Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een koninklijk priesterschap; De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente - pagina 6

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een koninklijk priesterschap; De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente - pagina 6

De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente...1. Exegese. - Kroondomein en priesterschap - Alle gelovigen priesters? - De aard van de priesterdienst...2. Momenten uit de geschiedenis. - Vroege kerk - Geestelijkheid en leken - Middeleeuwen - Maarten Luther - Martin Bucer - Johannes Calvijn - Philipp Jakob Spener - John Wesley - Johann Hinrich Wichern - De Rooms-Katholieke kerk: Vaticanum II - Wereldraad van Kerken...3. Praktisch -theologische opmerkingen. - Vernieuwing van de gemeente - Ambt en algemeen priesterschap - Kerkdienst als godsdienstoefening - Missionair dienen en getuigen - Lijden en hoop...

6 minuten leestijd

minees-kerk' en dat g e m e e n t e l e d e n als m o n d i g e christenen participeren a a n de verschillende diensten in C h r i s t u s ' gemeente? In de tweede p l a a t s heeft de passage uit 1 P e t r u s 2 velen de o g e n g e o p e n d voor de m i s s i o n a i r e r o e p i n g van de gemeente in deze wereld. De g e m e e n t e is g e r o e p e n o m G o d s daden te v e r k o n d i g e n . H o e k a n het gemeenteleven zo v o r m gegeven wordt dat gemeenteleden zich gezonden weten tot g e t u i g e n i s en dienst in de samenleving? Zowel b i n n e n de protestantse als de r o o m s - k a t h o l i e k e theologie k r i j g e n deze vragen veel a a n d a c h t . Voor wat de eerste betreft wijzen we o p de studie van de bekende z e n d i n g s t h e o l o o g H e n d r i k Kraemer (1888 - 1965), Het vergeten ambt in de kerk. Plaats en roeping van het gewone gemeentelid, een theologische fundering, dat, o o r s p r o n k e l i j k in het Engels gepubliceerd, in 1960 in Nederlandse vertaling verscheen. Kraemer heeft grote invloed g e h a d o p het n a - o o r l o g s e d e n k e n in de N e d e r l a n d s e H e r v o r m d e Kerk inzake g e m e e n t e o p b o u w en a p o s t o l a a t , terwijl zijn boek o o k d o o r w e r k t e in allerlei i n t e r n a t i o n a l e o e c u m e n i s c h e discussies over de s t r u c t u u r van de m i s s i o n a i r e gemeente. T e n a a n z i e n van de r o o m s - k a t h o l i e k e theologie wijzen we o p uits p r a k e n van het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) over de p l a a t s van de leek naast de g e w i j d e priester, zijn r o e p i n g en z e n d i n g in de wereld. V o o r t b o u w e n d o p u i t s p r a k e n van deze r o o m s - k a t h o lieke k e r k v e r g a d e r i n g heeft vooral de Duitse t h e o l o o g Hans Küng i n zijn grote boek over de kerk uit 1967, Die Kirche (in Nederlandse v e r t a l i n g gepubliceerd o n d e r de titel De Kerk) een v u r i g p l e i d o o i gevoerd voor de n o t i e van het a l g e m e e n p r i e s t e r s c h a p van de gelovigen als leden van het l i c h a a m van Christus, het volk van G o d , in de wereld gesteld tot g e t u i g e n i s en dienst. We h o p e n o p de historische o n t w i k k e l i n g e n in de l o o p van deze studie n o g t e r u g te k o m e n . H i e r wijzen we er o p dat de b e z i n n i n g o p de w o o r d e n van 1 P e t r u s 2 : 9 altijd weer voor vragen stelt die telkens o p n i e u w o p k o m e n . Vooreerst is er de vraag n a a r de aard en de i n h o u d van het p r i e s t e r s c h a p zoals dat in 1 Petrus 2 n a a r voren k o m t . Moeten we d e n k e n a a n een letterlijke priesterdienst of zijn de w o o r d e n overdrachtelijk g e b r u i k t en in welke zin zijn ze d a n gebezigd? D a a r m e e h a n g t samen de v r a a g n a a r de v e r h o u d i n g tussen wat we p l e g e n te n o e m e n het a l g e m e n e priesterschap en het bijzondere a m b i in de g e m e e n t e van Christus. Welke conclusies k u n n e n en m o g e n we uit 1 P e t r u s 2 : 5, 9 trekken voor de vragen r o n d o m het a m b t . Moet het b i j z o n d e r a m b t uit het a l g e m e n e w o r d e n

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1992

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Een koninklijk priesterschap; De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1992

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken