Bekijk het origineel

Christus, het rijsje uit Isaï’s tronk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Christus, het rijsje uit Isaï’s tronk

7 minuten leestijd

Want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isdi; en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen.

Jes. 11 : 1

II.

Bovennatuurlijk is de geboorte van Christus. De scheut uit de wortelen van Isaï is het wonder Gods, gewrocht tot de zaligheid van Gods uitverkorenen, die in Adam verdoemelijk lagem voor Hem. Dat bovennatumrlijke wonder heeft de engelen bewogen tot de hemelse lofzang in Bethlehems velden, en het heeft de herders, wien het verkondigd is, met hemelse blijdschap vervuld en hen doen wederkeren verheerhjkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En door alle eeuwen heen, zal dit wonder aller wonderen. God geopenbaard in het vlees, Gods uitverkoren volk verheugen en de mond openen om Hem lof en aanbidding te geven. Die kwam ia ons vlees en bloed. In het wonder in de kribbe is de volvoering van het welbehagen des Vaders; daarom heeft Zich Gods eengeboren Zoon gegeven, het is gewrocht van de Heilige Geest. God Drieënig heeft de afgehouwen tronk een "éiprait doen voortbrengen. O, dat wij in waarheid Kerstmis mochten houden; dat het Kerstwonder ons geopenbaard werd.

Van nature zien wij van dit wonder niets. De wereld viert Kerstfeest, zonder Christus. Kerstbomen en Kerstlicht en Kerstgeschenk nemen de plaats van Davids Heere in. Zo kan zelfs in de herberg Kerstfeest gevierd worden. Waarlijk voor zulk een feest is de kerk niet nodig. Maar Gods volk is beter bereid. God wil aan Zijn ellendig en arm volk de geboren Sions Koning openbaren, aan Wie al wat aan Hem is gans begeerlijk is. Hij draagt de Banier boven tienduizend. Voor al him zonden is hier betaling; voor al hun ongerechtigheden is deze Spruit de Fontein. In Hem heeft God de Vader een welbehagen in de mensen. Eeuwige zaligheid is in Hem voor Adams zonen en dochteren. En dat bovennatuurlijke wonder is verheerlijkt, toen naar de mens gesproken, het met Davids huis was afgedaan. O, zo was en is het steeds met de wonderen Gods tot de zahgheid der Zijnen. God heeft Zijn volk gehouwen uit de rotssteen van de oude Abraham en gegraven uit de bornput van een verstorven Sara. Uit het onmogelijke is Abrahams zaad voortgebracht. In Egypte is het graf airede gegraven voor Jacobs zaad. De wrede tiranny van Farao moordt alle knechtkens der Hebreeën uit. Maar God behoudt het verloren volk door het bloed van 't Lam. Babels heerschappij stelt Jeruzalem tot puinhopen, maar de getrouwe Jehovah opent de poorten des doods. En toen geheel de wereld riep; het is afgedaan met Davids huis; toen een Edomiet op Davids troon zat, toen heeft God een scheut verwekt uit de afgehouwen tronk van Isaï.

Verloren; ja eeuwig verloren is het met ons allen in Adam, maar hier is verlossing voor verlorenen. Dit is de troost voor Gods arme volk. Het leert zich verloren kennen voor God. De overtuiging van de zonde, de onkreukbare eis van Gods rechtvaardigheid leggen de. ziel in de banden des doods. O, er is geen uitkomst. Te laat! zo wordt van alle zijden geroepen; uw tijd is voorbij gegaan. En bekennen moeten deze zielen het, dat God eeuwig recht is, zo Hij ze zou verdoemen. Maar o, wonder van genade, zie als het te laat is voor ons; als alles afgesneden schijnt, is er hulpe besteld bij een Held, Die verlossen kan. O komt en aanschouwt de zone Davids uit de afgehouwen tronk van Isaï. In Hem is gerechtigheid en sterkte. Hij redt van de dood.

Het worde bij'ons gans verloren; eeuwig te laat; afgesneden, opdat het bovennatuurlijk wonder van de komst van Christus in ons worde verheerlijkt. Een rijsje is voortgekomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Jesaja's profetie van het rijsje uit de afgehouwen tronk van Isaï bepaalt ons in de tweede plaats

' hij de diepe vernedering van Christus. De geboorte uit Maria, op zichzelf beschouwd, is de Taekwaammaking tot het Middelaarsambt. De Middelaar moest zijn waarachtig God en, waarachtig en rechtvaardig mens. Hij was en bleef God. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Maar Hij werd mens. Het lichaam is Hem van de Vader toebereid. Van eeuwigheid is Hij gezalfd wat betreft Zijne verordenering; in de tijd is Hij bekwaamgemaakt door de aanneming van onze menselijke natuxu". Maar hoe is Hij geboren. Die als Middelaar is de Koning der Koningen en de Heere aller heren? Hoe is Hij voortgebracht, voor Wie geen aards paleis heerlijk genoeg was, om Hem te ontvangen? Hij is gekomen in zulk een diepe vernedering, dat Hij een spruit werd uit de afgehouwen tronk van Isaï en een scheut uit zijne wortelen. Gods eigen en natuurlijke Zoon, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, is mens geworden. Hij was en is en blijft God, bovenal te prijzen in der eeuwigheid. Maar Hij heeft Zijne Goddelijke heerlijkbeid^Érborgen-achter het voorhangsel der menselijke natum: , ja zelfs in die menselijke natuur het gebruik Zijner eeuwige deugden afgelegd. Hij was en bleef de Almachtige en Hij werd geboren in diepste afhankelijkheid. Hij was en bleef deze God, Wiens is de hemel en de aarde en Hij lag neder in diepste armoede. Hij, Die rijk was, is arm geworden om der wille van Zijn volk, dat arm was en met schuld en zonden beladen. Hem was en bleef als God de heerlijkheid bij de Vader; de engelen aanbaden Hem en zongen Zijn lof en zie. Hij daalt in zulk ene vernedering, dat Hij als de Spruit en Scheut uit de afgehouwen tronk van Isaï, een verachting der wereld wordt. Voor Hem is geen plaats in de herberg te Bethlehem. Er staat niet, dat in die herberg geen plaats was, maar voor henlieden, voor Jozef en voor Maria onder wier hart Christus naar het vlees gedragen wordt; voor de Koning Sions is in de herberg geen plaats. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen in een beestenstal en is nedergelegd in doeken gewonden en in de kribbe, als een zwakke en tedere spruit uit Isaï's tronk. Die diepe vernedering van Christus wordt in Jesaja's profetie aangekondigd en deze profetie is vervuld in het Kerst-wonder. Die diepe vernedering van de Middelaar was noodzakelijk, om Zijn volk te redden van het verderf, waarin het zich door erf- en dadelijke zonden had gestort. Deze vernedering was er ene tot de dood. In de geboorte in de beestenstal en in het nederliggen in doeken gewonden en in de kribbe wordt de beloofde Messias reeds in de wereld ingedragen als de Borg en Middelaar Zijns volks, die het kopen zal met de prijs van Zijn bloed in de dood des kruises. Op geen andere wijze kan aan het door de zonde geschonden recht Gods voldaan worden, dan door de vernedering van Hem, Die reeds van eeuwigheid met Zijn hart Borg geworden is voor de uitverkorenen. De diepe vernedering van de Zone Gods is het onbevattelijke wonder van Gods eeuwige liefde. God de Vader gaf Hem, Zijn eengeboren Zoon; God de Heilige Geest wrocht Zijn menselijke natuur uit Maria; God de Zoon gaf Zichzelf uit eeuwige, loutere liefde tot de Zijnen. Deze Spruit is de volkomen Zaligmaker. Hij alleen redt van de dood en buiten Hem is er geen zaligheid. O, hoe zullen allen bedrogen uitkomen, die Christus missen! Hij is gezet tot een val van velen. Noch onze goede werken; noch ons godsdienstig leven; noch onze tranen en aandoeningen kunnen Gods recht voldoen. Zal het wel met ons zijn, dan moeten wij een Borg voor onze schuld door het gelqof verkrijgen. Och, of de Heere ons alles verzaken deed buiten Hem. Wij gaan met rasse schreden de eeuwigheid tegemoet en zo wij niet onder onze schuld en zonden vernederd worden en onszelf verloren leren kennen voor God, zullen wij bij de dood naakt bevonden worden. Wij zijn te rijk om tot deze Spruite in een beestenstal te komen. O, Kerstfeestvierders, dat uwe ogen geopend werden eer gij ar zingende en vreugd bedrijvend in eeuwige verwoesting nederstort. Er is slechts één Naam de mensen onder de hemel gegeven door Welke wij moeten zalig worden. Die Naam draagt de Spruite Davids. Met minder dan Christus kan niemand voor God bestaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 december 1949

De Saambinder | 4 Pagina's

Christus, het rijsje uit Isaï’s tronk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 december 1949

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken