Bekijk het origineel

Bevestiging en intrede kand. A. Bac te Boskoop op woensdag 6 september.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bevestiging en intrede kand. A. Bac te Boskoop op woensdag 6 september.

9 minuten leestijd

Bevestiging

Deze dienst vond plaats in het kerkgebouw van de Geref. Kerk en begon 's middags half 3. Ds. K. de Gier had als tekst voor deze bevestigingsdienst gekozen: 2 Tim. 2 : 15: Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.
Het thema was: Een opwekking om een goed evangeliedienaar van Christus te zijn. De onderverdeling was:
1. Een goed evangeliedienaar moet zich eerst stellen voor het Aangezicht Gods.
2. Een goed evangeliedienaar moet een getrouw arbeider zijn.
3. Een goed evangeliedienaar moet het Woord Gods zuiver preken.
Ds. de Gier begon zijn predikatie met erop te wijzen dat deze bijzondere dienst een blijde zaak voor de kerkeraad en gemeente van Boskoop was. In het 38-jarig bestaan van de gemeente was deze altijd vakant geweest en in die jaren waren er ruim 100 beroepen uitgebracht waarop steeds een teleurstellend antwoord volgde. Nu heeft de Heere het hart van een jonge knecht overgebogen en ingewonnen om vrijmoedig aan de roepstem gehoor te geven. Ook voor kandidaat Bac is deze dienst een blijde zaak, waarnaar hij uitgezien heeft, daar de Heere hem tot de taak van evangeliedienaar heeft geroepen. Maar hij heeft naar deze dag ook uitgezien met schroom in zijn hart in het besef welk een zware en verantwoordelijke taak hem op de schouders gelegd zal worden. Maar de Heere Die geroepen heeft zal ook de nodige wijsheid en krachten geven en de Koning van Zijn kerk leeft ook als Voorbidder voor Zijn geroepen dienaren. Paulus wekt zijn geestelijke zoon Timotheus op zich met heilige ijver te stellen voor Gods Aangezicht, dat een allesziend en alleswetend Aangezicht is. En dat kan niet gebeuren zonder het toegepaste bloed van Christus, want buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed waarbij niemand wonen kan. Ook voor de goede evangeliedienaar kan de persoonlijke genadekennis van Christus niet gemist worden. Paulus kan Timotheus er toe opwekken omdat hij weet dat Timotheus zelf door de Heere geroepen is om evangeliedienaar te zijn en dan ook bij de Heere kan en mag verwachten hulp en bijstand, licht en wijsheid en goddelijke ondersteuning. Dit is een troost en bemoediging voor al Gods knechten wanneer zij in de gebeden, van het verborgen en openbaar, met de noden van zichzelf en van de gemeente, waarin men geplaatst is, het Aangezicht Gods gedurig weer zoeken. Maar een evangeliedienaar moet een getrouw arbeider zijn n.l. gedurig werkzaam in de vele taken die te verrichten zijn in de wijngaard des Heeren. Aan luie dienstknechten heeft de Heere niets. Het kan wel eens zijn dat het Woord Gods zo gesloten is, dat de vele problemen en moeilijkheden over het hoofd groeien, daarvoor wijst Paulus er dan ook op: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Bij de vele taken en diensten die aan het ambt van evangeliedienaar verbonden zijn, is de prediking van het Woord de voornaamste.

Want het behaagt de Heere door „de dwaasheid der prediking" mensen te bekeren en tot waar geloof te brengen. Ook na ontvangen genade zal het nodig zijn om door de prediking steeds weer onderwijzingen, lessen, opwekking en vertroostingen te ontvangen. De evangeliedienaar moet in het midden het Woord Gods preken naar de mening des Geestes en de Heere hangt er dan het adres aan waar Hij het door Zijn Geest toepast.

Na het lezen van het formulier van de bevestiging van de Dienaren des Goddelijken Woords en de daarin gestelde vragen, klonk onder doodse stilte het antwoord van kandidaat Bac: Ja ik, van ganser harte. Aan de handoplegging namen deel de predikanten Van Gelder, A. Hofman en Rijksen en verder ouderling Hoogendoorn. Na enkele hartelijke woorden van ds. de Gier tot de nieuwe jonge predikant, zijn gezin, tot kerkeraad en gemeente, werd de dienst geëindigd na het zingen van psalm 147 : 10 met de zegen op de gemeente te leggen.

Intrede

Bij de intrededienst die om 7 uur aanving was het kerkgebouw dat 1100 mensen kan bevatten nog meer afgeladen dan in de middagdienst. Na votum en zegen, het zingen vaiï ps. 25 : 2 en 10, belijdenis des Geloofs en Schriftlezing, gebed en zingen van ps. 119 : 3-7-9, las ds. Bac de tekst af voor zijn intreepredikatie 2 Kor. 4:5: Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, den Heere; en onszelf, dat wij uw dienaars zijn om Jezus' wil.
Het thema was: De verkondiging van de enige Naam ter zaligheid. De punten waren:
1. De prediking van Jezus Christus,
2. De schenking van Jezus Christus,
3. De overwinning van Jezus Christus.

De apostel Paulus was door de Heere geroepen om het Woord Gods te prediken en om de arbeid te verrichten in de wijngaard des Heeren. Paulus kende „een eertijds" van een farizeeïsch leven, maar door de genade Gods heeft hij dit alles schade en drek leren achten om nu te gaan leven uit de rechtvaardigheid die uit het geloof is, niet die uit werken der wet is. Gelijk wij allen was ook Paulus in zonde ontvangen en geboren, een gevallen Adams kind in zonden en misdaden. Ook gelijk wij allen van nature blind zijn voor deze dodelijke zielekwaal. Maar door ontvangen hemelonderwijs door Christus Geest in zijn hart was hem geloofskennis van de ware en enige Zaligmaker gegeven. Dit was geschied uit eeuwige barmhartigheid en genade, ook de opdracht om het evangelie te preken van Jezus Christus als de enige Naam ter zaligheid. Er was bij Paulus nu een hartelijke begeerte gekomen om deze Naam van Christus nu bekend te maken. Al kan en durft ds. Bac zich niet te vergelijken met Paulus, wel heeft de Heere ook in zijn hart gewerkt een hartelijke begeerte en een voortdurend gebed om ook deze Naam van Christus in de gemeente van Boskoop te prediken. Ook dit is een genade die hij zelf in „zijn eertijds" niet verdiend heeft. Hoewel God geen mensen nodig heeft, wil Hij mensen als Zijn instrumenten gebruiken die tevoren geen lust hadden om Hem te dienen, dit alles uit louter genade. Door het prediken van het Woord Gods wil de Heere waar geloof werken en door de bediening van de sakramenten het gewerkte geloof versterken en verzegelen. Ook ds. Bac door genade uit de ruisende kuil opgehaald om de Naam van Christus te prediken en de mensen te waarschuwen niet op eigen gerechtigheden te vertrouwen voor de eeuwigheid. De enige grond van zaligheid ligt buiten de mens en alleen in Jezus Christus.

Hij zal dan ook niet zichzelf prediken maar Jezus Christus als de Schoonste der mensenkinderen. Was er voor de gevallen Adam's kinderen geen weg meer van de aarde naar de hemel. De Heere Zelf heeft nu een weg geopend in Jezus Christus voor verbondsbrekers om uit genade het eeuwige leven te ontvangen. De Heere Zelf heeft deze weg geopend in Jezus Christus, Die Zich van eeuwigheid als Borg stelde bij de Vader voor Zijn verkorenen. De Vader heeft Zijn Zoon gegeven en deze wilde Zich stellen onder het oordeel Gods om de straf te dragen voor verloren zondaren. Hij droeg de toorn Gods tegen het ganse menselijk geslacht om het recht der Vaders te volbrengen. Christus is de Gegevene des Vaders, Die slaven van zonden kan bevrijden, die als Profeet de weg des levens bekendmaakt, Die als Koning de macht heeft om Zijn eigen lichaam, dat Hij met Zijn bloed gekocht heeft te regeren, te beschermen en te bewaren, om als Priester te brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Laten wij Hem dan zoeken bij dagen en bij nachten. Wanneer we doorgaan op de weg des verderfs en Zijn bloed onrein achten blijven we onder de toorn Gods. We moeten met alles van onszelf in de dood terecht komen, we moeten leren dat we van nature God kwijt zijn en aan de schuld en het eisende recht Gods niet kunnen voldoen. Maar voor het schreiende hart over het gemis Gods, voor dezulken die moeten uitroepen: Ik heb gedaan dat kwaad is in Uw heilig oog en ik ben Uw gramschap dubbel waardig, is Christus onder het oordeel Gods doorgegaan. Want Christus is ook de Kurios = de opgestane Overwinnaar over graf en dood, de Leeuw uit de stam van Juda, Die de sleutel van hel en dood draagt. Zo moet Christus gepredikt worden met zegen en vloek, wet en evangelie, dood en leven. Maar Christus heeft ook de kracht om door Woord en Geest Zijn gemeente te verzamelen tot het eeuwige leven. Deze liefde van Christus dringt ook mij, aldus ds. Bac, om Christus te verkondigen voor jong en oud, voor de meest verstokte zondaar in de eigengerechtigheid om Hem als een persoonlijke Verlosser te leren kennen.

Na de beëindiging van zijn predikatie sprak ds. Bac enkele woorden tot ds. de Gier als zijn bevestiger en ook als zijn docent, verder tot de andere docenten en het curatorium van de Theologische School, tot ds. Rijksen als consulent, waarbij hij ook ds. Honkoop en ds. Boogaard bedankte voor hun vele diensten in de gemeente. Verder tot de classispredikanten en de afgevaardigden, de burgemeester en de plaatselijke predikanten, de studenten, de kerkeraad van de Geref. Kerk, kerkeraad, katechisanten enz. Na het dankgebed en het zingen van ps. 138 : 1 werd ds. Bac toegesproken door de plaatselijke Geref. predikant, ds. A. Hofman namens het curatorium van de Theol. School, student Driessen, oud. Bac van Moerkapelle namens de familie, ds. Rijksen namens classis en Part. Synode en tenslotte door ouderling Hoogendoorn namens kerkeraad en gemeente. Deze liet ds. Bac toezingen ps. 135 : 1. Aanwezig waren ook 14 predikanten en de studenten van de Theol. School.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 september 1972

De Saambinder | 4 Pagina's

Bevestiging en intrede kand. A. Bac te Boskoop op woensdag 6 september.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 september 1972

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken