u m a n n , Evangelische Radikalismen in der Sicht Calvins. Sein V e r s t ä n d n i s d e r B e r g p r e d i g t u n d d e r A u s s e n d u n g s r e d e ( M a t t h ä u s 10), N e u k i r c h e n 1966. Al d e z e w e r k e n h e b b e n b e t e k e n i s v o o r d e h e r m e n e u t i e k v a n C a l v i j n . M e n zie o o k d e p a r a g r a a f v a n J . R o g g e , N e u e A n s ä t z e f ü r eine r e f o r m a t o r i s c h e H e r m e n e u t i k in zijn o p s t e l : T h e m e n L u t h e r s im D e n k e n C a l v i n s , in d e in n o o t 41 g e n o e m d e b u n d e l Calvinus Servus Christi, 6 2 v., m e t v e r w i j z i n g n a a r het werk v a n A . G a n o c z y , S . S c h e l d , D i e H e r m e n e u tik C a l v i n s . G e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e V o r a u s s e t z u n g e n u n d G r u n d z ü g e , W i e s b a d e n 1983. 111) J . D o u m a , Politieke verantwoordelijkheid, K a m p e n 1 9 8 4 , 1 9 3 - 1 9 9 . M e n zie o o k b i j R . H . B r e m m e r , Reformatie en rebellie. F r a n e k e r 1984, het h o o f d s t u k : H e t r e c h t v a n o p s t a n d , 11-25. 1 1 2 ) W . B a l k e , Calvijn en de doperse radikalen, A m s t e r d a m 1973, 268-273. 1 1 3 ) B a l k e , a.w., 213. 114) B a l k e , a.w., 310-308, c i t a a t o p 305. 115) B a l k e , a.w., 307. 116) B a l k e , a.w., 308. 1 1 7 ) W . N i j e n h u i s , D e g r e n z e n d e r b u r g e r l i j k e g e h o o r z a a m h e i d in C a l v i j n s l a a t s t b e k e n d e p r e k e n . O n t w i k k e l i n g v a n zijn o p v a t t i n g e n a a n g a a n d e het v e r z e t s r e c h t , in: Historisch bewogen. O p s t e l l e n o v e r d e r a d i c a l e r e f o r m a t i e in d e 16e en 17e e e u w . O p s t e l l e n a a n g e b o d e n a a n A . F . M e i l i n k , G r o n i n g e n 1984, 67-97. 1 1 8 ) N i j e n h u i s , a.art., 68. V o o r l i t e r a t u u r o p g a v e o v e r C a l v i j n als p r e d i k e r zie m e n N i j e n h u i s , a.art., 6 8 , n o o t 7. 1 1 9 ) N i j e n h u i s , a.art., 70. 1 2 0 ) N i j e n h u i s , a.art., 84. 1 2 1 ) N i j e n h u i s , a.art., 84. 122) N i j e n h u i s , a.art., 9 6 v. O p deze b l a d z i j d e n blijkt d a t C a l v i j n t u s s e n 8 a u g u s t u s 1561-28 m a a r t 1562 107 p r e k e n o v e r 1 S a m u e l en v a n 23 mei 1562-3 f e b r u a r i 1563 7 3 p r e k e n o v e r 2 Samuel heeft gehouden. 1 2 3 ) N i j e n h u i s , a.art., 90, 1 m a a r t 1562. 124) N i j e n h u i s , a.art., 9 2 . 1 2 5 ) N i j e n h u i s , a.art., 94. 1 2 6 ) N i j e n h u i s , a.art., 94. 127) Als v o o r b e e l d zij g e n o e m d d e A m s t e r d a m s e o r a t i e v a n W . E . V e r d o n k uit 1981, B u r g e r l i j k e o n g e h o o r z a a m h e i d , een a n d e r e b e n a d e r i n g v a n d e v e r h o u d i n g kerk en s t a a t , n u te v i n d e n in: V e r d o n k , Ongehoord. Uit de nalatenschap van W . E . Verdonk (1928-1986), A . V o s e.a. r e d . , ' s G r a v e n h a g e 1988, 153-166. m)Institutie IV, 20, 31 en 32 ( O . 5 . V, 501 v.). 1 2 9 ) N i j e n h u i s , a.art., 79, m e t v e r w i j z i n g n a a r J . B o h a t e c . 130) P . A . D i e p e n h o r s t , Calvijn en de Economie. W a g e n i n g e n 1904; A . Biéler, La pensée économique et sociale de Calvin. G e n è v e 1959. V o o r een kritische b e s p r e k i n g v a n het b o e k v a n Biéler zie m e n F . B ü s s e r , C a l v i n s W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l e t h i k , in: Zwingliana; Bd. X I , H e f t 6 (1961), 3 9 5 ^ 0 9 . M e n zie o o k W . F . v a n G u n s t e r e n , Kalvinismus und Kapitalismus. A m s t e r d a m 1934. B. G o u d z w a a r d , C a l v i j n s e t h i e k v a n het s o c i a a l e c o n o m i s c h e leven, in: Antirevolutionaire Staatkunde 30 ( 1 9 6 0 ) , 137-152 en L . F . S c h u l z e , From Reformation to Revolution, P o t c h e f s t r o o m 1980. 131) D i e p e n h o r s t , a.w., 191. 132) D i e p e n h o r s t , a. iv., 215-222 en 225 v. O v e r d e levensstijl v a n het c a l v i n i s m e zie m e n A . A . v a n S c h e l v e n , H i s t o r i s c h o n d e r z o e k n a a r d e n levensstijl v a n het C a l v i n i s m e , in: Uit den strijd der geesten. Historische nasporingen, A m s t e r d a m 1944, 239-267.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1989

Reformatorische stemmen | 238 Pagina's

Reformatorische Stemmen; Verleden en Heden - pagina 227

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1989

Reformatorische stemmen | 238 Pagina's

PDF Bekijken