Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bestuurs INFORMATIE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bestuurs INFORMATIE

5 minuten leestijd

EXTRA LEERKRACHTEN BIJ HET GEWOON LAGER ONDERWIJS

Bij ministariële circulatie is aan de schoolbesturen o.a. medegedeeld, dat ten aanzien van de toekenning van extra leerkrachten ingevolge artikel 56, 2e lid, der Lager-onderwijs- wet 1920 de splitsings- en combinatienormen m.i.v. 1 augstus 1979 worden verruimd. Dit betekent dat, indien ook het aantal leerlingen daartoe aanleiding geeft, in het algemeen rijks vergoeding voor een extra onderwijzer zal worden verleend als:

- een klas van het eerste leerjaar noodzakelijkerwijs meer dan 33 leerlingen telt;

- een klas, gevormd door een combinatie van leerlingen van het eerste leerlaar, met leerlingen van het tweede leerjaar noodzakelijkerwijs meer dan 27 leerlingen telt;

- een klas van het tweede leerjaar noodzakelijkerwijs meer dan 35 leerlingen telt;

- een ongesplittste klas van één van de leerjaren drie tot en met zes mogelijk is en zulk een combinatie niet meer dan 35 leerlingen omvat.

Bij het vormen van combinaties mag het aantal leerlingen van een afgesplitst leerjaar dat aan een hoger of lager leerjaar wordt toegevoegdm, niet minder dan vijf bedragen.

Ook indien een school over lokalen beschikt die te klein zijn, gelet op het totaal aantal leerlingen, kan een gemotiveerd verzoek om toekenning van een extra onderwijzer worden ingediend.

In een verzoek om toekenning van deze faciliteit moeten verscheidene gegevens vermeld worden. Een opsomming daarvan treft men aan in het betreffende rondschrijven.

In die lijvige circulaire zijn tevens opgenomen:

a. de leerlingenschaal kleuteronderwijs, zoals deze per 1 augustus 1978 is ingevoerd. (Deze schaal stemt overeen met die, welke is afgedrukt in "De Reformatorische School" van april 1978);

b. de leerlingenschaal gewoon lager onderwijs, zoals deze zal gelden vanaf augustus 1979. (Deze schaal is gelijkluidend aan die, welke is vermeld in "De Reformatorische School" van februari 1979).

Voor het schooljaar 1979/1980 zal de geldende regeling taakrealisatie schoolleiding van kracht blijven. Dit houdt in, dat het indienen van een verzoek om toekenning van extra schooltijden achterwege kan blijven en dat een aanspraak voor het schooljaar 1979/1980 gebaseerd is op het wettelijk verplicht bestand aan leerkrachten voor dat schooljaar.

J.J. Verhage

DE BASISSCHOOL-NIEUWE STIJL

Op de weg die leiden moest naar de geïntegreerde school voor basisonderwijs ontmoet men belanghebbenden, die bezet zijn met diverse vragen. Hiertoe behoort ook de vraag: " Krijgt elke lagere school bij de invoering van de Wet op het basisonderwijs (streefdatum 1 januari 1983) de status van basisschool? "

Enige tijd geleden heeft Staatssecretaris Hermes een reden gehouden tijdens de jaarvergadering van de afdelingsraad voor kleuter- en basisonderwijs van de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs.

Een antwoord op bovengenoemde vraag kan men vinden in die rede, waarvan een samenvatting is afgedrukt in "School en Wet" van januarie 1979. Hieruit blijkt dat genoemde bewindsman zich op het standpunt stelt, dat gewaarborgd zal moeten zijn dat een vol doend aantal scholen voor kleuteronderwijs en lager onderwijs tot basisscholen nieuwe stijl kunnen worden getransformeerd. De staatssecretaris denkt daarbij aan de volgende mogelijkheden:

1. integratie van een lagere school met een of meer kleuterscholen;

2 de uitgroei van een lager school tot een basisschool;

3 de uitgroei van een kleuterschool tot een basisschool.

Veel zal afhangen van de gebouwensituatie en van de vraag in hoeverre men elkaar binnen een bepaalde richting kan vinden. Hoe de transformatie in de zgn. Overgangswet gestalte zal moeten krijgen is momenteel op het ministerie van is momenteel op het ministerie van onderwijs en wetenschappen in studie. Natuurlijk zal de transformatie eerst kunen intreden wanneer aan een aantal wezenlijke voorwaarden zal zijn voldaan. Indien bij de transformatie twee of meer scholen betrokken zijn, zullen deze in elk geval onder eenzelfde bevoegd gezag moeten staan en bovendien zal gegarandeerd moeten zijn dat de basisschool-nieuwe stijl voldoende levensvatbaarheid heeft.

Uiteraard kann hierbij niet als eis gesteld worden, dat de basisschool die na de transformatie zou ontstaan zóveel leerlingen moet hebben dat aan de stichtingsnorm voor een basisschool-nieuwe stijl wordt voldaan (200 leerlingen voor gemeente met meer dan 50.000 inwoners en 100 leerlingen voor gemeenten met 50.000 of minder inwoners). Dit zijn de stichtingsnormen, voorkomende in het onderwerp van de weet op het basisonderwijs. Het overgangsrecht zal ook hierin moeten voorzien.

In bovenbedoelde rede heeft de Staatsecretaris Hermes ook de vraag beantwoord of er na de invoering vand e Wet op het basisonderwijs nog plaats zal moeten blijven voor scholen-oude stijl. Die vraag moet z.i. in principe ontkennend worden beantwoord. In wezen zal de transformatie volledig moeten zijn. Nochtans moet de mogelijkheid niet uitgesloten worden dat aan een enkele school die, om welke reden dan ook, niet aan het integratieproces kon deelnemen, een zekere overgangsperiode wordt gegund. Een overgangsperiode waarin de oude en nieuwe stelsels tegelijkertijd bestaan, moet niet uitgesloten worden.

J.J. Verhage

KINDEROGEN TRANEN DROGEN

Stichting Woord en Daad start met landelijke aktie verkoop prentbriefkaarten.

Door de Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad worden mapjes prentbriefkaarten in omloop gebracht ten bate van haar projekten in de ontwikkelingslanden. De Stichting houdt zich nl. vooral bezig met projekten die de hulp aan kinderen beoogt. Naast financiële adoptie betreft dit het geven van onderwijs op basis- en vakscholen, voedsel- en kleding-programma's, alsmede steun aan wees- en kindertehuizen. Door de grote financiële steun, die van veel kanten ontvangen wordt, kan al veel leed worden verzacht. Er komen echter zoveel verzoeken om hulp, dat steeds weer op velen een beroep moet worden gedaan. De aktie wordt gevoerd onder het motto: "Kinderogen-Tranen drogen."

De serie omvat 18 kaarten, verdeeld in drie mapjes van zes stuks. Op de kaarten staat het kind in de ontwikkelingslanden centraal. Het gaat hier om kinderen uit Haiti, India, Griekenland, Guatemala, Nicaragua en de Philippijnen. De kaarten zijn fraai uitgevoerd in kleurendruk en kunnen voor elke verzending gebruikt worden. De prijs is f2, - per mapje. Bestellingen kunnen uitgevoerd worden met een minimum van 5 mapjes. Verzendkosten f 1, 70.

Vooral voor de akties op scholen is hier een prachtig alternatief voor wat betreft de kinderzegelaktie, welke door veel scholen niet meer gesteund wordt. Een mapje ter kennismaking wordt aan de scholen graag toegezonden. Helpt U allen mee: "Kinderogen- Tranen-drogen". Uw bestellingen kunt U richten aan: Bureau Woord en Daad, Westwagensstraat 71, Gorinchem. Tel.: 01830 - 3 25 50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juni 1979

De Reformatorische School | 56 Pagina's

Bestuurs INFORMATIE

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juni 1979

De Reformatorische School | 56 Pagina's

PDF Bekijken