Bekijk het origineel

KORT VERSLAG van de Part Synode Oost, gehouden op 3 mei 1972 te Barneveld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KORT VERSLAG van de Part Synode Oost, gehouden op 3 mei 1972 te Barneveld

5 minuten leestijd

Aan de vooravond van de synodevergadering werd er een bidstond gehouden door ds. J. van Haaren, praeses van de vorige vergadering, in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld. Tekst 2 Timotheüs 2 vers 8 en 9 met als thema: Paulus bemoedigt Timotheüs door hem te wijzen op het evangelie. Achtereenvolgens verklaarde hij:
Ie. De inhoud van het evangelie;
2e. Het leven uit het evangelie;
3e. De verdrukking om het evangelie en
4e. De kracht in het evangelie.

Namens de roepende kerk van Kampen, opende ds. P. Honkoop de vergadering met het laten zingen van psalm 89 : 7 en het lezen van 2 Timotheüs 2 van vers 14 tot het einde. Na het gebed roept hij allen een hartelijk welkom toe en geeft eerst een overzicht van het kerkelijk leven in de jaren 1971 en 1972. Omdat in 1972 niet werd vergaderd omvat dit overzicht een periode van 2 jaren. De tijdelijke voorzitter memoreerde het onverwacht overlijden van wijlen ds. A. Kok te Koohvijkerbroek en van de overleden ouderlingen en diakenen. Aan ds. H. van Kooten van Emmeloord werd emeritaat verleend. In Ermelo, Zeist en Opheusden werden nieuwe kerkgebouwen in gebruik genomen, terwijl de gemeente Apeldoorn een geheel verbouwde en ruimere kerk verkreeg. Op 18 april 1973 werd in Lelystad een gemeente geïnstitueerd. Na dit alles te hebben herdacht, spreekt hij nog een kort openingswoord naar aanleiding van het gelezen schriftgedeelte en wat gezongen werd uit Psalm 89. Wij, ook ambtelijk, zijn zo dikwijls ontrouw, maar de Heere Jezus Christus, de grote Ambtsdrager, blijft getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. Alleen in Hem is er toekomst. God zal Zijn waarheid nimmer krenken.

Moderamen: ds. J. v. Haaren, praeses; ds. P. Honkoop en ds. H. Ligtenberg, assessoren; ouderlingen C. H. Diepeveen en J. Doeven resp. Ie en 2e scriba en ouderling N. W. Schreuder, quaestor. Hierna krijgen de deputaten naar art. 48 D.K.O. van de andere synoden gelegenheid de groeten en zegenbeden over te brengen, nl. ds. P. Blok namens de P.S. Zuid-West, ds. A. F. Honkoop namens de P.S. Noord-West en ds. G. A. Zijderveld namens de P.S. Zuid. Omtrent de vergaderingen der andere P.S. worden rapporten uitgebracht door ds. van Haaren en ds. Ligtenberg. Er zijn daarvan geen bijzonderheden te melden. Men mocht in liefde samenzijn. De deputaten naar art. 49 D.K.O. brengen verslag uit van de examens van de kandidaten Koster, Rietdijk en Kleppe welke alle tot tevredenheid werden afgenomen. Allen zijn inmiddels in hun gemeenten als herder en leraar werkzaam.

Vervolgens wordt gestemd over de deputaten primi en secundi naar art. 48 en 49 D.K.O. De uitslag is: deputaten naar art. 48 D.K.O.: ds. J. van Haaren en ds. H. Ligtenberg, primi; ds. C. de Ridder en ds. D. Rietdijk, secundi. Deputaten naar art. 49 D.K.O.: ds. J. van Haaren, ds. H. Ligtenberg en ds. P. Honkoop, primi; ds. J. M. Kleppe, ds. J. Mijnders en ds. D. Rietdijk, secundi. Vervolgens komen de rapporten in bespreking omtrent de Berenbos, de Driestar, Huize Maranatha en Huize Elim. Deze worden alle goedgekeurd. Punten van behandeling: De classis Barneveld acht in verband met de bouw van een bejaardentehuis in de classis Utrecht voorzichtigheid gewenst bij eventuele nog op te richten bejaardentehuizen. Als leden van andere kerken in onze tehuizen moeten worden opgenomen, kan het eigen karakter van onze tehuizen verloren gaan. De P.S. acht nauwe samenwerking met de deputaten voor de bejaardenzorg noodzakelijk. Naar aanleiding van een punt van de classis Barneveld omtrent het lid of bestuurslid zijn van de E.O. wordt door de P.S. naar de a.s. Generale Synode de vraag doorgestuurd of het lidmaatschap van bepaalde omroepverenigingen verenigbaar is met het lidmaatschap van de Geref. Gemeenten. De classis Kampen vraagt of alle gemeenten in de P.S. Oost zouden willen kollekteren voor de nieuwe gemeente Lelystad. De Ger. Gem. Kampen krijgt toestemming de gemeenten aan te schrijven voor een kollekte en verder de belangen van Lelystad te behartigen. Een voorstel om een nieuwe commissie voor de Flevopolder te benoemen wordt niet overgenomen. De classis Utrecht verzoekt jaarlijks de P.S. samen te roepen, ook als er geen punten van behandeling zijn. Hiermede gaat de synode akkoord. Een tweede punt van deze classis wordt aangehouden omdat nog nader onderzoek bezig is. Voor de onkosten betaalt elke classis ƒ 1000, —. De volgende P.S. zal D.V. gehouden worden op 9 mei 1974 des morgens te 10.00 uur te Barneveld. Roepende kerk is de gemeente Woerden.

Hierna spreekt de praeses een slotwoord. Er was vrede op de vergadering en we mochten in een geest van liefde samenzijn. Dat is niet van ons maar van God. Dat we Hem toch meer nodig mochten hebben. De Heere Jezus heeft gezegd: Die Mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Nadat nog gezongen is Psalm 84 vers 6 eindigt ds. van Haaren met dankgebed. Hierna sluit hij deze vergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juni 1973

De Saambinder | 4 Pagina's

KORT VERSLAG van de Part Synode Oost, gehouden op 3 mei 1972 te Barneveld

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juni 1973

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken