Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

INFORMATIE VOOR SCHOOLBESTUREN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

INFORMATIE VOOR SCHOOLBESTUREN

4 minuten leestijd

Het stichten van een kleuterschool

Vrij regelmatig bereiken mij verzoeken om inlichtingen met betrekking tot het stichten van kleuterscholen. Vragen van deze aard worden nagenoeg uitsluitend door diè schoolbesturen gesteld, die reeds een lagere school exploiteren.

Uit de vraagstelling blijkt meestentijds dat men wel op de hoogte is van de wettelijke eis, dat bij elke tot de gemeenteraad te richten aanvrage om medewerking voor schoolstichting enkele bijlagen overgelegd moeten worden.

Bedoelde bijlagen zijn de volgende:

1. Een verklaring, waaruit blijkt dat de school zal worden bestemd voor het geven van kleuteronderwijs met inachtneming van de voorwaarden, gesteld in de artikelen 66 tot en met 69 van de Kleuteronderwijswet. Bovendien moet uit deze verklaring blijken dat de school bij de opening zal worden bezocht door het in de wet genoemde minimum aantal kleuters. Dit minimum bedraagt 60 kleuters indien de school wordt gevestigd in een gemeente met 50.000 of meer inwoners en 20 kleuters bij schoolstichting in een gemeente met minder dan 50.000 inwoners.

2. Een verklaring, waarbij het bestuur zich verbindt om voordat met de bouw van de school wordt begonnen, als waarborgsom een bedrag van 10 procent van de stichtingskosten in de gemeentekas te storten.

3. Een opgave van het aantal kleuters, voor wie het gebouw ruimte moet bieden, en van het aantal lokalen, dat de school zal omvatten.

4. Een verklaring waaruit blijkt, dat het bestuur voor de nieuw te stichten school is aangesloten bij een groep bijzondere scholen, welke een commissie van beroep, als bedoeld in artikel 67, 6e lid, van de Kleuteronderwijswet hebben ingesteld.

Op de onder 1 genoemde verklaring mogen diè kleuters worden vermeld, die de kleuterschool zullen gaan bezoeken en die op de geplande openingsdatum tenminste vier jajir, doch niet ouder dan vijf jaar en zes maanden zullen zijn, terwijl hun woningen gelegen moeten zijn binnen een cirkel met een straal van drie kilometer, waarvan het middelpunt is de plaats van de te stichten school. De afstand van drie kilometer moet hemelsbreed gemeten worden.

Krachtens artikel 51, 4e lid, van de Kleuteronderwijswet mogen echter niet alle kinderen, die aan bovengenoemde eisen voldoen, medegeteld worden. Aangezien het mij gebleken is, dat verscheidene besturen dit wetsartikel niet op de juiste wijze interpreteren, is hieronder een "vertaling" van dit voorschrift afgedrukt.

Voor plaatsing op de onder 1 genoemde verklaring komen niet in aanmerking:

a. de kinderen, die op het tijdstip van de indiening der aanvrage reeds een bijzondere kleuterschool op minder dan 3 km. afstand van hun woning bezoeken of in de zes maanden, voorafgaande aan het tijdstip van de indiening der aanvrage, een bijzondere kleuterschool op minder dan 3 km.

afstand van hun woning hebben bezocht;

b. de kinderen, die een op méér dan 3 km. afstand van hun woning gelegen bizondere kleuterschool bezoeken, waarvan zij op het tijdstip van de indiening der aanvrage nog geen zes maanden leerling zijn geweest;

c. de kinderen, die na eerst een op minder dan 3 km. afstand van hun woning gelegen bijzondere kleuterschool te hebben bezocht zijn overgegajm naar een openbare kleuterschool, waarvan zij op het tijdstip van indiening van de aanvrage nog geen zes maanden leerling zijn geweest.

De onder a t/m c vermelde uitzonderingen gelden niet wanneer aanzienlijke toeneming of belangrijke verplaatsing van de bevolking in enig deel der gemeente of andere gewichtige omstandigheden tot de schoolstichting aanleiding geven.

Tenslotte wijs ik nog op het gestelde in artikel 51, 2e lid, der Kleuteronderwijswet. Dit artikel bepaalt, dat de Kroon, de Onderwijsraad gehoord, het wettelijk vereiste aantal kleuters lager kan stellen. Dit aantal kan echter nimmer op minder dan 20 worden gesteld. Uiteraard moeten ook deze kleuters voldoen aan de eisen, die hierboven zijn omschreven. Een Koninklijk Besluit tot verlaging van het aantal kleuters blijft gedurende 2 jaren na dagtekening van kracht. Als de stichting plaatsvindt met een door de Kroon verlangde stichtingsnorm kan het percentage van de te storten waarborgsom op 20 worden gesteld.

Laatstgenoemd wetsartikel wordt door de Kroon wel toegepast b.v. wanneer het gaat om een voorziening voor een minderheidsgroepering, die onderwijs verlangt overeenkomstig de eigen godsdienstige richting. In ieder geval moet aan de hand van een over te leggen prognose aangetoond worden, dat de (streek) school voldoende levensvatbaarheid zal beloven.

Enkele bij de V.G.S. aangesloten schoolbesturen hebben met toepassing van laatsgenoemd wetsartikel een kleuterschool kunnen stichten. Van een aantal andere schoolbesturen is een soortgelijk verzoek nog in behandeling bij de Kroon.

Schoolbesturen die aanleiding aanwezig achten om een kleuterschool te stichten, eventueel via de weg van een door de Kroon verlaagde stichtingsnorm, en hieromtrent nadere inlichtingen wensen, kunnen zich hiervoor tot mij wenden.

De algemeen secretaris van de V.G.S. J. J. Verhage

Dit artikel werd u aangeboden door: De Reformatorische School

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 november 1978

De Reformatorische School | 44 Pagina's

INFORMATIE VOOR SCHOOLBESTUREN

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 november 1978

De Reformatorische School | 44 Pagina's

PDF Bekijken