Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Werving en selectie van onderwijspersoneel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Werving en selectie van onderwijspersoneel

Bestuursinformatie

4 minuten leestijd

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen heeft het voornemen een wijziging van het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel te bevorderen in die zin dat daarin de verplichting voor de schoolbesturen zal worden opgenomen ter zake van het personeelsvoorzienlngenbeleid

een sollicitatiecode, houdende voorschriften inzake werving en selectie van personeel, In acht te nemen. Indien bedoelde maatregel zal worden getroffen zullen de schoolbesturen gedwongen worden een sollicitatiecode vast te stellen. Een code in deze zin zou men kunnen omschrijven als een samenhangend geheel van gedragsregels met betrekking tot de werving en selectie van onderwijspersoneel.

Bedoelde sollicitatiecode kan eerst vastgesteld worden nadat overleg gepleegd is met de personeelsorganisaties voor zover deze hun werkzaamheden uitstrekken over het aan de scholen verbonden personeel. Het bevoegd gezag kan een model van een sollicitatiecode afkomstig van bijvoorbeeld een schoolbesturenorganisatie overnemen. Uiteraard geldt hierbij dat net als bij een eigen ontwerp-regeling overleg met de desbetreffende personeelsorganisatie(s) dient plaats te vinden.

Met bovengenoemde maatregel wordt beoogd de rechtspositie van de sollicitant te verbeteren.

De schoolbesturenorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die deel uitmaken van de Commissie Besturenorganisaties voor overleg in zaken betreffende de rechtspositie van het onderwijspersoneel, hebben de voorgestelde regeling unaniem afgewezen om de volgende redenen.

1. Naar het oordeel van bedoelde overleg­

partners heeft de regeling geen wettelijke basis. De artikelen 20, tweede lid, van de Wet op het basisondenwijs, 28, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal ondenwijs en het voortgezet speciaal ondenwijs, 23, derde lid, van de Wet op het leerlingwezen en 55 van de Wet op het hoger beroepsondenwijs, waarop de minister de regeling wil baseren, geven limitatief aan over welke ondenwerpen voorschriften bij Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld kunnen worden.

Voorts kan gesteld worden, dat de genoemde wetsartikelen betrekking hebben op personeel met een dienstverband en niet op sollicitanten (nog niet benoemd personeel).

2. De schoolbesturen hebben geen behoefte aan een verplichting een sollicitatiecode vast te stellen, omdat zij deze op eigen initiatief reeds in acht nemen. Bedoelde organisaties hebben dan ook gepleit voor het respecteren door de overheid van de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de schoolbesturen met betrekking tot deze aangelegenheid.

De vraag kan gesteld worden of een door de overheid opgelegde regeling werving en selectie ondenwijspersoneel in strijd is met artikel 23 van de Grondwet.

Een van de belangrijkste pijlers van de vrijheid van onderwijs is het sedert 1917 expliciet in de Grondwet gewaarborgde recht tot benoeming van docenten door de schoolbesturen (thans artikel 23, zesde lid).

De vrijheid van aanstelling door het bevoegd gezag van een bijzondere school impliceert niet, dat ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden geen wettelijke eisen kunnen worden gesteld. Op al hetgeen de rechtspositie van het onderwijspersoneel betreft, pleegt de wetgever - naast hetgeen in het Burgerlijk Wetboek reeds met betrekking tot de arbeidsovereenkomst als aanvullend recht is geregeld - voorschriften te

geven.

De minister staat op het standpunt dat artikel 23 van de Grondwet zich niet principieel verzet tegen een regeling als hierboven bedoeld.

Werving en selectie van ondenwijspersoneel is een zaak die onlosmakelijk verbonden is met de grondwettelijk gewaarborgde benoemingsvrijheid in het (bijzonder) ondenwijs. Het is om deze reden dat voor het onderwijsveld naar venwachting volstaan zal worden met het opnemen in het Rechtspositiebesluit Ondenwijspersoneel van de verplichting voor de bevoegde gezagsorganen een sollicitatiecode vast te stellen zonder voonwaarden te stellen omtrent de inhoud daarvan.

Hoewei het inachtnemen van duidelijke door de schoolbesturen vastgestelde regels met name met betrekking tot de benoemingsprocedure van personeel sterk aanbeveling verdient, dient de te verwachten regeling naar mijn mening van de hand gewezen te worden. Zulks niet alleen vanwege het ontbreken van een wettelijke basis voor het vaststellen daarvan, doch mede gelet op de dwang die de schoolbesturen hierdoor opgelegd wordt.

Indien een regeling van vermelde strekking niet strijdig is met artikel 23 van de Grondwet moet naar mijn oordeel wel geconcludeerd worden, dat het desbetreffende voorschrift haaks staat op de uitgangspunten en doelstellingen van de door het kabinet blijkens het regeerakkoord voorgestane deregulering (terughoudendheid met regelgeving) en versterking van de autonomie van de schoolbesturen.

Indien het hierboven geschetste voornemen van de minister tot uitvoering wordt gebracht, kunnen de aangesloten schoolbesturen te zijner tijd een reactie van het VG.S.-bureau ven/vachten omtrent de mogelijk te volgen gedragslijn ter uitvoering van het dan in het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel opgenomen voorschrift.

J.J. Verhage.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juli 1987

De Reformatorische School | 76 Pagina's

Werving en selectie van onderwijspersoneel

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juli 1987

De Reformatorische School | 76 Pagina's

PDF Bekijken