Bekijk het origineel

De brief aan de gemeente van THYATIRE 2

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De brief aan de gemeente van THYATIRE 2

5 minuten leestijd

Welk een heerlijke vertroosting voor de kinderen Gods te Thyatire! Hij, de eeuwige Zoon des Vaders, Die van Zichzelf getuigt, dat Zijn ogen zijn als een vlam vuurs, zegt dat Hij het weet, dat hun harten in liefde tot Hem uitgaan. En waar liefde tot God in het hart gevonden wordt, is de vrucht daarvan liefde tot de naaste, want wij lezen:

„en dienst". Haar dienst is een liefdedienst, zowel ambtelijk — in het voorzien van de nood der armen en behoeftigen — als persoonlijk — in het dienen van elkander door de liefde en het dragen van elkanders lasten. Zij volgt het voorbeeld van de getrouwe Zaligmaker, Die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. En dat alles is door het geloof in Hem, zodat Hij spreekt: „en geloof". De Heere spreekt eerst van de liefde van Zijn kinderen, daarna van hun geloof. In Efeze is dat anders; daar staat het geloof op de voorgrond: zij kunnen de kwaden niet verdragen, en beproeven de geesten of ze uit God zijn, doch daar is de liefde verkoeld. Maar in Thyatire brandt een heilig vuur van liefde; en het geloof is door de liefde werkzaam. De Heere noemt hier niet enkel het geloof als een eenmaal ingestorte genade, maar Hij bedoelt de geloofswerkzaamheden, de gelovige gebruikmakingen van de volheid, die in Christus Jezus is. Het is het geloof, waarvan Paulus in Hebreen 11 : 1 zegt, dat het is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.

„en uw lijdzaamheid". De gemeente van Thyatire — in welke naam het woord „offer" ligt — heeft voor de Naam en de zaak des Heeren reeds vele offers gebracht. Zij heeft vervolgingen verdragen, zonder opstand; ja, zij heeft de Heere mogen liefhebben in de hitte der verdrukking. Geduldig en getrouw hebben Zijn kinderen volhard en zijn zij staande gebleven in de bestrijdingen van de zijde der vijandige wereld. Zij hebben, ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, het kruis verdragen en de schande veracht, en met lijdzaamheid gelopen de loopbaan, die hun werd voorgesteld, „en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste". Er is dus toename in de werken des geloofs en der heiligmaking, in tegenstelling met de gemeente van Efeze, die de leer wel ijverig vasthoudt, maar die door de verkoeling van de liefde steeds minder de vruchten des Geestes openbaart. Er is in Thyatire toename van de geloofswerkzaamheden. Welk een uitnemende lof wordt er over de gelovigen uitgesproken. Zij hebben gewoekerd met de gaven, die God hun gaf, en zijn niet moede geworden. Integendeel, de werkzaamheden zijn toegenomen, de ijver voor de Naam des Heeren, de drang der heilige liefde tot Christus is groter, dieper geworden.

De Heere kan Zijn brief echter niet met deze goedkeuring besluiten. Ook Thyatire heeft Zijn ernstige bestraffing nodig. Er is in de gemeente een kwaad ontstaan, dat steeds dieper ingrijpt. De gemeente wordt hierover dan ook ernstig aangesproken. Haar zonden worden door de Heere in helder daglicht gesteld. Het Goddelijk „maar" wordt over haar uitgesproken; er is iets, wat een scherpe tegenstelling vormt met al hetgeen waarover de Heere de gemeente zo liefdevol prees. Satan heeft ook hier geprobeerd het Godswerk te verwoesten en de gemeente te verstrooien. Hij duldde het niet, dat er in de gemeente zoveel liefde en eerbied was voor Hem, door Wie hem de kop werd vermorzeld. Daarom is hij als een engel des lichts de gemeente binnengeslopen om de zielen van Gods kinderen te verleiden. En ogenschijnlijk is het hem nog gelukt ook. Want het bederf is zó diep in de gemeente doorgedrongen, dat zelfs de dienstknechten des Heeren door zijn helse listen verleid worden. „Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u". De bedoeling van het woord „weinige" is niet dat het kleine dingen zijn, waarover de Heere de gemeente bestraft. Neen, want ook de zonde van Zijn kinderen in Thyatire moet de Heere uit kracht van Zijn heiligheid straffen. Hij wil echter de gemeente nog waarschuwen. De inhoud van Zijn brief is al even ernstig en aangrijpend als de aanhef. Het is alsof de Heere Zijn vinger dreigend en waarschuwend over de gemeente opheft, als Hij zegt:

„dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten". Het is dus een vrouw, die de gemeente naar de ondergang tracht te voeren; een vrouw, die zichzelf uitgeeft voor een profetes. Sommigen menen, dat hier niet letterlijk de persoon van een vrouw bedoeld wordt. Doch het is eigenlijk duidelijk genoeg, dat het wel degelijk een vrouw is, die de gemeente des Heeren is binnengedrongen, en die, in de macht van de vorst der duisternis, voor de gemeente een zeer groot gevaar betekent. Haar Invloed ten kwade is zo groot, dat de engel der gemeente er niet meer tegenop kan. Hij laat het zelfs toe, dat zij leert. Met haar schone gaven en groot verstand weet zij het zover te krijgen, dat het grootste gedeelte der gemeente gelooft, dat zij een profetes is. In haar hart is echter een bron van haat en vijandschap tegen Christus en Zijn ware volgelingen. Zij is een onzalige fontein van zonde en ongerechtigheid, zy is gelijk Izebel, de vrouw van de zwakke koning Achab, die met haar Baalsdienst de kinderen Gods van die tijd verdrukte en benauwde. Zij verbreidt het kwaad der nikolaieten, waarvan de Heere in de brief aan de gemeente van Efeze zegt, dat Hij het haat.

Rotterdam-Z

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 mei 1961

De Saambinder | 4 Pagina's

De brief aan de gemeente van THYATIRE 2

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 mei 1961

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken