Bekijk het origineel

Uit de praktijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit de praktijk

5 minuten leestijd

Met ai ionsje goede lessen en ix^se voorbeelidigie wandel ithudB len op isiebool '2ajin - we er niog (niet. Bij 'het opvoeden van kilnidieren igaat (bet 'anders dan "mjöt een meetkunidlesom. Bij deze (belbben we 'gegievens, en oils 'die goed worden uiiitgewerklt, dian mioet flbiet prompte bewijs er koon'en; dan mioet alles Moippen aJls een bus. Bij de opvoedün'g van kinderen 'luetoben we oök igögevtens, en die moeten ook uitgewerkt, 'maar liet 'bewijs kan lianig op zioh liaten waohten: •we omoeten zoen wat de praktijk 'Zaa eajn. Daar komit nog bij (wat wij in dezie niet miogien vergeten), 'dat die opvoeders en de kindteiren zomdiiige mensen zijn, dd© het goede versitandelijk wei iweten, maar idi'e 'telkens tot d)e 'fconMusie komen, idat 'het kwade 'ons 'bij 'ligt, veel eender 'dan wij het 'zelf iweiten.

De 'Ouders, idie laohter deze waarheid 'zijn gekomen, 'zuiHen van 'hun opvoeding geen wonidieren verwaclhten, evenmin "vain de opvoedinig op school. Elke 'dag 'opnieuw staan ze 'er weer vóórt, en „elke dag 'heeft igenoeg laan zijnis zelfs 'kwaad". Wonderen van 'de schiool verwachten? Zij, die weten dat al 'het 'onze vol van gebrek is, zulifen sleohts 'beperkte resui'tatien verwaclhten, •als laMies wait 'aan de kinderen ten 'toostie wordt igeleigd, miag worden gezegend. An'dere ouiders voelen in hun gezin, 'dat 'de Midsels - op een .raadsaliaohblge wijsse uiit hun ihanden 'zijn igenoonen, en dat die kindieren 'gaan 'zeggen tioe het moet. Heit lis zo larigeloos begonnen op het eersifte 'gezi'ciht: 'de oudste jongen 'Van leen jiaar of tien (histiorisoh) hielp vader bij het ijinivullien van de prijseourant van zadien, in verband met de uitzaai van groeniten in de tuin. Nu was toet wel lieufc idiat zjoon'Uef zijn vader bijstand, maar 'het was over dte schreef, dat de tienjarige jongen 'zijn willetje zijn vader opieiil, dat idiiit en dat ibesteld moest worden. Bij idit 'begin fc het vanizelfsiprekend nalat gelblieven. 'Het niatuuirlij'ke igevoig was, 'dat het hoofd van het igezüm hoofd uit werd, en op ide 'diuur niets mieer hald in te brengen.

Een ander igeval, ook ihistorisch! Een 'zoonitje miet een 'erg opvliegend karakter, is mag bij moedier thuis. Ben ikleuterschool was er mog nieit, zodat het jaar vóór 'de „'grote school" voor moeder wiel zwaar ging worden. OOk 'hier werd de 'zin van heit kind 'doorgeidreven: moeder gebiedt iöts aan ihiet prijlkfcelbarte kind, het zoontje is oostindlisch doof. Moeder 'zegt toet niog een keer. 'Geen boe of toato. Moeder 'palkt de larm van het 'kind om dat niaar de plaats te brengen waar 'het 'zijn 'moet 'om het werk te vertrictoten. 'Het zoontjie verziet züch, met het gevol'g, dat die 'knopen van moeders sctoort worden af gerikt 'en op de grond vallen.

Wat 'zullen deze 'kniapen 'Op school uitvoeren? De ouders vrezen 'het 'ergste er vam. En 'toch denken ze soms 'aan een 'beslissende omkeer bij hun spruit als 'die 'onder vreemde ogen 'komt. Er zijn ouders, die denken dat mieesters en juffnouwen er - een fcunstjie mee kunnen., : ; ^^| ^ïil

Nou, met 'diat knaap'je, dat 'to liaisstairriiig 'vrskIëÈ'" niet luisteren wou naar mioedeins 'opdractot, is het aardig 'gegaan. 'Niet 'omdiat toet persoinieel op school ler een 'kunstje miee ikon, maar omidat toet vaak 'blijkt, idat 'een fcinid ithuiis heel anders kan zijn 'dan 'op söhool. Genoemde j'ongen was zeer igezeglijk 'op sctoool en zat siteevast 'bij een mondelinge 'les , jlef" miet zijn 'arm'en gevouwen de mieester aan te kijken; voor gedrag verdiende hij zeker aöht a negen. Doet ler 'zo'n 'geval ziich voor, 'dan is 'de meester een buitengewoon Siemianid, 'Of de juffr'ouw 'is de 'beste omiderwijzeres uit een verre omitrek.

Het kan oOk 'anders uitvallen. Er zijn klmdleren, • die thuis zeer 'onderidanlig zijn in de goede zin van het woord. Al gauw zijn 'de 'OUders van zullke kinderen geneigd 'te denken, als 'het eens verkeerd loopt 'op school: „'Dat 'zai idie van mij niet doen!" Eensdeels 'heblben ze reden om dat te verwachten, miaar aan de 'andere, klant m'Oeten we toch m'et 'Zo'n uitspraak voorzüctotig zijn. Al heeft 'een 'kind tot nu 'toe 'een 'zeker kwaad nog nooit 'gedaan, dian miogen we .niet verwachten, dat het idlt nooit zal doen. We kunnen 'in'eens voor (in lonze oigen 'althans) onmiagelijike dingen komen te staan: ons kind 'Was er 'ook 'bij beetrokken! „Het bestaat iniet, 'dat aal ons fainid nooit doen", is mieestail de 'eersite oreaiktie. En aUs blijkt, dat toet linderdaad zo is, idat zoon of 'doctoter er 'bij was betrokken, 'dan ikomit de tweede reaktie: „Dan is toet niet 'goied tuitgezooht op school; idaar toeeft m'eester idie of juffrouw die nüeit igoed 'aangestaan". Een iStaaltje ivan sileohte opvoedling om dit 'in het 'bijzijn van kinderen te 'Zeggen. Men idiurft zelfs afls er pas persaneelswissefling is 'geweest, te '23eggen: „Bij de andere meester of bij het 'vroegere hoofd zouden zulke dingen niet gebeurd zijn".

Het zou heel wat waard zijn, wanneer de ouders er ten vole van 'overtuigd - waren, dat toet personeel op sdhool toet 'goede tractot te zoeken voor de : fcinderen. Laten ze 'daarbij wei eens een steekje vallen, dan zullen ze rn'oeten 'bedenken, dat oök zij dat doen 'bij de opvoeding thiui®.

M.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 januari 1963

De Saambinder | 4 Pagina's

Uit de praktijk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 januari 1963

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken