Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

knipsel rubriek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

knipsel rubriek

8 minuten leestijd

Afdeling basisonderwijs

DE NIEUWE BASISSCHOOL

De experimenten voor de nieuwe basisschool voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar zijn begonnen. De toekomstige integratie betreft 14. 000 scholen, 70. 000 leerkrachten en 2. 000. 000 kinderen. Vele problemen zullen er gevonden worden op de weg naar deze nieuwe basisschool: onderwijsprogramma's, scholenbouw, op het platteland zijn kleine schooltjes, niet altijd kleuterscholen enz. En dan geldt voor onze kring nog de levensbeschouwelijke achtergrond van de scholen. Daar zal ook nog een oplossing voor gevonden moeten worden in de richting van een centrumschool voor de grotere kinderen en de kleine kinderen naar een school dicht bij huis. De minister van onderwijs heeft gezegd, dat er naar wordt gestreefd in 1977 een nieuwe struktuurwet te kunnen aanbieden. Dan krijgen de scholen, die er aan toe zijn de mogelijkheid tot basisschool te worden. Zijn wij er al mee bezig of nemen wij een afwachtende houding aan? Begin het gesprek erover met Uw personeel, de kleuterschool en Uw bestuur! Artikelen verschijnen op dit ogenblik ontzettend veel over deze materie. We willen er deze keer en ook volgende keren een greep uit nemen.

* Integratie is meer dan een optelsom (uit: SCHOOL)

Drie stadia op weg naar de integratie worden genoemd:

1. Een eerste voorwaarde om te komen tot die integratie is: kennismaking met elkaar. Hoe kom je daartoe? Omdat j'e merkt dat zoiets voor een verantwoorde en flexibele begeleiding van individuele kinderen noodzakelijk is. Je leert eikaars werkwijzen en materialen en ook eikaars problemen kennen. En dat leidt weer tot overleg over afstemming van eikaars aanpak, uitwisseling van leer-en spelmateriaal en tot het maken van afspraken. Bij dit overleg zul je op een aantal problemen stuiten, zoals afstand tussen de gebouwen en het vertrouwen winnen van de ouders.

2. Een volgend stadium is het vastleggen van de afspraken in een werkplan. Dit werkplan betreft dan niet alleen het onderwijs aan de jongste kinderen, maar heel het onderwijs aan 4-12-jarigen.

3. Een derde stadium, dat beide, vorige stadia overigens overlapt, is dat van het gezamenlijk optreden van de geïntegreerde kleuter-en basissahool.

De eerste experimenteerscholen zijn aangewezen. De redaktie van "SCHOOL" heeft één van deze scholen uitgekozen om te bekijken hoe ver men daar nu op weg is.

* uitverkoren

Het Eindhovense bestuur noemt zelf de volgende pluspunten van de soholen aan de Norbertuslaan:

1. Alle leerlingen van de kleuterschool gaan naar de er naast gelegen lagere school. Dit praktische voordeel kan niet genoeg worden beklemtoond want tal van kleuterscholen die kinderen aan vier of vief verschillende lagere scholen afleveren, zitten met de handen in het haar met welke school men nu tot een hecht kontakt moet komen.

2. Er bestaat reeds een samenwerking tussen de kleuter-en de lagere school en wel in de vorm van:

- een gemeenschappelijke schoolkommissie, waarin zowel ouders als leerkrachten zitten;

- een intensieve ervaringsuitwisseling tussen de leerkrachten van de kleuter-en de lagere school;

- gezamenlijke aanschaf van ontwikkelingsmateriaal voor beider gebruik;

- gemeenschappelijke vergaderingen van de leerkrachten van kleuter-en lager onderwijs;

- het inschakelen van de leerlingen van de hogere leerjaren bij de kleuterklassen en lagere leerjaren.

3. De kontinuiteit van leerkrachten is voor deze school in het verleden groot gebleken. Ook dat is een belangrijk aspekt, want onderwijsgevenden zijn tamelijk mobiel.

4. De leerkrachten zijn bereid tijd beschikbaar te stellen voor kursussen en overleg in verband met experiment.

5. Bestuur en leerkrachten zijn bereid begeleiding bij het experiment te aanvaarden van instanties buiten de eigen organisaties.

6. De lagere school is vanaf de stichting in 1956 bij onderwijsvernieuwing betrokken.

7. Over de lagere school is verder vermeldenswaard dat: - er sprake is van een geïntegreerd gebruik van audio-visueel materiaal;

- er voor bepaalde onderdelen van ds. leerstof door leerlingen in niveaugroepen wordt gewerkt;

- het dokumentatiecentrum een geïntegreerd onderdeel van de leer-en leefsituatie in de school uitmaakt;

- de muzische vorming van de leerlingen een belangrijke plaats in het onderwijs inneemt;

- teamteaahing een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het schoolgebeuren.

8. De ouders van de school staan alleszins positief ten opzichte van deelname aan het integratie-experiment en zijn bereid waar mogelijk en wenselijk hun bijdrage te leveren.

Een onmisbare voorwaarde voor de realisering van deze integratie is dat er één bestuur wordt gevormd en niet verschillende besturen zelfstandig naast elkaar optreden en opereren.

* Integratie kleuter-en basisonderwijs (uit: School en bestuur)

Als vaststaand kan worden aangenomen^ dat thans doelbewust naar de integratie van kleuter-en basisonderwijs wordt toegewerkt en dat er binnen afzienbare tijd een nieuwe wettelijke regeling zal komen, resulterende in één school voor basisonderwijs aan kinderen die - globaal gesproken - de leeftijd van vier tot twaalf jaar hebben. Het is niet alleen gewenst, doch naar ons oordeel zelfs beslist noodzakelijk, dat de schoolbesturen bij de bepaling van hun beleid met dit gegeven thans ernstig rekening houden. Een op de komende integratie en de daaruit voortvloeiende wettelijke regeling gericht beleid moet zijn toegespitst op tenminste drie hoofdpunten:

a. het verkrijgen van akkommodatie - indien en zodra de mogelijkheden zich daartoe voordoen - die zowel wat huisvesting als inrichting betreft - op de komende integratie zoveel mogelijk is "ingeschoten";

b. het stimuleren van de hoofden en het overige personeel zich op de integratie in te stellen en binnen de gegeven mogelijkheden mee te werken aan een geleidelijke verwezenlijking daarvan;

c. het tot stand brengen - indien zulks nog niet is gebeurd - van een bestuurlijke organisatie die bij de nieuwe situatie van straks bij voorbaat is aangepast.

In de drie overgenomen gedeelten van artikelen hebt U in grove lijnen de integratie in z'n verschillende facetten belicht gezien.

Na kennisname van de inhoud moet het overleg en de toepassing volgen. Dat is onze plicht! We pretenderen een eigen plaats te hebben binnen het geheel van het Christelijke onderwijs, maar dat moeten we waar maken. We moeten onze eigen identiteit niet alleen zoeken in het selekteren van het bestaande en alles wat op ons afkomt. We moeten positief bezig zijn in het zoeken naar eigen identiteit. Die identiteit moet uitkomen in ons didaktisch bezig-zijn. We kunnen ons aan de ontwikkelingen niet onttrekken. We zijn geneigd deze ontwikkelingen alleen maar - en dan vooral kritisch - te volgen. Wat we dan kunnen overnemen, nemen we over en de rest laten we voor wat het is. Is dat dan niet slechts een surrogaat? We moeten midden in de ontwikkelingen gaan staan, in dat spanningsveld moeten we handelen, moeten we op een positieve manier zoeken naar onze eigen identiteit door zelf iets op te bouwen. Wie neemt in deze aktiviteit de leiding? De Scholenbond? GOLV? "De Driestar" met zijn Pedagogische Akademie en zijn KLOS? De laatste mogelijkheid is de reëelste! De PA + KLOS + aantal scholen in de regio moeten gaan voorbereiden en via DRS in het belang van de scholen van de Ger. Gezindte werken. Daar moeten we, daar kunnen we niet langer mee wachten! Dat geldt niet alleen voor bovengeschetste zaken, maar ook voor vele andere onderwijsaangelegenheden.

* Nog een waarschuwing!

Regionale samenwerking in het basisonderwijs wordt een dringende noodzaak. Op de jaarvergadering van de schoolbesturen van het PC3K0 heeft de heer Matze aangedrongen op meer bestuurlijke samenwerking. Hij uees vooral op de noodzaak van regionate samen-

werking op het •platteland. Uleine schooltjes gaan er gegarandeerd aan, wanneer ze voor hun eigen hachje blijven vechten. Dat probleem wordt door de eenwording van kleuter-en basisschool alleen maar dringender. In veel dorpen bestaat bijvoorbeeld wel een christelijke lagere school, maar geen christelijke kleuterschool. Alleen binnen het verband van regionale schoolraden voor het christelijk onderwijs kan het christelijk onderwijs het probleem oplossen. Gebeurt dat niet, dan worden de scholen al gauw gedwongen tot (ongewilde) samenwerking met het openbaar onderwijs ter plaatse. Mr. Matse vond wel, dat de overheid het christelijk onderwijs tegemoet moest komen door betere vergoeding van het leerlingenvervoer en ruime subsidievoorwaarden voor kleine scholen die de bovenbouw centraliseren, maar de onderbouw voor de kleine kinderen spreiden, (uit: Trouw]

VARIA

* Percentage ziekteverzuim kleuter-en basisonderwijs 1973

Gewoon lager onderwijs: Buitengewoon lager onderwijs: Kleuteronderwijs: totaal hoofden onderwijzers totaal hoofden onderwij zers totaal hoofden leidsters alle leeft. 3, 6 4, 3 3, 5 2, 9 2, 4 2, 9 4, 4 6, 0 4> 1 60-64jarigen 19, 2 18, 3 19, 7 10, 2 0, 4 14, 7 28, 9 23, 8 39, 7 60-Oarzgen 2, 9 2, 8 2, 9 2, 5 2, 7 2, 5 3, 7 4, 0 3, 5 (uit: School en Wet)

Deze cijfers spreken voor zichzelf. Een goed lezer heeft maar een paar cijfers nodig!

* Ter overdenking

De bevolking bestaat binnen afzienbare tij'd voor een kwart uit onderwij s-ontvangende lieden, voor een kwart uit pensioentrekkenden, voor een kwart uit klanten van de VfW en voor een kwart uit buitenlanders die zowel het vuile als het niet-administratieve werk doen. Vindt U die profetie te somber? Goed, hier spreekt dan ook maar een broodetende soort. Maar laten we uitkijken dat wij geen intellektuelen-proletariaat kweken. (J.Wedzinga in "Onze Vacatures")

Moerkapelle.

C.L.M. van Noort.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 maart 1975

De Reformatorische School | 48 Pagina's

knipsel rubriek

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 maart 1975

De Reformatorische School | 48 Pagina's

PDF Bekijken