Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KERKNIEUWS

8 minuten leestijd

T we e tal te Almelo: Chr. v.d. Poel van Yerseke en E. Venema van Zwijndrecht; te H.I.Ambacht: C. Harinck van Utrecht en H.Rijksen van Gouda; te Zeist: E. Venema van Zwijndrecht en A. Vergunst van Rotterdam C.

Beroepen te Almelo: E. Venema van Zwijndrecht; te H.I.Ambacht: H. Rijksen van Gouda; te Benthuizen: A. Hoogerland van Werkendam; te Leerdam: H. Ligtenberg van Genemuiden.

WIJZIGING KERKELIJK JAARBOEK

AMSTERDAM-CENTRUM: het adres van de scriba is thans: , W. de Ruiter, Hogeweg 46 A-I, telefoon 020-5 9945.

INGEBRUIKNEMING NIEUW KERKGEBOUW TE AAGTEKERKE

D.V. woensdag 30 september a.s., des avonds om half acht, zal het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Aagtekerke, aan de Prelaatweg, in gebruik worden'genomen. Ds. Van Vliet hoopt in deze dienst voor te gaan.

KERKBOUW BREDA

Op D.V. woensdag 23 september a.s., n.m.-8 uur, hoopt de Gereformeerde Gemeente te Breda het nieuwe kerkgebouw aan de Vriesdongen/Gr. Hendrik Ill-Iaan in gebruik te nemen. Hierbij zal voorgaan Ds. A. Hoogerland van Werkendam. Belangstellenden zijn van harte welkom.

AANKOMST Zr. SONNEVELD

D.V. zaterdag 12 september a.s., n.m. 18.15, uur, hoopt Zr. Sonneveld uit Nigeria op Schiphol aan te komen. Wij hopen, dat vele zendjngsvrienden in de aankomsthal aanwezig zullen zijn.

BEVESTIGING EN INTREDE KAND. J. MIJNDERS

Onder grote belangstelling van heinde en verre vond woensdag 26 augustus j.l. de bevestiging en intrede plaats van kand. J. Mijnders als herder en leraar van de gemeente Rijssen. In beide diensten waren ongeveer 2000 personen aanwezig. In de middagdienst bepaalde de bevestiger. Ds. K. de Gier, de gemeente bij 1 Korinthe 3:7: „Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die de wasdom geeft". Voor de ontvouwing van deze tekst werd eerst nog gewezen op. de blijde-gebeurtenis voor kand. Mijnders en de gemeente van Rijssen. Een jonge dienaar, die zich geroepen weet en deze plaats kreeg aangewezen, zal het jawoord worden afgevraagd om de herdersstaf hier pp te nemen. Aan de hand van de tekst sprak Ds. De Gier over de bearbeiding van de gemeente van Christus.
1. Christus heeft deze taak opgedragen aan Zijn knechten.
2. De eer van de zegen des arbeids, welke aan God toekomt.
Onder het beeld van de akker en de daarop te 'verrichten arbeid wordt door Paulus gesproken over de werkzaamheden en de arbeiders, die als middelen worden ingezet tot uitbreiding van het Koninkrijk Gods en tot afbraak van satans macht. Het planten en natmaken in Gods kerk geschiedt door alle eeuwen heen door de bediening van Gods Woord, en sakramenten, door pastorale arbeid en catechiseren. De gemeente heeft zich te voegen in deze door God gegeven weg der middelen. Planten en natmaken komt uit in de rechte prediking en bediening van de sleutelmacht welke daaraan verbonden is. De arbeiders moeten waarschuwen als wachters op Sions muren. Een gewichtige arbeid is het, want dood en eeuwigheid zijn er mede gemoeid. De Wet als kenbron van ellende en ter aanwijzing van schuld moet worden gepredikt, terwijl daartegenover moet worden gewezen op de rijkdom der ^genade welke is in Christus. De arbeiders moeten met lammeren kunnen omgaan en tevens voedsel voor de^schapen verstrekken. Al deze arbeid moet onder gebed en zuchtend in afhankelijkheid van God worden verricht. Voor de dienaar is nodig de persoonlijke en de ambtelijke verzoening in het bloed van Christus. In de tweede plaats wees de bevestiger er op, dat het werk noodzakelijk is om vruchten van de akker te halen. De wasdom of de vruchtbaarheid is echter een faktor, die niet in handen van de akkerlieden gelegd is. Neen', God heeft'deze eer voor Zichzelf gehouden. In dit opzicht toonde Ds. De Gier aan hoe de dienaren des Woords moeten worden gezien ^Is uitdelers der genade, als medewerkers Gods, als ambassadeurs des hemels. In dat alles blijven het echter ook mensen, die van zichzelf niets kunnen en vermogen. De beloning van de arbeiders staat wel in verhouding tot de naarstigheid. De Heere opent de Schriften door Zijn Geest en de mond om te spreken. De dienaar zal in de bediening voor eigen , hart voedsel ontvangen. Tenslotte wees hij er nog op hoe in de tekst ligt opgesloten de juiste verhouding tussen de knechten onderling en tussen de gemeente en haar dienaren. Een biddende gemeente voor de knechten, welke als instrumenten mogen dienen, is nodig. Dan zal God alleen de eer ontvangen en geroemd worden in vrije genade alleen. Hierna werd tot bevestiging overgegaan. Nadat cand. Mijnders het , , ja, ik, van ganser harte" had uitgesproken, knielde hij onder het zingen van Psalm 132 ; 6 onder de geopende Bijbel. Behalve de bevestiger namen deel aan de plechtige handoplegging, waarbij Ps. 20 : 1 werd gezongen, Ds. Bregman, - Ds P. Honkoop, Ds. Ligtenberg en Ds. Mouw. Ds. De Gier richtte zich in hartelijke bewoordingen en goede raadgevingen tot de nieuwe predikant, tot Ds. Bregman, tot Mevr. Mijnders en gezin, tot de .kerkeraad en tot de gemeente. Met dankgebed en het zingen van Psalm 138 : 3 werd deze bijzondere en indrukwekkende dienst besloten. In de avonddienst deed Ds. Mijnders zijn intreepredikatie, waarbij hij zijn lastbrief toonde met de woorden van Paulus uit Galaten 6 : 14: „Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus". In een kort inleidend woord deelde Ds. Mijnders mede, dat de reden van zijn komst naar. Rijssen verklaard moet worden uit: „Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen". In een korte predikatie sprak hij over Paulus' roem in het kruis van Christus.
1. hoe in deze roem de mens wordt uitgesloten;
2. hoe in deze roem Christus op 't allerhoogst wordt verheerlijkt.
Uit het tekstverband blijkt, dat dwaalleraars hun verderfelijke leer trachten in te voeren door , het kruis van Christus te verachten. Het gaat hier niet om een ondergeschikte zaak, maar over de rechtvaardigmaking voor God uit het geloof. De verleiders dringen aan op onderhouding van de Wet om het kruis van Christus te ontvluchten. Het zijn mensen, die roemen dat ze iets groots hebben teweeg gebracht. Paulus toont-daartegenover aan, dat hoewel hij een Jood is, een ijveraar der Wet en een farizeër is geweest, als een gevangene van Christus Jezus heeft leren roemen in het kruis van Christus. Noch zijn opzienbarende bekering, noch zijn optrekking tot in de derde hemel vormen voor hem stof t«t roemen. Evenals Paulus zal elke verkondiger van het Evangelie zijn - geroepen om te roemen in het kruis. Het kruis van Christus is het middelpunt en grote onderwerp van Paulus' prediking. Deze roem is wonderlijk omdat het kruis voor de mens afschuwelijk en van God vervloekt is. Dat kruis moet in de gemeente worden opgeheven en wordt dit kruis in de prediking gemist dan is zij ijdel. De- zegeningen van dit kruis brengen de zondaar tot een rechte kennis van de grootheid van schuld en zonde. Het kruis van Christus predikt dat er in de mens niets wordt gevonden, maar alles in Hem is. Het kruis predikt ons de heiligheid en de onkreukbare rechtvaardigheid van God en daartegenover voor een neergevelde zondaar Gods eeuwige ontfermende liefde. Het was voor Paulus het hoogste vermaak om degenen, die het leven in hun eigen hand niet kunnen houden, dit kruis voor te houden. In dit kruis ligt alleen de enige troost in leven en sterven. Het kruis van Christus is de kroon van Gods volk en in de schande van Christus' kruis is de heerlijkheid van Zijn volk gelegen. Eén blik in onszelf en op het kruis zal de mens voor de wereld bederven. Met een nodiging aan jongen en ouden, kinderen en grijsaards werd deze korte, maar duidelijke kruisprediking besloten. In zijn toespraak dankte de nieuwe predikant Ds. De Gier voor de wijze waarop hij hem bevestigde en voor de van hem ontvangen lessen én ondervonden vriendschap.'Ds. Vergunst (verhinderd) en Ds. Weststrate werd eveneens dank gebracht. Verder richtte hij zich tot de afgevaardigden van de P.S. Oost en 'de classis Kampen, tot de afgevaardigden dei; plaatselijke kerken, tot studenten, tot het gedeeltelijk aanwezige kollege van B. en W., tot de kerkeraad en Ds. Bregman, tot catechisanten, verenigingen, hoofden en personeel der scholen, tot allen, die aan een goede huisvesting meewerkten en tot zijn ouders, familie en kennissen. Ds. Mijnders werd daarop toegesproken door Ds. Van Kooten namens classis en P.S. Oost, door Ds. Honkoop namens curatorium en docenten, door de heer Kleppe namens de studenten, door Ds., W. van Tuijl namens de plaatselijke kerken en door Ds. Bregman namens kerkeraad en gemeente. Ds. Bregman verzocht de gemeente haar nieuwe leraar toe te zingen Ps. 134 : 3, waarna Ds. Mijnders allen hartelijk dankte en voor het eerst de hogepriesterlijke zégen uitsprak over zijn gemeente.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 september 1970

De Saambinder | 4 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 september 1970

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken