Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KERKNIEUWS

15 minuten leestijd

Beroepen:

te Almelo, Ds. E. Venema te Drachten; te Benthuizen, Ds. J. Mijnders te Ridderkerk; te Groningen, Ds. H. Hofman te Rotterdam-Z;

Bedankt:

voor Rock Valley (U.S.A.), Ds. L. Blok te Capelle a/d IJssel;

AANVANG NIEUWE CURSUS VAN DE THEOLOGISCHE SCHOOL

Dinsdagmorgen om 10 uur vond de opening plaats van het nieuwe cursusjaar. Aanwezig waren enkele curatoren, alle docenten en studenten. De tweede voorzitter van het curatorium, Ds. A. Hofman sprak na Schriftlezing en gebed, over' het pelgrimslied Ps. 121, over de hulp die van de Heere van'hemel en aarde werd afgebeden. Ds. Hofman wenste deze hulp ook toe voor de docenten en studenten in het nieuwe cursusjaar; de hulp van Boven en dat de Heere zou verhoren in de Zoon van Zijn eeuwige liefde, om Christus' wil. Die Zijn gemeente gekocht heeft met de prijs van Zijn dierbaar bloed. Ds. de Gier sprak een korte openingsles uit over: Het gebed in de openbare eredienst, naar aanleiding van 1 Tim. 2 : 1-7.' Nadat nog enkele zakelijke mededelingen werden gedaan, zijn de gewone lessen in de middag begonnen.

DEPUTAATSCHAP VOOR DE MILITAIREN

Voor onze militairen, gelegerd in de omgeving van 's-Hertogenbosch, zal weer een kontaktavond gehouden worden. D.V. dinsdagavond 26 september zijn onze jongens van harte-welkom in gebouw „Bethel", Kon. Emmaplein 17 in Den Bosch. Om 19.30 uur hoopt Ds. A. Hofman de avond te openen, de verdere leiding berust ook bij hem.

Ir. Z. C. Verheij zal een inleiding houden met als titel: „Het christen zijn in deze wereld". Ook jongeren, die geen militair zijn, maar wel in Den Bosch of omgeving werkzaam zijn, zijn van harte welkom. We hopen, dat velen de weg zullen vinden naar gebouw „Bethel" en dat we met elkaar een leerzame avond mogen hebben.

DOGMATIEKCURSUS APELDOORN

D.V. 7 september hopen wij weer samen te komen in het kerkgebouw der Ger. Gemeente te Apeldoorn. Ds. J. v. Haaren zal met ons behandelen art. 36 der N.G.B. Aanvang 5 uur. Alle collega's hartelijk welkom. Wekt elkaar op om zoveel mogelijk deze zeer nuttige vergaderingen te bezoeken.

Het bestuur.

APPELAVOND DISTRIKT „UTRECHT"

Donderdagavond 7 september D.V. hopen we met ons distrikt weer te beginnen. Ds. R. Kattenberg uit Lelystad zal in ons midden zijn om een inleiding te houden over: „Prediking en Gemeente". Aan de orde komen o.a.: de bedoeling, de ernst, de bron, de inhoud van de prediking, de verantwoording van de prediker.

Kortom, een belangrijk onderwerp, waar we allen zondag aan zondag mee te maken hebben. De avond zal gehouden worden in kombinatie met de verenigingen van Utrecht.

We willen om half 8 beginnen. Plaats van vergaderen is: de Ger. Gem. Kerk in Utrecht. Iedereen is van harte welkom.

SCRIBA ALMELO

In verband met het overlijden van oud. H. J. Jansen, wordt het scribaat waargenomen door oud. K. Koekoek, Goossenmaatsweg 42, Almelo, Tel. 05490 - 14789.

EVANGELISATIE-AVOND ROTTERDAM- ZUIDWIJK e.a.

D.V. donderdag 7 september hoopt voor onze Gemeente voor te gaan evangelist Joh. C. Segers uit Leeuwarden. Tevens hopen we het verenigingsseizoen gemeenschappelijk te beginnen. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom. De collecte is bestemd voor de evangelisatie in Nederland en België.

KONFERENTIE MEDISCHE ETHIEK

De kommissie voorlichting verzorgende beroepen uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten en de kommissie' medische ethiek, waarin de Gereformeerde Bond in de Ned. Herv. Kerk en de Herv. Bond voor Inwendige Zending op G.G. samenwerken, organiseren een konferentie over medisch- ethische vraagstukken, die wordt gehouden op D.V. zaterdag 4 november a.s. in „De Aker" te Putten. , Spreker: Prof. dr. W. H. Velema.

Onderwerp: Knelpunten in de medische ethiek. Met name zal gesproken worden over de verantwoordelijkheid van arts, verpleegkundige en andere bij verpleging en verzorging betrokkenen.

Tevens zal tijdens deze bijeenkomst een vereniging voor verpleegkundigen worden opgericht, die zich voornamelijk zal bezighouden met het behartigen van immateriële belangen van de in de verpleging en verzorging werkenden. U kunt zich opgeven bij: Bondscentrum van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten, Postbus 79, Woerden, tel. 03480 - 18587; Bureau IZB, Joh. van Oldenbarneveltlaan 10, Amersfoort, tel. 033 - 11945. - De prijs is vastgesteld op ƒ 10, —, te voldoen tijdens de konferentie. Opgave verplicht tot betalen. Lunchpakket meenemen. De bijeenkomst begint om 9.30 uur en eindigt om 16.00 uur. Affiches kunnen — zolang de voorraad strekt —• worden aangevraagd bij de bureaus van inschrijving.

KORT VERSLAG van de vergadering van de classis Amsterdam, gehouden op 14 juni 1978 te Lisse 

Namens de roepende kerk Zaandam opent Ds. R. Boogaard de vergadering met te laten zingen Psalm 146 : 1 en 3. Hij leest Exodus 1 t.m. 15 en gaat voor in gebed.

In zijn openingswoord heet hij alle ambtsbroeders welkom. Hij spreekt zijn blijdschap erover uit dat het Curatorium een viertal broeders heeft kunnen toelaten tot de studie aan de Theologische School, waarvan één voor het zendingswerk. Voorts wijst hij op de zorgen die er zijn door de heersende polio. Met enkele woorden memoreert hij het overlijden van oud-diaken Versteeg uit Haarlem.

Vervolgens bepaalt hij zijn gehoor bij het voorgelezen Schriftgedeelte. Mozes werd in de woestijn voorbereid op het grote werk, waartoe hij van 's- Heeren wege geroepen was, namelijk om het verdrukte Sion Gods uit Egypteland te verlossen. Hij roept de broeders op met alle ambtelijke zorgen te vlieden tot Hem, Die gezegd heeft: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Met deze woorden verklaart hij de vergadering voor geopend.

Bij het nazien van de lastbrieven blijken de 15 classisgemeenten vertegenwoordigd te zijn door 2 predikanten, 24 ouderlingen en 4 diakenen, aan welke laatsten keurstem wordt verleend. Het moderamen wordt als volgt samengesteld: Ds. R. Boogaard, praeses. Ds. D. Hakkenberg en ouderling H. Roepert, assessoren, ouderling C. G. van Es, scriba en ouderling W. Bos, quaestor. De notulen van de vergadering van 8 februari 1978 worden goedgekeurd en vastgesteld; Als ingekomen stuk was er een verzoek van de Particuliere Synode-Noordwest om een diaken aan te wijzen, die namens onze classis zal helpen bij het voorbereiden van diakonale conferenties in onze Synode. Diaken A. 't Gilde wordt als zodanig benoemd.

Op verzoek van de praeses brengt Ds. Hakkenberg verslag uit van de op 20 april j.l. gehouden vergadering van de Particuliere Synode. Voorts brengt hij verslag uit van de gehouden kerkvisitatie in de zuidelijke gemeenten van onze classis. Er zijn in de gemeenten, in stoffelijk opzicht, geen bijzondere zorgen aan het licht gekomen. De offervaardigheid mag als redelijk tot goed worden aangemerkt. Helaas blijft deze voor wat betreft de Emerituskas beneden de maat. Er wordt een dringend beroep op de gemeente gedaan onze plicht ten opzichte van deze ereschuld ruim na te komen. Ten aanzien van de geestelijke wasdom kan gezegd worden dat de Heere Zijn hand niet geheel stil houdt. Wel is de nood in de gemeenten gebleken door het missen van een eigen leraar. Geadviseerd wordt het beroepingswerk, onder inwachting van de zegen der Heeren, met kracht voort te zetten.

Op een vraag of de gemeenten elkaar hierbij in financieel opzicht terzijde dienen te staan werd uitgesproken dat de gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Mocht er een gemeente zijn, die hierdoor in ernstige moeilijkheden zou komen, dan kan dat op de classis worden besproken.

In de rondvraag worden nog enkele zaken behandeld, waaronder een opmerking dat er behoefte bestaat aan hedendaagse catechismuspreken. Geantwoord werd dat de oudere verklaringen veel goede leerstof bevatten, zodat die beslist niet terzijde moeten worden gelegd.

Tenslotte krijgt ouderling De Jongh uit Lisse, die als eindredakteur de zaken van het classicaal kerkblad gaat behartigen, gelegenheid enige zakelijke mededelingen te doen.

De bijdrage ter verrekening van de onkosten bedraagt ƒ 60, — per 100 Ieden en doopleden. De gemeente Amsterdam-Centrum wordt aangewezen als roepende kerk voor de eerstvolgende classis vergadering, te houden D.V. op 18 oktober 1978 te Lisse.

In een kort slotwoord spreekt de praeses zijn dank uit voor de aangename wijze, waarop deze vergadering mocht verlopen.

Hij wenst dé broeders toe bediend te mogen worden" uit Gods eeuwig Verbond.

Op verzoek van de praeses sluit Ds. Hakkenberg de vergadering. Deze laat zingen Psalm 89 : 10 en eindigt met dankgebed.

KORT VERSLAG

van de vergadering van de Particuliere Synode Noord-West der Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika, gehouden op donderdag 20 april 1978 in het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente te Moerkapelle.

BIDSTOND

Aan de vooravond van de Synodevergadering werd er een bidstond gehouden in genoemd kerkgebouw, waarin voorging Ds. A. F. Honkoop van Rotterdam-Centrum, praeses van de vorige Synode.

Ds. Honkoop bepaalde zijn gehoor bij de tekst Exodus 4 : 17a: „Neem dan deze staf in uw hand". Het thema en de punten waren: Het opnemen van de staf Gods tegen: Ie. De macht van de wereld; 2e. De macht van de zonde; 3e. De macht van het ongeloof.

SYNODE-VERGADERING

Art. 1 Opening Namens de roepende kerk van Boskoop opent Ds. H. Rijksen^an Zoetermeer, als consulent van deze gemeente, de vergadering, laat zingen Ps. 99 : 1 en 8, leest Openbaringen 5 en gaat voor in gebed. In zijn openingswoord roept de tijdelijke praeses een hartelijk welkom toe aan de afgevaardigden van de 3 classes, de aanwezige predikanten, de afgevaardigden van de andere Part. Synoden, de studenten en alle belangstellenden. Vervolgens memoreert de tijdelijke praeses de voornaamste gebeurtenissen, die in het afgelopen jaar plaatsvonden. Hieruit bleek, dat aan de gemeenten ontvielen: Ouderl. J. Overbeeke uit Rotterdam-West; ouderl. D. den Besten uit Rotterdam-West; oud-diaken C. P. den Engelsman uit Rotterdam-West; oudouderl. Molenaar uit Amsterdam-Noord; oudouderl. Overbeeke uit Amsterdam-Centrum; oudouderl. Kleinbloesem uit Rotterdam-Zuid; oudouderl. P. Neeleman uit Rotterdam-Centrum; oudouderl. A. den Boer uit Rotterdam-Zuid; oudouderl. A. de Bode uit Capelle a.d. IJssel; oud-diaken D. Rietveld uit Capelle a.d. IJssel; oud-koster P. van Bezey uit Rotterdam-Zuid.

De volgende ambtsdragers mochten een jubileum herdenken: Ds. W. Hage herdacht dat hij 25 jaar geleden te Aalst-Brakel als dienaar des Woords werd bevestigd.

De ouderlingen K. Karels en N. v. d. Berg mochten hun 25 jarig ambtsjubileum herdenken resp. van de gemeenten Rotterdam-Centrum en Rotterdam-West. Ouderling D. v. d. Spek herdacht, dat hij 30 jaar deel uitmaakte van de kerkeraad van Moerkapelle, waarvan 19 jaar als ouderling en 11 jaar als diaken.

In 's-Gravenhage-Centrum herdachten de broeders J. Verweij, C. Bakker en A. de Vries dat zij resp. de gemeente 35 jaar als ouderling en 30 en 35 jaar als diaken mochten dienen. Ouderling W. Bos herdacht zijn 25 jarig jubileum als ouderling in Katwijk aan Zee. De gemeente te Den Helder herdacht haar 25 jarig bestaan.

Verder werd gememoreerd: Het vertrek van Ds. A. Bac in oktober 1977 van Boskoop naar Oostkapelle. In januari overleed de heer G. Schouwstra , uit Krimpen a.d. IJssel, oud 46 jaar en werkzaam als administrateur op het zendingsbureau. Op 7 maart 1978 was er een uitzendingsdienst voor Zr. R. Baaijens als zendingsverpleegster naar Nigeria.

Vanuit Leiden werd in een uitzendingsdienst het echtpaar dokter Scheer naar Nigeria uitgezonden. Tevens vond te Lisse de uitzending plaats van Dhr. J. C. Segers als evangelist naar Leeuwarden. De volgende ambtsdragers conferenties werden gehouden in de classis Rotterdam: Op 6 mei 1977 waarop Ds. A. Vergunst sprak over „Het pastoraal gesprek". Op 20 jan. 1978 waarop Ds. A. Hofman sprak over „Het Gebed". Voor beide conferenties was grote belangstelling. Op 11 juni 1977 mocht de gemeente Krimpen a.d. IJssel een nieuw orgel in gebruik nemen.

Vervolgens staat Ds. Rijksen nog stil bij het voorgelezen Schriftgedeelte Openbaring 5. De wenende Johannes wordt getroost met het woord van één der ouderlingen dat de Leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen. Hij is waardig het verzegelde boek van de raad Gods te openen en het in te zien. Hij ontving het op de Hemelvaartsdag uit de hand van Hem, Die op de troon zat. God regeert alle dingen door Christus. Hem is daartoe alle macht gegeven in hemel en op aarde.

Johannes ziet Hem als het Lam, staande als geslacht. Hij vertoont de tekenen van Zijn lijden, maar Hij draagt ook de 7 hoornen, het teken van Zijn volkomen macht en 7 ogen, dewelke zijn de 7 Geesten Gods, Die uitgezonden zijn in alle landen. Hoewel de tijden donker zijn is alles in Zijn handen. Dat ons oog op Hem gevestigd zou zijn, dan zullen wij nooit beschaamd staan. Als Hij ons leidt door Zijn Geest zullen we deze dag een goede vergadering hebben. Hiermee verklaart de tijdelijke praeses-de vergadering voor geopend.

Art. 2 Lastbrieven

Bij het gehouden appèl zijn alle primi-afgevaardigden aanwezig, behalve ouderling C. A. Lanser uit Lisse, afgevaardigde van de classis Amsterdam. Zijn plaats wordt ingenomen door ouderling J. Bostelaar uit Oosterend.

Art. 3 Moderamen

Na de gehouden stemmingen blijken met meerderheid van stemmen gekozen te zijn: Ds. A. F. Honkoop (praeses). Ds. H. Paul (Ie scriba), ouderling J. Honkoop (2e scriba). Ds. H. Rijksen (assesor). Als quaestor wordt benoemd ouderling W. Bos.

Art. 4 Korrespondentie met andere Synoden

Deputaten van de andere Particuliere Synoden brengen groeten en zegenwensen over, n.l.: Ds. G. A. Zijderveld, namens de Part. Synode Zuid; Ds. A. Vergunst, namens de Part. Synode Zuid-West; Ds. J. van Haaren, namens de Part. Synode Oost.

Laatstgenoemde stelt tevens de zaak „Almere" aan de orde. De Part. Synode Oost stelde een coördinatie-commissie in ter opvanging van leden en gezinnen, die zich in de toekomst in Almere zullen vestigen.

Deze commissie vraagt vertegenwoordigers van de kerkeraden uit Amsterdam in zich te mogen opnemen. Besloten wordt deze vraag te doen behandelen via deputaten art. 48 D.K.O. na de vergadering van de Part. Synode Oost op 27 april a.s.

Art. 5 Akta van de Part. Synode Noord-West. d.d. 28 april 1977 (art. 45 D.K.O.) De Akta van deze Synode zijn door het moderamen vastgesteld en door alle kerkeraden ontvangen.

Art. 6 Ingekomen stukken 1. Een schrijven van een broeder van de gemeente Gouda, die een appèlzaak had willen laten dienen m.b.t. a. Zijn afzetting als ouderling; b. Een eerherstel van Ds. R. Kok. Het appèl is binnengekomen nadat de agenda was vastgesteld en zou daarom eventueel als ingekomen stuk behandeld kunnen worden. Ds. H. Rijksen zegt de vergadering, dat hem is medegedeeld dat deze br. de zaak terugneemt. Hiermede is het appèl dus vervallen.

2. Een schrijven van de kerkeraad Rotterdam- IJsselmonde is niet via de classis binnengekomen en kan dus niet behandeld worden. (Ds. F. Harinck verlaat voor het leiden van een begrafenis de vergadering en wordt vervangen door zijn secundus Ds. M. J. van Gelder). 3. Een rapport betreffende de scholengemeenschap „De Driestar" te Gouda, uitgebracht door de commissie, die in april 1977 is ingesteld door de Part. Synoden Zuid-West, Noord-West en Oost van de Geref. Gemeenten en bestaande uit telkens 2 afgevaardigden van die Synoden en uit de predikanten Ds. A. Hoogerland en Ds. Chr. v. d. Poel, die beide ressorteren onder de Part. Synode Zuid. De conclusie van de commissie luidt, sterk samengevat, als volgt:

T.a.v. het benoemingsbeleid stelt het bestuur alles in werking om leraren uit eigen kring aan te trekken, waarbij vooral wordt gelet op de principiële houding;

t.a.v. de toelating voert het bestuur een alleszins verantwoord beleid; t.a.v. de handhaving van het reformatorisch karakter van het onderwijs is de commissie geenszins gebleken, in tegenstelling tot landelijke steeds opduikende geruchten, dat tijdens de lessen in het algemeen en tijdens de godsdienstlessen in het bijzonder, onschriftuurlijke (in de zin van niet gereformeerde of niet reformatorische) opvattingen worden gedoceerd. Ook met betrekking tot handhaving van een verantwoorde levensstijl is de commissie van mening, dat bestuur en schoolleiding doen wat daartoe is vereist.

De commissie en het bestuur betreuren de hardnekkige geruchtvorming t.a.v. „De Driestar" dat deze school bezig zou zijn haar oorspronkelijke karakter te verliezen. Wel moet helaas worden opgemerkt, dat het beschavingspeil lager wordt, de verruwing toeneemt, de kennis in het algemeen en van Gods Woord in het bijzonder afneemt, maar de vrijpostigheid in overeenkomstige mate toeneemt.

Dit voortschrijdende generatieproces gaat niet buiten onze jeugd om. Deze ontwikkeling vereist grote zorg van de school, maar ook van de zijde van de gemeenten en haar ambtsdragers. 4. Een schrijven van de Van Lodenstein scholengemeenschap voor mavo of havo te Amersfoort. De school mag zich in een zeer grote belangstelling verheugen en men overweegt zelfs de stichting van een dependance.

Art. 7. Rapporten.

a. Rapporten deputaten art. 48 D.K.O. Ds. A. Hofman brengt verslag uit van de Part. Synode Oost van vorig jaar. Voorzitter was Ds. J. van Haaren. Van betekenis was de behandeling van de zaak Ds. Hegeman. Deze zaak is inmiddels door de Generale Synode ieder voldoende bekend.

Ds. R. Boogaard brengt verslag uit van de Part. Synode Zuid van 6 aprü j.l. Voorzitter was Ds. Chr. v. d. Poel. De Synode hechtte haar goedkeuring aan de aankoop van „Huize Toevlucht". Tevens brengt Ds. Boogaard verslag uit van de Part. Synode West, gehouden op 1-3 april j.l. waar voorzitter was Ds. A. Vergunst. b. De deputaten art. 49 D.K.O. hebben het afgelopen jaar niet vergaderd.

Art. 8. Benoemingen.

Deputaten art. 48 en art. 49 D.K.O. worden allen herbenoemd. Er zijn geen wijzigingen in deze deputaatschappen gekomen in het afgelopen jaar.

Art. 9 Instrukties.

De classis Gouda vraagt om de mogelijkheden te onderzoeken tot het beleggen van diakonale conferenties binnen de Part. Synode Noord-West. Besloten wordt de classes te vragen 1 diaken te benoemen uit haar ressort die de voorbereidingen daartoe zullen verrichten.

Art. 10 Verrekening onkosten. Elke classis betaalt ƒ 2.000, — voor de kosten. Het moderamen zal de controle der boeken, die op verzoek van de quaestor zal plaatsvinden, ter hand nemen.

Art. 11 Aanwijzing roepende kerk. Vlaardingen wordt aangewezen als roepende kerk voor de Part. Synode van 1979, die D.V. 3 mei 1979 om 10.00 uur te Vlaardingen zal worden gehouden.

Art. 12 Censuur ingevolge art. 43 D.K.O. Censuur blijkt niet nodig te zijn. De praeses spreekt zijn waardering uit voor de ordelijke wijze van vergaderen.

Art. 13 Sluiting.

De praeses merkt op dat het weer goed was de broeders te mogen ontmoeten. Het deed goed te mogen ervaren dat er liefde en eensgezindheid was. Maar laten we niet denken dat het volmaakt is. Alles blijft hier bezoedeld. Daarom blijft het nodig te zien op het Lam, dat Johannes zag, staande als geslacht. Dat alleen geeft een onuitsprekelijke vrede.

Hij vraagt Ds. H. Paul te willen eindigen. Deze laat zingen Ps. 130 : 2 en 4 en gaat voor in dank­gebed. Het moderamen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 augustus 1978

De Saambinder | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 augustus 1978

De Saambinder | 8 Pagina's

PDF Bekijken