Bekijk het origineel

De Heidelbergse Katechismus en de jongeren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Heidelbergse Katechismus en de jongeren

4 minuten leestijd

De ifcabedhisimus lis 'aHeneerst .bedoeld voor onderwijs aan de jeuigd. 'Dfiit komt 'OOk iduidelij'k uit to de voorrede bij de ikiatechismuus van Ftederik m. Daarto klaagt hij lover het igebnekkiige igodsdfienstonderwijs, idat in de kerken en op de scholen aan de jeugd werd gegeven. Hij sohrijfit, dat er scholen izijn, iwaar Lutlhersie idwaMngen wonden geleerd, of waar 'de fctoderen to het igeheel nSiet warden landenwezen. Er is to het geheel igeen vaste regel.

De 'keurvorst schrijft 'dan, 'dat hij idit onrustbarend vmdt 'Voor de toeikomst van zijn volk. ODoarom had 'hij 'Ook opdracht gegeven om een katechismus Biamen te stellen, 'opdat de j'eugid daaruit onderwezen izou warden.

We ieaen dan verder to die 'voorrede: „Het aal dan iniu uiw pliicht zijn, zó 'Om 'de ©re Gods als om de zaligheid, niet alleen 'van oiizelf, m'aar ooik van hen, die aan 'onize en laan lulileder zO'rg 'zajm aanbevolen, deze kabeohisimius met een diankibaar hart te aanvaarden; dezelve zowel to. de 'SchoOen als to ide gemeenten 'aan de ikinderen voor te s'teHen en hun 'onen en harten gedurSg en naarsitiig to te 'prenten, zodat zij aioh lanigzamerhand lenen igewennen deze 'leer met hun 'leven en 'daad tot Tiitdrtukktog te ibnengen".

Ook to de toileadtog, die Urstous igeeft bij zijn venk'I'aring van de Heaidelhierigse Kabecliismiis blijkt, idat ide kabechismuis' alleneerst besibemd is voor de j'eugd. Men kan 'dat to onze tijd nfie't meer 'merken, dat de katiec'hismus lalleneenst voor de jeuigd bedoelid iis. Wat lon'ze edigen scQiolen betreft, zou lik wel eens fwillen weten, of op 'al omese scholen nog steeds 'als 'vroeger de 'leerltogen negelmatig 'een tzoodag van de fcatechismus moeben lenen.

En wat de> 'katechisoibies to 'Onze gemeenten aangaat, aoht ik het nuttig, 'dat naasit het •vragen- boekje vain Hedenibrioek, dat algemeen andeir ons dienst doelt, ook die ibateclhismius voor hot kiate^ CMsatóie-ion'dleirwijs giebrtiiifct wordt.

Zefeeir, lik weet diat '©r verisohülliende airgoimeniten woffdfin 'aanigeivioerd tegen lïet gebiriulik van de JcateclDismiuis op de sohioaien en kaïtecIhiBiaitiies. Men voert nog oil ©ems aaan, döit 'de jongeren vaai de kateöhüismus wetoig toegrijpen. Veed ainitwoo(rdien zouden te moedilijk zijn en te diep giajam. In dfit aiPguinjenft 'kam waaxih'eild scfliiuiiilen. Maar wij houden 'knHinen 'vragien: dis ihiet dan 00'in toeawaar, dat het iaondier meer uit het (hoofd leren vooraf gaat aan het toegnjpen? Velen zijn later diainikbaar voor de kermis, idiie zij aioh < m. hun jeoigdjanen onet het woardeliijk uiiit het hoofd 'leren hebben «eigien gemiaaJkt.

Bovendiien ziai liedere predl'kant en iedeire goede ouderling-katieöhiiseermieestier eOke aonidag van de fcateöhiismus zó uiit 'kunnen leiggen, dat de feinderen vSat een 'kerfeeUjk 'geizin hem 'kunnen begirijpen. Vierhondend jaar lamig i!s het reformia- 'borSiSCh ikenfcelijik leven door 'de iHeiidteilberger gevormd. Als de fcin'deiren van onize tijd 'dan in één ifceer de fcateohoisimus, ook 'bij 'goedie u'iitleiggiing, niet m'eer : fcunnen vatten, 'dan 'hapert er •toch diets.

Hterbij ifcunnen wij 'aJis een tegemioetflaominig ook nog aegigen, 'dat 'dfit bezwaar ireedis 'long telkens niaajr "voren kwam, waarop in 1611 de ifcerkemad van Miiddölburg aan één vain zijn predikanten, t.w. Herm'an Pauteeel, 'opdraoht 'giaf een udibtirelksea uiLt de kateohismus te m'aken, waarin dxiis de gelheile kateohismtis 'in het kort behanideld werd m'et dezelfde voOigiorde. Deze predikant heeft toen het bekende „Kort begrip" < deir öhr. reiigte opgesteld, wat 'Ook goede 'diensten kan doen hierbij. Oofe wordt 'in on-ae tijd nog al eens bezwaar gemaatot tegen de lingewikkeldie stijl- en ziinBibouw, die we in veel 'zondiagen aantreffen. 'Er wordt idan opïgeanerkrti, 'diait de stijl van onze tijd 'aniders is dan voor vier eieuwen temig. 'Hieirin fi< 3huiat iwat waars. Toch is het zo, dat de geneforineeiide geloofsQleer een eigen uii)tdiru; k!kdnigiswiji2!e 'heeft, zoals wij idie ook in de kateohismus aanttneffen, en dat het vam 'groot belanig is, d'at 'de. jeu'gdi ziidh deze gereformeerde zegswijze eigen m'aaJkt, en deze londer 'ons 'bewaard bMjft. Bovendien moet de jeugd in onze dagen iheus wel .mioeüijker dfeigen x)ip söhiool leren 'dan de 'katedhieamius. Br gaan oOk tolikens stemmen op om de fcaJtec93iiismiis te moderaidseiien. Ik 'gelioof, dat wij dut ten steolkste moeten lafwijzen. Een boeik, dlaJt vaier eeuwen oud 'ils, m'et een staat van idienist fin de feeark lals 'geen land'er gestóhrift, heeft het recht op de niaam Iklassdiek. Ndiet één - van 'de m'eest 'beroemide schüders izaü het wagen om één penseelstreek laan 'een Rem'brandt ite veranderen, hoe zou dan diemiand het recht en de moed zich mogen dunven aanmatdigen om de ikKitechdBimiuis te gaan venanideren!

Het > fcan 'aUeen m'aar tot zegen zijn, aJs ook onze jeugd 'mieer en m'eer thfuiis raakt dn die 'katedhiismus, medie door het 'ondeirwijs er ufit in huis en school, katechflsajtie en ikerOc.

Gouda

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 februari 1963

De Saambinder | 4 Pagina's

De Heidelbergse Katechismus en de jongeren

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 februari 1963

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken