Bekijk het origineel

Geef het heilige de honden niet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Geef het heilige de honden niet

4 minuten leestijd

Deze woorden zijn niet ongepast in onze tijd van' gruwelijke doorbreking in de zonden en. ongerechtigheden, waarmede ook ons volk zich al meer en meer rijp maakt voor de ondergang door het rechtvaardig oordeel Gods. Welk een vreselijke ontheiliging wordt allerwege wa'argenomen van dé ordinantiën des Heeren, door openbare 'vertreding van Gods Woord en Wet. Hoe rijk gezegend en boe hoog boven vele anderen verheven stond eens ons volk, toen Gods Woord en Wet het richtsnoer van het leven was, doch hoe klein en arm is thans ons volk, wegzinkende in het moeras van ellende op staatkundig en kerkelijk gebied, nu de paden des Heeren zijn verlaten en een al verdere afglijding wordt waargenomen van de ordinantiën des Heeren, die eens ons volk zo heilig waren. Niet alleen wordt die ontheiliging waargenomen in de bnite openbaring der wereld, die met Gods Woord heeft afgerekend, doch ook bij degenen die met Gods Woord in de hand een godsdienst hebben naar de mens. Paulus getuigt daarentegen dat het Evangelie, dat hij predikte, „niet" was naar de mens. Men zoekt een godsdienst buiten de ware God en wil een Christendom, waar geen plaats in is voor de Christus der Schriften. Een ijver wordt bemerkt in onze tijd om de wereld te brengen tot de kerk, doch men doet in 't wezen der zaak niet anders dan de kerk verwereldlijken. Vele zonden zijn tegenwoordig ook geen zonden meer, zo zelfs dat wel mag gevraagd worden wat eigenlijk nog zonde is. Alles wordt goed gepraat en met een vroom vernisje overdekt. Zelfs de bioscoop, het voorportaal der hel, is al verchristelijkt. Velen, waar anders van mocht worden verwacht, praten de z.g. Christelijke bioscoop ook al goed. Van deze gruwelijke afzakking maakt de vijand een dankbaar gebruik. Het is satan precies gelijk, de mens vroom of goddeloos naar de rampzaligheid te voeren. Hoofdzaak is bij hem zijn vangst te behouden en af te voeren tot het eeuwig verderf. Zijn er tijden van Christelijkheid of zelfs Gereformeerdheid, welnu dan is hij dat ook met al zijn listen. Zie dat maar in onze tijden. Met grote letters wordt telkens boven de deuren der bioscoop een Bijbels onderwerp aangekondigd als stuk van vertoning. Gods Woord alzo door de hellemachten als een speelbal voor de mens gesteld en de heilrijke geschiedenissen daarin beschreven tot een vermaak gegeven van de zinnelijke lusten van de verdorven mens. De deputaten bij de Hoge Overheid hebben dan ook al verschillende malen een ernstig bezwaarschrift gezonden aan Zijne Excellentie de Minister van Binnenlandse Zaken, waarin ^j telkens gewezen hebben op deze schrikkelijke ontheiliging van Gods Woord en vermenigvuldiging der zonden. Met de meeste aandrang hebben zij verzocht deze voorstellingen te verbieden. Ook hebben zij gevraagd maatregelen te nemen om 't daarheen te leiden dat de Burgemeesters en Wethouders bevoegdheid verkrijgen deze films te verbieden, daar zij thans, krachtens de wettelijke bepalingen, deze bevoegdheid niet bezitten. De vorige maand is door Deputaten nóg een krachtig protest gezonden - aan de Minister,, in verband met de vertoning van de film „David en Bathseba". Daarin hebben zij erop gewezen hoe ojp weerzinwekkende wijze een zonde tegen het 7e gebod zó wordt voorgesteld, dat inplaats van hierdoor te waarschuwen tegen dit schrikkelijk kwaad, men dit zelfs nog meer bevorderlijk maakt. Ook hebben zij niet verzwegen dat Gods Naam door dit alles op een gruwelijke wijze wordt onteerd en Zijn Woord en Wet schrikkelijk worden miskend. Op dit schrijven werd nog geen antwoord ontvangen. Dat de Heere ons geve in die ware vernedering des harten door schuldbesef gèh-offen en verslagen in het stof der verootmoediging voor Hem te bukken in boete en berouw. Nooit toch zal God de zonde ongestraft voorbijgaan. Hij eist van de overheid en van de onderdaan zowel als van ieder perjtoonlijk naar Zijn Woord en Wet te leven en zal eens rekenschap vorderen van eert ieder onzer van al onze daden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 april 1952

De Saambinder | 4 Pagina's

Geef het heilige de honden niet

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 april 1952

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken