Bekijk het origineel

Het plan van scholen 1984-1986

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het plan van scholen 1984-1986

Informatie

5 minuten leestijd

Eind oktober 1983 is het plan van scholen 1984-1986 in de Staatscourant gepubliceerd. Dit is het 15e plan sedert de inwerkingtreding van de Wet op het voortgezet onderwijs.

De staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, drs. N.J. Ginjaar- Maas, heeft op 29augustus 1983 overleg gevoerd met een V.G.S.-delegatie, bestaande uit de bestuursleden ds.M. Golverdingen en C.N. van Dis, zomede de bureau-medewerkers mr. P. Hugense en ondergetekende, over de aanvragen om opneming in dit plan van reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Dit overleg is niet zonder resultaat gebleken.

Uit dit plan blijkt dat een uiterst terughoudend en sober beleid met betrekking tot de toewijzing van scholen wordt gevoerd zulics gelet op de slechte budgettaire situatie en op het feit, dat - in het algemeen gesteld - ons land "volgepland" is met scholen en herschikking nodig is.

Gehonoreerde aanvragen

Op het plan van scholen 1984-1986 zijn de volgende reformatorische scholen geplaatst.

1. M.i.v. augustus 1984 zal een mavo/ havo-school te Apeldoorn voor bekostiging in aanmerking komen. De mavoschool was reeds in het plan van scholen 1983-1985 opgenomen als gevolg van de gegrondverklaring door de Kroon (in 1982) van een in 1979 ingesteld beroep.

2. De vereniging voor reformatorisch voortgezet onderwijs te Amersfoort heeft toestemming ontvangen om per augustus 1984 te starten met een leaoschool en voorts met de volgende afdelingen: l.t.o.-motorvoertuigentechniek, i.h.n.o.-afdeling en i.t.o.-afdeling (mechanische techniek en bouwtechniek). Zonder bekostigingsjaartal zijn in het plan van scholen opgenomen de eveneens te Amersfoort te vestigen scholen voor m.t.o. en m.e.a.o.

De school voor m.t.o. kwam reeds voor op het plan van scholen 1983-1985 als gevolg van het feit, dat de Kroon in 1982 een daartoe strekkend beroep gegrond verklaard heeft.

3. Voor de vijfde maal komen op het plan van scholen voor een school voor l.t.o. (met als afdelingen bouwtechniek, mechanische techniek en elektrotechniek) en een school voor l.h.n.o. te Rotterdam. Deze scholengemeenschap zal met ingang van augustus 1984 door het rijk bekostigd worden, hoewel thans nog geen zekerheid bestaat omtrent de plaats van de huisvesting in Rotterdam. 4. Aan de mavo/havo-scholengemeenschap "Voetius" te Goes zal m.i.v. augustus 1984 een atheneum toegevoegd worden. Dit atheneum was niet eerder op een plan van scholen geplaatst.

5. Wederom (nu voor de tweede maal) staan op het plan van scholen een school voor l.t.o. en l.h.n.o. te Krabbendijke. Een bekostigingsjaartal is nog niet toegekend. Het ontbreken van passende

huisvesting is de oorzaak hiervan.

Afgewezen aanvragen

Een aantal aanvragers werd geconfronteerd met een negatieve beslissing. Door een paar van de teleurgestelde aanvragers is beroep bij de Kroon ingesteld.

Afgewezen zijn o.a. de aanvragen van "Dordrecht" voor een school voor l.t.o. en l.h.n.o. en van "Gorinchem" voor een havo en een atheneum.

Dordrecht

Vóór de vaststelling van het plan van scholen 1984-1986 heeft de Kroon (op 17 augustus 1983) de beroepen van "Dordrecht" tegen de afwijzende beschikkingen inzake het niet opnemen in een plan van scholen van een l.t.o./ I.h.n.o.-school ongegrond verklaard. De Kroon overwoog hierbij o.m. dat hoewel de lokatie van de l.t.o./l.h.n.o.-scholengemeenschap te Rotterdam thans nog niet bekend is, niettemin kan worden aangenomen, dat deze scholengemeenschap voor leerlingen uit Dordrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam op een redelijke afstand zal komen te liggen. De leerlingen uit deze drie gemeenten maken ruim 40% uit van het totaal aantal geraamde leerlingen. Dientengevolge heeft de Kroon geoordeeld, dat de wettelijke getalsnorm van 262, 5 resp. 195 leerlingen niet zal worden gehaald en dat de overige door de appellant aangevoerde omstandigheden onvoldoende opwegen tegen het beneden deze norm blijvende aantal te verwachten leerlingen om deze scholen voor bekostiging in aanmerking te doen komen.

Gorinchem

Op 27 oktober 1983 heeft de Kroon het beroep van "Gorinchem" tegen negatieve beslissingen betreffende het niet

plaatsen van een atheneum op een plan van scholen eveneens ongegrond verklaard. De Kroon heeft hierbij overwogen, dat "Guido de Brés" te Rotterdam voor leerlingen uit Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Gorinchem en

Leerdam, uit welke plaatsen tezamen de appellant een aanzienlijk aantal leerlingen verwacht, op redelijke afstand ligt, nu deze scholengemeenschap van daaruit met openbaar vervoer binnen een uur kan worden bereikt. Op grond hiervan heeft de Kroon aangenomen, dat de getalsnorm van 255 leerlingen niet zal worden gehaald. Ook in dit geval heeft de Kroon gesteld, dat de overige door de appellant aangevoerde omstandigheden, onvoldoende opwegen tegen het beneden deze norm blijvende aantal te verwachten leerlingen om de school voor bekostiging in aanmerking te brengen. Op het eveneens op 14 april 1983 door de Raad van State behandelde beroep van "Gorinchem" tegen nietopneming in een plan van scholen van een havo-school heeft de Kroon nog geen beslissing genomen.

Mavo/havo-scholengemeenschap zonder atheneum

Het plan van scholen 1984-1986 is door staatssecretaris drs. N.J. Ginjaar-Maas vastgesteld nadat de vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen op 29 september 1983 mondeling overleg met haar had gevoerd over het conceptplan. Tijdens dit overleg verklaarde deze bewindsvrouwe van mening te zijn dat aan een mavo/havo-scholengemeenschap tevens een atheneum verbonden dient te zijn. Zij acht het evenwel onverantwoord daartoe in algemene zin over te gaan. Ingevolge de Wet op het voortgezet onderwijs zijn voor het stichten van een atheneum in een scholengemeenschap 255 leerlingen vereist.

J.J. Verhage.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1984

De Reformatorische School | 56 Pagina's

Het plan van scholen 1984-1986

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1984

De Reformatorische School | 56 Pagina's

PDF Bekijken