Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kerknieuws

3 minuten leestijd

Beroepen te Giessendam, Meliskerke en Oostkapelle, Chr. v. Dam te Rotterdam; te Ridderkerk A. Vergunst van Rotterdam.

KORT VERSLAG VAN DE VERGADERING DER CLASSIS ROTTERDAM DER GEREF. GEMEENTEN, GEHOUDEN OP MAANDAG 12 DECEMBER 1960 TE ROTTERDAM

Namens de roepende kerk van Rotterdam West opent Ds. L. Rijksen de vergadering. Hij laat zingen Psalm 84 : 6, leest Jesaja 22 : 15—25 en gaat voor in gebed. Daarna roept de tijdelijke praeses allen een hartelijk welkom toe en spreekt hij een inleidend woord naar aanleiding van het voorgelezen schriftgedeelte. Bij het nazien van de lastbrieven blijkt dat één gemeente niet is vertegenwoordigd. De classis spreekt hierover haar afkeuring uit, en besluit dit schriftelijk aan de betreffende kerkeraad mede te delen. De overige gemeenten zijn alle wettig vertegenwoordigd. Het moderamen wordt als volgt samengesteld: Ds. G. A. Zijderveld, bij toerbeurt praeses; Ds. H. Rijksen en Ds. C. Molenaar, assessoren; ouderling D. W. J. Rietveld, scriba en ouderling J. v. d. Spek, quaestor. De notulen der vergadering van 12 september 1960 worden vastgesteld. Van de classis Tholen is een schrijven ingekomen, waarin verzocht wordt, dat de classispredikanten enkele vrije zondagen in de classis Tholen zullen besteden. De classis kan hierin niet regelend optreden, daar de leraren zelf de beschikking hebben over hun vrije zondagen. Dezen zeggen echter toe met de nood in de Classis Tholen rekening te zullen houden. Een schrijven van een broeder, die bezwaard is over een besluit van de vorige Classisvergadering, kan niet in behandeling genomen worden, daar deze zaak niet eerst op de kerkeraad behandeld is. Door Ds. Chr. van Dam en Ds. L. Rijksen wordt gerapporteerd dat in één der gemeenten kerkvisitatie gehouden is, waarbij enkele moeilijkheden tot bevredigende oplossing gekomen zijn. Op verzoek van één der gemeenten worden inlichtingen gegeven over de Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis

voor Rotterdam Zuid en omstreken. Hierbij wordt gewezen op de noodzakelijkheid dat zulk een ziekenhuis ten spoedigste gevestigd wordt, daar velen van onze mensen bij spoedgevallen in een rooms ziekenhuis moeten worden opgenomen. Geadviseerd wordt steun te verlenen. Op verzoek van Rotterdam West wordt besloten in alle gemeenten der Classis kerkvisitatie te houden. De regeling hiervan wordt aan de scriba opgedragen. Van één der gemeenten heeft een lid zich in de Pinkstergemeente laten overdopen. De kerkeraad heeft deze persoon laten weten, dat hij zich door deze daad losgemaakt heeft van de gemeente, en dat hij eerst na een zekere proeftijd en na het doen van schuldbelijdenis weder als lid zal kunnen worden opgenomen. Hierover wordt het oordeel van de Classis gevraagd. De Classis spreekt uit, dat de kerkeraad deze zaak op zeer juiste wijze heeft behandeld, en adviseert de gemeenten, in voorkomende gevallen, op dezelfde wijze te handelen. Een vraag van een kerkeraad kan niet in behandeling genomen worden, daar deze betrekking heeft op de handeling van een andere kerkeraad. Geadviseerd wordt tot samenspreking. Bij de rondvraag wordt gevraagd of het opnemen van een preek op een taperecorder kan worden toegestaan. De Classis spreekt uit, dat dit in de vrijheid van iedere kerkeraad gelaten moet worden. Poortugaal deelt mede, dat te Spijkenisse een afdeling gevestigd is. De onkosten worden verrekend en als roepende kerk voor de D.V. 13 maart 1961 te houden vergadering wordt Capelle a. d. IJssel aangewezen. De praeses sluit daarna de vergadering en eindigt met dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 december 1960

De Saambinder | 4 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 december 1960

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken