Bekijk het origineel

Toekomstbeelden 3

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Toekomstbeelden 3

En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen. Matt. 24: 37.

5 minuten leestijd

Welk een sportverdwazing, zogenaamd als cultuurverschijnsel. Hoeveel papier wordt gebruikt alleen om de uitslagen der wedstrijden met de nodige ophef te vermelden! Zelfs de zogenaamde christelijke pers meent de sportmaniakken te vrind te moeten houden. Duizenden ' woorden worden dagelijks, helaas vooral op de dag des Heeren, aan de sport besteed.

En zo kunnen wij hele lijsten aanleggen van de vele bewijzen, dat wij leven gelijk men leefde in de dagen van Noach. Denk eens aan het veelvuldige bioscoopbezoek, met de daaraan klevende goddeloosheid en de zedenverwilderende gevolgen. Radio en televisie hebben al mede een schrikbarende achteruitgang van het zedelijk besef bewerkt, terwijl de markt overstroomd wordt met goddeloze lectuur, die verzwolgen wordt alsof men er de zaligheid mee verdienen kan.

Ook de danswoede is een klaar bewijs, dat men denkt: Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want we leven maar kort en dan sterven wij. Indien er ooit een tijd geweest is, dat de oordelen Gods werden opgeroepen door de uitbrekende zonden, dan is het ook wel deze tijd, en dat over de gehele aarde, ook door zogenaamde christelijke volken.

Ongeloof en bijgeloof steken steeds driester de kop op met verwerping van Gods getuigenis. De Heilige Schrift beschouwt men als een product van een voorbijgegane kultuurtijd en de moderne mens vindt zich te verstandig en te verlicht om nog in de Bijbel te lezen. Anderen lezen er af en toe iets in, dat zij wel interessant vinden, maar zien de Schrift niet als het Woord Gods, geïnspireerd door de Heilige Geest, maar als een boek van mensen geschreven, zoals zovele boeken te koop zijn, , waar nuttige wenken in worden gegeven. Al wat men niet begrijpen kan, wordt verworpen en zo komt er vanzelf niet van om dat Woord aan te leggen als een richtsnoer voor leer en leven. De mens is zo ontwikkeld en wijs geworden, dat men geen leiding van een hoger Wezen nodig meent te hebben, vandaar dat allerwege in het groot en in het klein beslissingen worden genomen geheel buiten God om.

En lid de Heere in de dagen van Noach de mensen waarschuwen door de prediking van Noach, ook in deze tegenwoordige tijd laat God Zijn Woord nog brengen tot een van Hem afgevallen mensheid, maar gelijk het toen weinig uitwerking had, zo is het ook heden, tot smart en verbazing van hen, die dat Woord moeten uitdragen. En werd het door Noach gepredikte Woord Gods door wellicht weinigen beluisterd, ook in onze dagen wenden velen zich af van de waarheid, die naar de godzaligheid is. Men vindt de waarheid te scherp en te hard, wanneer de zonde aangewezen en bestraft wordt. Men gaat meestal met tegenzin naar de kerk, soms met grote vooroordelen, men zit zeer kritisch te luister en en breekt in'de huiselijke kring met slechts een paar woorden alles af bij groot en klein, wat onder de prediking soms nog werd opgedaan. Kan men op deze manier ooit een zegen verwachten door middel van het opgaan naar Gods huis? De inhoud van Noachs prediking was Wet en Evangelie, want bij vasthouden van de zonde dreigde hij in de Naam des Heeren met de totale ondergang door een godsgericht, gelijk Henoch tevoren ook reeds gedaan had. En toch predikte hij ook weer het Evangelie der genade Gods hoorbaar en zichtbaar door het bouwen van de ark. Dat men alles in de wind sloeg, lag niet aan God en Zijn Woord, maar aan de moedwillige verharding des h£u: ten der mensen, gelijk eeuwen later Israël zich verhardde tegen God onder de prediking van Mozes in de woestijn, en in het bijzonder in de dagen van de omwandeling op aarde onder de prediking van onze Heere Jezus Christus. Ook toen was er verzet en afkeer, en grote vijandschap tegen de leer van vrije genade in toenemende mate. De kracht der zonde en de heerschappij des duivels, in onze dagen reeds zo schrikbarend, zal echter nog verder hand over hand toenemen en uitlopen op de komst van de antichrist en de vervolging der ware gelovigen. Gods volk en vooral Zijn knechten zullen steeds meer in de verdrukking komen door de opkomst ener Gode vijandige wereldmacht, die de weg baant voor de komst van de antichrist. Maar wie is nu eigenlijk die antichrist? Hij is een verpersoonlijking van de duivel, hij wordt genaamd de mens der zonde en de zoon des verderfs. Hij is dus een mens, maar een mens, geheel in satans macht; een mens, die satan zich tot een zetel verkoren heeft en door wie de duivel zijn macht op aarde oefent tegen Christus, om zo mogelijk Hem en Zijn rijk te gronde te werpen. Betreffende de tijd van de antichrist is ons niets bekend; die dag is door God bepaald. Wanneer de satan zich in zijn volle macht tegen God en Christus openbaren zal, weten wij mensen niet. In de dagen der Apostelen meenden vele gelovigen dat die dag reeds nabij was, maar Paulus nam die inbeelding weg, 2 Thess. ? : - - 3—6. Eer Christus op de wolken komt om te oordelen de levenden en de doden, komt er een algemene afval van de kerk, nadat deze onder alle naties en geslachten zal zijn gesticht. En juist de afvalligen zullen zouden zijn, dat zij onder satans aanvoering een ontzettende macht zullen vormen ter bestrijding van .Koning Jezus en Zijn koninkrijk. De anti-christ zal voor zichzelf aanbidding eisen, en zal zich stellen tegen Christus en verheffen boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. En als hij ^niet weerhouden werd, wachtte hij dag noch uur, maar hij wordt geopenbaard te zijner eigen tijd.

Werkendam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 september 1964

De Saambinder | 4 Pagina's

Toekomstbeelden 3

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 september 1964

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken