Bekijk het origineel

ONDERWIJS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

ONDERWIJS

4 minuten leestijd

Godsdienstonderwijs op de openbare school H'oe langer hoe meer - gaat men over het algemeen inzien, "dat de leerlingen, die 'de christelijke school niet hebiben 'bezocht, in kennis van de Bijlbel schromelijk achterstaan bij die kinderen, 'die wel op een chrisiteüjke school zijn geweest. Hoe zou 'het ook anders 'kunnen? Veel uitdruk'kinigen - in onize taal staan to verband met de Bijbel, en 'telkens ondervindt men welk een grote invloed de Heiliige Schrift in onize samenleving 'heeft gehad en - nog - heeft. Het kan 'gebeuren, dat een onderwijzer privaaties geeft aan iem'and, idie wat bijgewerkt moet worden. De loniderw'ijzer 'ovexihoort de afligemene geschiedenis over Israël. De 'leerling, diie bijigeweikt m'oet Tvorden, is op een 'openbare sch'ool 'geweest. Wat staat zo'n onderwijzer dan te kijken 'van 'de antwoorden, die ihij te horen krijigt. Wat weini'g (inzicht toch en hoe groot is het mankement to 'kennis betreffende de aliereenvoudigste zaken, 'die met het Woord van God to verband staan.

Nu igaat men schier aUerwege die leemte opvuiUen 'door zoveel mogelijk godsdienstonderwijs te geven op de 'openbare scholen. lOp de lagere scholen 'heet 'dat „Bij'bel- - of godsdienstooiiderwijs" en op de hogere noemt men het „kul^tuurgeschiiedenis ivan het christendom". De aanpak is deels toterkeiikelijk, deels ihetoben ée keiPken er zich 'af^onder'lijk voor to'geaet. Wordt het onderwijs (intarfcerikelijk gegeven, dan spreekt men van I.K.O.S., de afkorttog van to'terkerkelijk onderwijs 'op schalen. Er bestaat ook een I.K.O.S.diploma, 'dat onderwijzers bevoegdheid geeft lom godsdiensitonideirwijs te geven. Het iddptoma kon op de rij'kskiweekscholen ibehaald wonden. Het ontbreekt nu ('althans - to Zeeland) nog veel laan bevoegde 'onderwijzeris, zodat het godsdienstonderwijs meestal gegeven moet worden dioor predikanten.

Zo'n Hervorm'd pre-dikamt to VMsstogen, die op de uJ.o. 'daar 'les geeft, noemde het onderwijs „ide scholieren to de bij'belse gedachten'wereM leren denken". Het gtog er niet 'om 'de leerlingen allerlei zaken uit de Bijbel te leren kennen. Toen zijn leerltogen het over ide film „Exodus" hadden, gaf hij een les over het boek Exodus tilt de Bijbel. En wann'eer de leraar Nederlands een vüftigtal spreekwoorden moest 'hebben, üet 'hij de leer- Itoigen hiet 'boek „Spreuken'" opslaan. Deze predikant miste echter het 'besef, dat dit vak net zo serieus was lafls de 'andere hoofdvakken, want er was ito wezen 'geen - dis'ciplfoe voor en de leerltogen ifcrijgen - er 'geen cijfer voor op het rapport. Op de- rjh.b.s. 'te' Vlisstogen geefit de Hervormde domtoee van. Vrou'wenpolder les. In de eerste klos iwordt 'het Ouide, en to 'de tweede klas het Nieuwe Testament - behandeld. Voorts krijgen archeologie, - geschiedenis van 'de christelijke kerken en kuiituurgeschiedenis van het christendlom, de 'grote godsdiensten iter wereld en filosofische systemen een 'beurt. Bij dit igodsdienstonderwijs worden soms dia's, fJanelborden en films gebruikt.

Ben 'wika (werker to kerkelijke arbeid) te Goes zegt: „Het is to de eerste plaats een to 'aanraktog ibrengen met het 'bijibelse verhaal; idit is van be- 'lonig voor de algemene vormtog en een dankbaar werk on'der schooltijd". De leerltogen, die zuilk onderwijs 'omtvan-gen, komen meesital uit een hulsgezto waarto godsdienst toontraJbande is. Ze horen vaak voor het eerst over de Bijbel spreken, 'en nu weten iwij wel idat het Woord van God krachtig is en doen zal wat God ibehiaagt, maar 'als we lalles nagaan, dan moeten •we tot de toonMusie komen, 'dat het 'onderwijs ni'et wordt gegeven om 'ons te 'leren zien wie God is en wU, zijn, en "Wie wij zijn en 'behoren te zijn, maar meer uit een oogpunt van 'algemene ontwikke- Itog. Vooral op ide hogere onderwijsinstituten vrees ik, 'diat het chrisitendem idoor 'de 'leerltogen geilij'k 'geschak'elid 'zaa iworden m'et andere wereiögodsdiensten. Het christendom is dan ook een vorm vam godisdiienst, zoaüs het ihdirwioeïsimie, het moaiaiminiediaiïisime, ei^.

OnigötiwijiMid (fcaai door dit ondesrwijs de ikennis der 'leexOiiaiigen, wat die Bijibel 'betireft, vergroot woirdien en imssoMen toaai ihiefc aatriizieititen tot meerdlere lezing vaai Gods Woord. Bij de lesgeveirs 23al het accent, naar we vremen, eohteir te veel igelegd warden op het kultiurele van het ohTtetendoiin, dn p'.aats van op de 'eds Gods tot waar geibruik van Zijn Woord.

Wat moeten wij dam met onze soholen dajnifcbaax zajn. Wij weten, dat (niet aMe gebrek en onder inwachtiinig van de HeolMge Oeest) het Woord gegeven wondit 'aUs het Woord van de levende God, Die zo liaag tot 'ons afdaalt, dat 'Hij - ons bekend wil maJken met 'onze afkomst, en In welke verhou'diing wij geistaaai hetoben en nu staana. Maar die ook iin Zijin Woord wijst op dfe noodzakelijkheiiid der wedengeboortie, en wlj'St op de enige Naam, idoor Welke wij moeten zalig worden, jsal het wei zijïi. Dat wij dit 'op grote prijs leerden stellen.

M. 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 1962

De Saambinder | 4 Pagina's

ONDERWIJS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 1962

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken