Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Invoering van het klachtrecht in het onderwijs (deel 3)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Invoering van het klachtrecht in het onderwijs (deel 3)

4 minuten leestijd

In het bestek van het derde artikel moet ik voorbij gaan aan de onduidelijkheid die er dreigt te ontstaan tussen de diverse klacht- en beroepsprocedures.In dit derde deel over de invoering van het klachtrecht ga ik nog in op meer praktische punten die de invoering van het klachtrecht veronderstelt.

Het wetsvoorstel bevat een aantal bepalingen die moeten verzekeren dat de voorgestelde procesgang met voldoende rechtswaarborgen omkleed is.

Zo moet het bevoegd gezag een regeling treffen voor de behandeling van klachten. Deze regeling moet in ieder geval het volgende vermelden:

a. De instelling van een klachtencommissie, die klachten behandelt. De klachtencommissie moet uit ten minste drie leden bestaan, onder wie een voorzitter die geen deel uitmaakt van het bevoegd gezag en niet werkzaam is voor of bij het bevoegd gezag. De regeling moet waarborgen dat aan de behandeling van een klacht niet wordt deelgenomen door een persoon op wiens gedraging de klacht rechtstreeks betrekking heeft.

b. De wijze waarop de klachtencommissie haar werkzaamheden verricht.

Zo moeten de klager en degene over wie is geklaagd de gelegenheid krijgen om hun zienswijze mondeling of schriftelijk toe te lichten en om zich bij de behandeling van een klacht te laten bijstaan.

c. De termijn waarbinnen de klager een klacht kan indienen.

d. De termijn waarbinnen schriftelijk mededeling plaatsvindt aan de klager, aan degene over wie is geklaagd en aan het bevoegd gezag van het oordeel van de klachtencommissie en hoe bij noodzakelijke afwijking van deze termijn wordt gehandeld.

De klachtencommissie dient zich volgens het wetsvoorstel overigens niet alleen een oordeel te vormen over de gegrondheid van de klacht, maar kan dit oordeel ook vergezeld laten gaan van aanbevelingen. In de op de klachtenregeling betrekking hebbende bepalingen is vermeld dat de klachtencommissie zich een oordeel vormt over de gegrondheid van de klacht. Door de VGS is bepleit om, mede ter vermijding van onduidelijkheid daarover, in de desbetreffende bepalingen op te nemen dat de klachtencommissie slechts marginaal mag toetsen en dus alleen tot een gegrondheid van de klacht kan komen indien het van oordeel is dat het bevoegd gezag en/of het personeel na afweging van de in aanmerking komende belangen in redelijkheid niet hebben kunnen komen tot de in het geding zijnde gedraging en/of beslissing dan wel het nalaten daarvan. Een marginale toetsing voorkomt dat de klachtencommissie teveel de plaats van het bevoegd gezag gaat innemen bij de beoordeling van een klacht.

Het bevoegd gezag deelt de klager en de klachtencommissie binnen vier weken na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en zo ja welke. Bij afwijking van de vermelde termijn van vier weken moet het bevoegd gezag binnen die termijn daarvan met redenen omkleed mededeling doen aan de klager en aan de klachtencommissie onder vermelding van de termijn waarbinnen het bevoegd gezag zijn standpunt bekend zal maken.

Het wetsvoorstel bevat een geheimhoudingsbepaling. Degene die betrokken is bij de uitvoering van de klachtenregeling en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijze moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Gegevens die betrekking hebben op een klacht worden bewaard op een plaats die uitsluitend toegankelijk is voor de leden van de klachtencommissie en het bevoegd gezag.

Ten aanzien van de financiële gevolgen van het wetsvoorstel vermeldt de memorie van toelichting 'dat er ook nu op scholen veelal reeds regelingen / mogelijkheden bestaan om te klagen. Dit wetsvoorstel biedt daartoe een duidelijke en structurele mogelijkheid die niet kostenverhogend hoeft te werken. Er mag van worden uitgegaan dat een goed uitvoerder van de wet weinig klachten zal tegenkomen. Verder zal een ingediende klacht het administratief apparaat van de school nauwelijks belasten, hoogstens in logistieke zin. De regeling heeft een kaderstellend karakter een heeft naar verwachting niet tot gevolg dat het aantal klachten belangrijk zal toenemen. Dit wetsontwerp heeft daarom geen budgettaire gevolgen', in verband daarmee is door de VGS gesteld dat los van de invoering van het schoolplan en de schoolgids, alléén al de buitengewoon ver strekkende reikwijdte van de in het wetsvoorstel opgenomen klachtenregeling duidelijk maakt dat als gevolg van de in het wetsvoorstel neergelegde verplichtingen de desbetreffende onderwijsinstellingen andermaal worden geconfronteerd met een kostenverhoging die niet door de rijksoverheid bekostigd wordt. De op dit moment al niet adequate bekostiging van administratie, beheer en bestuur zal door de invoe-ring van de onderhavige voorstellen nog zorgwekkender worden. Inmiddels moet dan ook de vraag worden beantwoord of het zorg dragen voor een meer toereikende bekostiging van de desbetreffende onderwijssectoren niet meer bijdraagt aan een verbetering van de 'kwaliteit van het onderwijs' dan de in het wetsvoorstel neergelegde maatregelen tesamen dat kunnen doen.

Tot slot wordt nog vermeld dat door het VGS-bureau wordt gewerkt aan het opstellen van een model-klachtenregeling voor het primair onderwijs. Bovendien zal het in maart 1997 aan de bij de VGS aangesloten schoolbesturen voor voortgezet onderwijs toegezonden 'Groei-model klachtenprocedure reformatorisch voortgezet onderwijs' worden aangepast aan de terzake in het wetsvoorstel neergelegde voorschriften.

V.A. Smit

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1998

De Reformatorische School | 40 Pagina's

Invoering van het klachtrecht in het onderwijs (deel 3)

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1998

De Reformatorische School | 40 Pagina's

PDF Bekijken